Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1019/10-2/RS
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2010 r. (data wpływu 25 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 1996 r. dziadek Wnioskodawcy dokonał podziału posiadanej od wielu dziesięcioleci działki o powierzchni ok. 1329 m 2 w ten sposób, że powstały trzy działki ewidencyjne o powierzchniach ok. 377 m 2 oznaczone aktualnie 194/1, 194/2, 194/3 i działka ewidencyjna 194/4 na której znajduje się droga dojazdowa o pow. 198 m 2.

W 1996 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od dziadka 1/2 udziału w działce ewidencyjnej 194/3 (resztę udziałów otrzymał mój ojciec) oraz 1/6 udziału w drodze (również 1/6 otrzymał mój ojciec). W tym samym dniu udziały w pozostałych działkach ewidencyjnych 194/1 i 194/2 oraz 4/6 udziału w działce 194/4 (drodze) otrzymała siostra mojego taty z rodziną. W 1999 r. Wnioskodawca odziedziczył wraz z mamą po tacie posiadane przez niego udziały w równych częściach. W wyniku tego stał się posiadaczem 3/4 udziału w działce ewidencyjnej 194/3 (mama Wnioskodawcy posiada 1/4 udziału) oraz 3/12 udziału w drodze 194/4 (mama Wnioskodawcy posiada 1/12 udziału). W 2000 r. siostra taty Wnioskodawcy wraz z rodziną sprzedała działki ewidencyjne 194/1, 194/2 oraz 4/6 udziału w drodze 194/4 obcemu małżeństwu K.

W 2003 r. Wnioskodawca zakończył budowę domu na działce 194/3 Aktualnie w nim mieszka. W 2006 r. nowi właściciele działek 194/1, 194/2 i udziału w drodze 194/4 wystąpili o warunki zabudowy dla swoich nieruchomości. Ponieważ zamiarem nowych właścicieli działek było wybudowanie domów w zabudowie szeregowej, które przylegałyby do nowego i jak Wnioskodawca przypuszczał wolnostojącego "na zawsze" domu Wnioskodawcy, zaprotestował on przeciwko takiemu rodzajowi zabudowy. Niestety Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło protest Wnioskodawcy uznając ze zabudowa przylegająca do jego domu jest dopuszczalna, ponieważ dom Wnioskodawcy stoi przy granicy działek W toku uzgodnień z Urzędem warunków zabudowy małżeństwo K zaakceptowało zmianę z zabudowy szeregowej na bliźniaczą. Kwestia "doklejenia się" do domu Wnioskodawcy pozostała otwarta uzależniona od koncepcji zabudowy przez właścicieli.

Jedyną możliwością zapobieżenia uczynieniu z wolnostojącego domu Wnioskodawcy części bliźniaka było skorzystanie z propozycji sąsiadów odkupienia dwóch działek 194/1 194/2 oraz brakujących Wnioskodawcy udziałów 2/3 w drodze 194/4. Propozycję zakupu Wnioskodawca otrzymał w 2007 r. po uprawomocnieniu się orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Działki 194/1 194/2 i udział w drodze Wnioskodawca kupił z żoną na zasadzie wspólności małżeńskiej na początku 2008 r.. Wnioskodawca uznał wraz z żoną, że w ten sposób uchroni się przed niechcianym przez nich sposobem zabudowy, który spowodowałby, że ich dom przestałby być wolnostojącym. Oprócz tego podstawowego argumentu za kupnem działek przemawiała chęć powiększenia ogródka oraz zniesienie kłopotliwej współwłasności działki ewidencyjnej 194/4 (drogi). Nie bez znaczenia był też fakt, że do zakupionych działek Wnioskodawca miał stosunek bardzo emocjonalny związany z tym, że w dzieciństwie spędzał na działce dziadka (wówczas jednej dużej - przed podziałem) bardzo dużą część wolnego czasu (wakacje, dni wolne od szkoły lub przedszkola). W latach 70- tych, 80-tych i 90-tych rosły tam drzewa i krzewy owocowe stanowiące dla Wnioskodawcy dużą atrakcję. Wnioskodawca wspomina o tym, bo okoliczności nabycia działek będą być może miały wpływ na ocenę podatkowych konsekwencji przyszłych ewentualnych poczynań Wnioskodawcy. Okoliczności te wskazują bowiem, że nabyte w 2008 r. działki ewidencyjne 194/1 i 194/2 i udział w drodze 194/4 zostały nabyte jako majątek prywatny osób fizycznych (Wnioskodawcy i jego żony) w warunkach nie wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej. Ani Wnioskodawca ani jego żona nigdy nie prowadzili działalności gospodarczej. Zatrudnieni byli w pełnym wymiarze czasu pracy - Wnioskodawca do tej pory (ponad 15 lat), a żona Wnioskodawcy do końca urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad ich najmłodszym dzieckiem. Wnioskodawca nigdy wcześniej ani później, ani on ani jego żona nie kupowali żadnych nieruchomości oprócz nabycia przez wnioskodawcę w 1997 r. mieszkania od gminy.

