IPPB1/415-1033/11-3/KS - Opodatkowanie PIT dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Cypru.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-1033/11-3/KS Opodatkowanie PIT dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Cypru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochdowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski - w Polsce podlega, więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawczyni jest udziałowcem cypryjskiej spółki kapitałowej (dalej "Spółka kapitałowa"), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawczyni planuje rozpocząć na Cyprze działalność inwestycyjną poprzez cypryjską spółkę osobową (dalej "Spółka" lub "Spółka osobowa"), której forma prawna będzie odpowiadała formie polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawczyni planuje wnieść do Spółki posiadane przez niego udziały w cypryjskiej spółce kapitałowej.

Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności i uprawnieniach (tzw. limited partner). Pozycja Wnioskodawczyni będzie odpowiadać pozycji komandytariusza w polskiej spółce komandytowej. Pozostałymi wspólnikami (także komandytariuszami) będą inne osoby fizyczne - polscy rezydenci. Wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności i uprawnieniach (tzw. general partner) czyli komplementariuszem, będzie spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze stanowiąca odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do reprezentacji Spółki osobowej będzie tzw. general partner (komplementariusz), którym zostanie inna cypryjska spółka kapitałowa. Wnioskodawczyni będzie uprawniona do udziału w zysku Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez niego w Spółce osobowej udziałów. Umowa Spółki zostanie zawarta na czas nieokreślony. Spółka osobowa będzie posiadała rachunek bankowy w banku cypryjskim oraz będzie wynajmowała pomieszczenia biurowe na Cyprze, gdzie będzie znajdować się jej siedziba.

Na gruncie wewnętrznego prawa cypryjskiego Spółka osobowa uznawana jest za transparentną podatkowo - tzn. spółka nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jej dochody podlegają opodatkowaniu na poziomie wspólnikow (analogicznie do regulacji polskich). Działalność Spółki osobowej prowadzona na Cyprze będzie polegać na realizowaniu inwestycji w udziały spółek kapitałowych. Spółka osobowa może nabywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych. Wnioskodawca nie wyklucza, iż Spółka będzie także inwestować w fundusze inwestycyjne. Działalność Wnioskodawczyni poprzez Spółkę osobową będzie wykonywana w całości na terytorium Cypru. Z tytułu posiadanych przez Spółkę osobową udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka osobowa może realizować różnego rodzaju dochody, w tym m.in. dywidendy i zyski kapitałowe. Spółka osobowa, jako udziałowiec cypryjskiej spółki kapitałowej, będzie otrzymywała więc dywidendę oraz inne zyski z tytułu udziałów w zyskach Spółki kapitałowej. Powyższe dochody będą przelewane na rachunek bankowy Spółki osobowej na Cyprze. Następnie, dochody wypracowane przez Spółkę osobową (obejmujące także uzyskane dywidendy) będą dystrybuowane do wspólników Spółki (w tym także do Wnioskodawczyni) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prowadzenie przez Wnioskodawczynię działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że posiada on zakład na Cyprze w rozumieniu umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523, dalej "Umowa").

2.

Czy wniesienie wkładu do Spółki osobowej w postaci udziałów Spółki kapitałowej powoduje po stronie Wnioskodawczyni opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dalej "p.d.o.f.".

3.

Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w Spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę osobową) i dystrybuowanych do wspólników jest zwolniony od opodatkowania w Polsce (tzw. zwolnienie z progresja).

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 i 3. W zakresie pytania oznaczonego nr 2 wydana zostanie odrębną interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzenie działalności na Cyprze za pośrednictwem Spółki osobowej oznacza, że prowadzi on działalność poprzez zakład w rozumieniu art. 5 Umowy.

Zgodnie z częścią 3, pozycją 5 w związku częścią 1, pozycją 2 cypryjskiej ustawy o podatku dochodowym (Income Tar Law No 118 (I) z 2002 r. z późn. zm.), spółki osobowe są transparentne dla celów podatku dochodowego. Na Cyprze opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Dochód wypracowany przez spółki osobowe podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy, przez zakład należy rozumieć stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, w szczególności:

* miejsce zarządu,

* filię,

* biuro,

* zakład fabryczny,

* warsztat,

* kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,

* plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 3 Umowy, pojęcie "zakładu" nie obejmuje:

* użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

* utrzymywania zapasów, dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,

* utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

* stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,

* stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy,

* utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem, że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności posiada charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Zdaniem Wnioskodawczyni skoro przedmiotem działalności Spółki osobowej nie będzie żaden ze wskazanych powyżej rodzajów działalności, przepis art. 5 ust. 3 Umowy, nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji. Główną działalnością Spółki osobowej będzie bowiem działalność inwestycyjna, która nie będzie stanowić działalności ubocznej, czy pomocniczej.