W chwili zakupu Wnioskodawca wyobrażał sobie, że w przyszłości być może zabuduje zakupione działki budynkiem lub budynkami i zamieszkają w nich jego córki (ur. 1997 r. i w 2001 r.) lub mama Wnioskodawcy (aktualnie samotnie mieszkająca wdowa, będąca współwłaścicielką działki 194/3 oraz 194/4). Niestety dorastające córki coraz częściej wspominają, że być może nie będą chciały mieszkać ze swoimi rodzinami tak blisko rodziców. Być może zmienią zdanie. Jednak gdyby konsekwentnie obstawały przy takim stanowisku Wnioskodawca będzie z żoną zmuszony rozważyć, a przynajmniej uwzględnić możliwość sprzedaży całości lub części z zakupionych w 2008 r. nieruchomości. Aby jednak uniknąć sytuacji sprzed zakupu, Wnioskodawca wspólnie z żoną rozważa zrealizowanie na zakupionych działkach zabudowy bliźniaczej. Zrealizowana zabudowa byłaby odsunięta od domu Wnioskodawcy. Jest mało prawdopodobne, że ewentualny przyszły nabywca lub nabywcy wyburzą, to co zostanie wybudowane i jednak się przykleją do domu Wnioskodawcy. Mimo, że działki ewidencyjne 194/1 i 194/2, na których można realizować zabudowę bliźniaczą mają razem tylko 754 m 2, to jest możliwe takie zrealizowanie zabudowy aby nie stanowiła przeszkody w dotychczasowym sposobie użytkowania domu, w którym aktualnie Wnioskodawca mieszka. Racjonalne gospodarowanie osobistym majątkiem zmusza Wnioskodawcę do podjęcia decyzji z jeszcze jednego ważnego powodu. Otóż warunki zabudowy uzyskane przez poprzedniego właściciela, a po sprzedaży przeniesione na Wnioskodawcę pozwalają efektywniej wykorzysta nabyte grunty, niż przewiduje Plan Miejscowy, który jest aktualnie w fazie konsultacji. Dbając o majątek Wnioskodawca musi jednak uwzględnić oprócz drastycznego spadku wartości zakupionych działek po "wejściu" Planu Miejscowego również ewentualne obciążenia podatkowe, gdyby z jakichkolwiek przyczyn wynikła konieczność sprzedaży całości zakupionych w 2008 r. nieruchomości. Może się bowiem zdarzyć, ze aby skończyć budowę niezbędnych dla rodziny budynków lub ich części, będzie trzeba sprzedać resztę w trakcie budowy lub po jej zakończeniu. z drugiej strony, według Wnioskodawcy niemal niedbalstwem byłoby dopuszczenie do spadku wartości działek poprzez pozostawienie ich niezabudowanymi do chwili zrealizowania Planu Miejscowego. Wtedy uzyskiwane przez kilka lat (przez poprzednich właścicieli - małżeństwo K.) warunki zabudowy stracą ważność. Mając w tej chwili możliwość lepszego z ekonomicznego punktu widzenia wykorzystania posiadanego majątku Wnioskodawca zamierza już teraz podjąć decyzję dotyczącą rozpoczęcia przygotowań do budowy, mimo ze starsza córka Wnioskodawcy za kilka miesięcy kończy dopiero 14 lat. Odpowiedź tut. Organu pozwoli wnioskodawcy dopasować harmonogram wieloletnich zapewne działań do możliwości finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Jakie zobowiązania podatkowe wystąpią w przypadku sprzedaży po roku 2013 (po pełnych pięciu latach od końca roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie - część udziałów nabyta w ubiegłym wieku w drodze darowizny i dziedziczenia) gruntu lub jego części oznaczonego aktualnie jako działki ewidencyjne 194/1, 194/2 i 194/4 wraz z budynkami lub ich częściami wzniesionymi w latach przyszłych lub będących w trakcie budowy.

Zdaniem Wnioskodawcy jedynym podatkiem przy sprzedaży po 2013 r. części działki budowlanej położonej aktualnie na działkach ewidencyjnych 194/1, 194/2 i 1 94/4 z zabudową bliźniaczą będzie podatek p.c.c. płacony przez nabywcę lub nabywców.