Jak wynika z powyższych regulacji oraz jak wskazują reguły interpretacyjne wypracowane na gruncie Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (dalej "Konwencja"), a w szczególności w Komentarzu do Konwencji (zawierającym powszechnie uznane wskazówki interpretacyjne umów o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Konwencji, w tym m.in. Umowy), dla powstania zakładu konieczne jest posiadanie placówki rozumianej jako pomieszczenie lub chociażby postawiona do dyspozycji powierzchnia użytkowa, charakteryzującej się cechą stałości w aspekcie geograficznym, jak i czasowym, w oparciu o którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

Wnioskodawczyni prowadząc działalność inwestycyjną za pośrednictwem Spółki osobowej prowadzi tę działalność za pośrednictwem zakładu położonego na Cyprze. Po pierwsze, wynajmowanie pomieszczeń biurowych przez Spółkę osobową należy uznać za stworzenie stałej placówki. Biuro będzie miejscem wykazującym cechy stałości w sensie geograficznym oraz czasowym. Po drugie, za pośrednictwem Spółki osobowej prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tj. działalność inwestycyjna. Decyzje co do działalności Spółki osobowej podejmuje podmiot odpowiedzialny za jej zarządzanie, tj. generał partner.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie pośrednio również w Komentarzu do Konwencji. W punkcie 19.1 uwag do art. 5 ust. 3 Konwencji wskazano, że "w przypadku spółek osobowych przejrzystych (transparentnych) pod wzglądem podatkowym kryterium dwunastu miesięcy ma zastosowanie do własnej działalności spółki osobowej. Jeżeli okres dwunastu miesięcy na miejscu budowy zostanie przekroczony przez wspólników i pracowników spółki osobowej, to przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę osobową jest traktowane jako posiadające zakład. Każdy więc wspólnik będzie traktowany jako posiadający zakład w zakresie opodatkowania jego części zysków osiągniętych przez spółkę osobową bez względu na okres spędzony przez niego samego na miejscu budowy" (Komentarz do Konwencji w wersji z lipca 2005 r., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006).

Z przytoczonego fragmentu Komentarza do Konwencji wynika, że prowadzenie działalności w innym kraju, w formie transparentnej podatkowo spółki osobowej prowadzi do powstania zagranicznego zakładu w rozumieniu międzynarodowego prawa podatkowego (tj. umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym Umowy). Jak wskazał K. Bany w opracowaniu pt. "Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD" (4/2006, Monitor Podatkowy, s. 17): "Komitet Podatkowy OECD zakłada oczywiście, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot transparentny na mocy prawa wewnętrznego".

Odnosząc powyższe uwagi do zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku należy zauważyć, że uczestnictwo osoby fizycznej - polskiego rezydenta podatkowego w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze będzie stanowić cypryjski zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 Umowy. Nie ma przy tym znaczenia forma partycypacji w takiej spółce (jeżeli prawo regulujące jej ustrój przewiduje możliwość różnicowania praw i obowiązków poszczególnych wspólników), czy brak prawa do bezpośredniego prowadzenia przez wspólnika aktywnej działalności gospodarczej na terytorium państwa siedziby spółki osobowej działalność gospodarczą prowadzi Spółka osobowa.

Zaprezentowane powyżej stanowisko znajduje odzwierciedlenie w utrwalonej w tym zakresie doktrynie prawa międzynarodowego, Klaus Vogel wskazuje, że: "jeżeli zgodnie z prawem wewnętrznym - spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowane na poziomie spółki, a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD" (tak: Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN and US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital, The Hague - London - Boston 1997, s. 408 i nast. oraz s. 287).

Analogiczny pogląd w tej kwestii został zaprezentowany przez A. Skaar w opracowaniu poświęconym stałemu zakładowi, "Permanent Establishment" (Deventer 1991 r., s. 161) oraz przez M. Jamrożego i A. Cloer w opracowaniu "Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami" (s. 114 i nast., Warszawa 2007). W opracowaniach tych wskazano, iż działalność gospodarcza wykonywana przez spółkę osobową stanowi zakład.

Stanowisko Wnioskodawczyni wskazane powyżej jest powszechnie podzielane przez organy podatkowe i uznawane jest za prawidłowe na gruncie wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pogląd taki w odniesieniu do spółek osobowych został zaprezentowany m.in. w:

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2010 r., (znak ILPB2/415-739/10-3/JK), z 22 listopada 2010 r. (znak ILPBI/415-988/10-3/AGr), oraz z 2 sierpnia 2010 r., (znak ILPB1/4I5-518/10-4/AGr),

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2010 r. (znak IPPB/415-903/10-2/RS),

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 listopada 2010 r. (znak ITPBI/415-841a/10/MR), z 3 grudnia 2010 r. (znak ITPB1/415-888b/10/MR), 6 grudnia 2010 (znak ITPB1/415-911/10/RR),

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 listopada 2010 r. (znak IBPBI/1/415-492/10/KB oraz IBPBI/1/415-494/10/BK).

Natomiast uznanie cypryjskiej osobowej spółki za zakład w rozumieniu Umowy zostało potwierdzone w następujących pismach:

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2011 r. (znak IBPBI/1/415-95/11/BK oraz IBPB1/I/415-160/11/BK) oraz z 16 maja 2011 r. (znak IBPBI/2/423-202/11/AK),

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 sierpnia 2011 r., (znak IPTPB2/415-249/11-2/MP, IPTPB2/415-242/11-2/MP oraz IPTPB2/415-236/11- 2/Akr).

Również w przypadku wspólników będących osobami prawnymi (których sytuację podatkową w przypadku uczestnictwa w zagranicznej spółce osobowej należy traktować analogicznie) organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały, że ich uczestnictwo w spółce osobowej z siedzibą za granicą powoduje powstanie zagranicznego zakładu.

Jako przykład można powołać następujące pisma:

* interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2010 r. (znak IPPB5/423-72/10-4/IŚ), z 2 września 2010 r. (znak IPPB5/423-342/10-3/AJ, znak IPPB5/423-41/10-4/PS), oraz z 31 marca 2010 r. (znak IPPB5/423-25/10-2/AJ),

* interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2010 r., (znak ILPB3/423-1125/09-4/MM),

* pismo Ministra Finansów z 12 kwietnia 2006 r. (znak PB4-6/SR-033-096-64-180/06).

W związku z powyższym, stanowisko, że prowadzenie działalności poprzez spółkę osobową stanowi zakład Wnioskodawczyni w rozumieniu Umowy, jest prawidłowe.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawczyni jego dochód z tytułu udziału w Spółce osobowej z siedzibą na Cyprze (w tym z tytułu uzyskania dywidend przez cypryjska Spółkę osobowa) podlega opodatkowaniu na Cyprze. Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) tj. umowy, w stosunku do Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie zasada zwolnienia/wyłączenia z progresją.

Faktyczna wypłata zysku ze Spółki osobowej na rzecz wspólnika (Wnioskodawczyni) proporcjonalnie do jego udziału nie powoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania obowiązku podatkowego w Polsce.

Konsekwencją uznania, że Spółka osobowa stanowić będzie cypryjski zakład Wnioskodawczyni (stanowisko Wnioskodawczyni do pytania oznaczonego we wniosku nr 1), dywidendy uzyskane przez Spółkę osobową od Spółki kapitałowej stanowić będą dochód zakładu, opodatkowany według zasad przewidzianych w art. 7 ust. 1 Umowy.

Zgodnie z powyższym przepisem Umowy, zyski polskiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność poprzez położony na Cyprze zakład. W takim przypadku, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane na Cyprze, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Oznacza to, iż dywidenda wypłacona przez Spółkę kapitałową Spółce osobowej będzie stanowić dochód zakładu i jako taki opodatkowany będzie on na Cyprze.

Zgodnie z cypryjską ustawą o spółkach osobowych i nazwach Erm (Cyprus Partnership and Busines Names Law, Cap 116, z 1928 r. z późn. zm.) - częścią 1, pozycją 23, punktem 1, wszelka własność i prawa wniesione do spółki osobowej oraz własność i prawa nabyte przez spółkę lub nabyte w celu prowadzenia działalności przez spółkę są traktowane jako własność spółki.

Wszystko, co składa się na własność spółki, może być wykorzystane wyłącznie w związku z działalnością spółki oraz w sposób przewidziany przez umowę spółki. Oznacza to, że Spółka osobowa stanie się właścicielem udziałów w Spółce kapitałowej. Zatem, wszelkie korzyści związane z posiadanymi przez Spółkę osobową udziałami (w tym przede wszystkim dywidendy) powinny być przypisane Spółce osobowej - zakładowi Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Umowy, "postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w tym Państwie bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Oznacza to, iż w przypadku, gdy odbiorcą dywidend od cypryjskiej Spółki kapitałowej jest Spółka osobowa mająca swoją siedzibę na Cyprze i stanowiąca zakład, poprzez który Wnioskodawczyni prowadzi działalność oraz gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością takiego zakładu, to zyski z dywidend powinny być traktowane na gruncie Umowy jako zyski osiągane przez zakład i w konsekwencji podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 7 Umowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni dywidendy wypłacane Spółce osobowej przez Spółkę kapitałową spełniają dyspozycje wskazane w art. 10 ust. 4 Umowy i powinny być klasyfikowane jako "dochody zakładu, co skutkuje ich opodatkowaniem na zasadach określonych w art. 7 Umowy.