Kwestia terminu zabudowy działki w świetle interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2008 r. (sygn. IPPB2/415-558/08-2/AS) oraz Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 8 czerwca 2010 r. wydaje się być nieistotna. Według Wnioskodawcy konkluzja wynikająca z obu orzeczeń jest następująca; gdy sprzedawany jest grunt z trwale z nim związanym budynkiem, to nie należy ich traktować odrębnie. Według art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przepis ten zatem nie rozdziela odpłatnego zbycia gruntu od odpłatnego zbycia budynku stanowiącego jego część składową. Należy zatem uznać, że bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu, oraz dla wybudowanego na nim budynku lub budynków stanowiącego jego część składową. Termin ten powinien zostać ustalony od daty nabycia własności gruntu. Data postawienia na nim budynków w tej sytuacji nie ma znaczenia. W związku powyższym uzyskany po 2013 r. przychód ze sprzedaży nieruchomości, na którą składa się grunt nabyty w 2008 r., nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT pomimo, że przedmiotem sprzedaży będzie również zabudowa bliźniacza trwale związana z tym gruntem.

Przy transakcji nie wystąpi także podatek VAT.

Według Wnioskodawcy uzasadnienia w tym miejscu wymaga teza, że zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Tak wynika między innymi z wyroku WSA w Szczecinie z 24 kwietnia 2008 r. (I SA/Sz 826-29/07). Wynika z niego, że z działalnością gospodarczą mamy do czynienia w przypadku handlowca, który nabywa działki, aby je sprzedać, a nie osoba dokonująca wyprzedaży majątku osobistego (jak w przypadku Wnioskodawcy i jego żony). Nawet gdyby zbycie nastąpiło w wyniku więcej niż jednej transakcji, to i tak, biorąc pod uwagę okoliczności nabycia nieruchomości, nie można mówić o działalności gospodarczej. Także w wyroku NSA z 29 października 2007 r. (I FPS 3/07) podkreślono, że istotny jest zamiar podatnika w momencie nabycia. Z tego powodu tak obszernie Wnioskodawca wyjaśnił okoliczności nabycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w treści w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ww. - z zastrzeżeniem ust. 2 - jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje także generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Z treści powołanego z art. 7 ww. ustawy, wynika iż do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy w kontekście zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w przedmiotowych nieruchomościach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 1996 r. nabył w drodze darowizny od swojego dziadka 1/6 udziału w działce o numerze ewidencyjnym 194/4. W 1999 r. odziedziczył wraz z mamą po tacie posiadane przez niego udziały w ww. działce. Na początku 2008 r. Wnioskodawca wspólnie z małżonką nabył nieruchomości gruntowe - działki - o numerach ewidencyjnych 194/1 i 194/2 oraz udział 2/3 w drodze położonej na działce o numerze ewidencyjnym 194/4. Wnioskodawca zamierza na działkach o numerach ewidencyjnych 194/1 i 194/2 realizować zabudowę bliźniaczą. Wnioskodawca po 2013 r. zamierza dokonać odpłatnego zbycia przedmiotowych działek wraz z wybudowanymi budynkami bądź z rozpoczętą budową.

Stosownie do art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, w związku z czym należy odnieść się do tej definicji zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 46 § 1 tej ustawy nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W myśl art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Stosownie do art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Z wyżej wymienionych przepisów wynika zatem, że grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. W konsekwencji, budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności i własność nieruchomości gruntowej rozciąga się również na budynki, które stanowią części składowe tej nieruchomości. W takim wypadku za datę nabycia nieruchomości tj. gruntu i wybudowanego na nim budynku uznać należy datę nabycia gruntu.

Jeżeli na nieruchomości gruntowej znajduje się, jako jej część składowa, rozpoczęta budowa budynku niestanowiąca odrębnej nieruchomości w rozumieniu art. 46 kodeksu cywilnego, to sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i rozpoczętej budowy budynku, trwale z nim związanego jako jednej nieruchomości. Nie ma przy tym (dla celów podatkowych) znaczenia fakt, iż budowa ta nie została zakończona. Za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy także datę nabycia gruntu.

W związku z powyższym, że udziały w przedmiotowych nieruchomościach zostały nabyte:

* w przypadku działki o numerze ewidencyjnym 194/4 odpowiednio w 1996 r. w 1999 r. i w 2008 r.,

* w przypadku działek o nr ewidencyjnych 194/1 i 194/2, wraz z wybudowanymi na niej budynkami lub rozpoczętą budową w 2008 r.,

należy stwierdzić, iż odpłatne zbycie ww. nieruchomości po 2013 r. nie stanowi źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, należy uznać, iż odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych194/1, 194/