W celu eliminacji podwójnego opodatkowania, zastosowanie w takim przypadku znajdzie art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy osoba mająca siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami Umowy może być opodatkowany na Cyprze (z wyjątkami określonymi w Umowie), Polska powinna zwolnić taki dochód z opodatkowania. W efekcie, uzyskane dywidendy zakwalifikowane do zysków zakładu mogą podlegać opodatkowaniu tylko na Cyprze.

Zdaniem Wnioskodawczyni, regulacja zawarta w art. 7 ust. 7 Umowy, przewidująca, że w przypadku, gdy w dochodach zakładu "mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach umowy, postanowienia tych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu" nie wpływa na ocenę konsekwencji podatkowych analizowanej sytuacji. Art. 7 Umowy powinien być bowiem czytany łącznie z przywoływanym już art. 10 ust. 4 Umowy. W efekcie, dywidendy wypłacane z tytułu "rzeczywiście związanego z działalnością zakładu podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. według zasad opisanych powyżej.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. W przywoływanej wcześniej interpretacji z 13 sierpnia 2010 r. (znak ILPB2/415-739/I0-3/JK), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Słowacją (zawierającą postanowienia analogiczne do postanowień Umowy), dywidendy otrzymywane przez słowacką spółkę osobową (jako związane z jej działalnością) podlegają opodatkowaniu tylko w państwie jej siedziby, a nie w Polsce, tj. w państwie rezydencji wspólnika tej spółki:"Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle postanowień art. 10 ust. 4 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji, gdy udział, z tytułu którego wypłacane są dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7 Umowy. Jak się podkreśla w doktrynie prawa międzynarodowego dochody bierne są opodatkowane jako zyski stałego zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały/akcje, wierzytelności, patenty etc) są efektywnie związane z takim stałym zakładem (Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom 1, red. nauk, H. Litwińczuk, red. P. Karwat, Warszawa 2008). Związek ten będzie zachodził, przede wszystkim, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie stałego zakładu (A. Maksymczak, w: Model Konwencji OECD Komentarz, pod red. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010). Spółka w świetle słowackich regulacji prawnych zobowiązana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jako podmiot holdingowy będzie właścicielem udziałów w spółkach z grupy, a co za tym idzie udziały te będą wykazane jako jej aktywa w bilansie Spółki. To spółka, a nie jej wspólnicy będzie zatem właścicielem dywidend wypłacanych przez podmioty od niej zależne. Nie może być więc wątpliwości, że dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach spółek z grupy, związane będą z działalnością zakładu i jemu przypisane".

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w przywołanych wcześniej:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 listopada 2010 r. (znak ITPBI/415-850b/10/MR),

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Pomaniu z 13 sierpnia 2010 r. (znak ILPB2/415-739/10-2/JK),

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 kwietnia 2011 r. (znak IBPBI/1/4I5-95/11/BK oraz IBPBI/1/415-160/1I/BK) oraz z 16 maja 2011 r. (znak IBPBI/2/423-202/11/AK),

* interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 sierpnia 2011 r. (znak IPTPB2/415-249/11-2/MP, IPTPB2/415-242/11-2/MP oraz IPTPB2/415-236/11- 2/Akr).

Zdaniem Wnioskodawczyni także wypłata zysku ze Spółki osobowej z siedzibą na Cyprze nie będzie rodziła obowiązku podatkowego w Polsce. Jest to konsekwencją zasady jednokrotnego opodatkowania tego samego dochodu pochodzącego ze Spółki osobowej. Dochód uzyskany przez Spółkę osobową podlega już opodatkowaniu na Cyprze - podatnikami są proporcjonalnie Wspólnicy bez względu na fakt, czy Spółka wypłaciła zysk w danym roku podatkowym, czy też zatrzymała zysk na rachunku bankowym Spółki. Zatem wypłata zysku wspólnikom (w tym Wnioskodawczyni) nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż dochód ten podlegał opodatkowaniu wcześniej.

Wypłata zysku wypracowanego w ramach prowadzonej przez Spółkę osobową działalności gospodarczej, przypadającego na Wnioskodawczynię, nie będzie powodować po jego stronie powstania ponownego obowiązku podatkowego w p.d.o.f. W przypadku Spółki osobowej podstawą do ustalenia podatku dochodowego jest dochód realizowany i opodatkowany na bieżąco, a nie wypłata zysku na rzecz wspólników po zakończeniu roku obrotowego.

Takie rozumowanie Wnioskodawczyni zostało potwierdzone m.in. w następujących pismach:

* interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2011 r. (znak IBPBI/1/!415-585/11/KB oraz IBPBI/I/415-587/11/KB),

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2009 r. (znak ITPB1/415-291/09/HD).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawczynię interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl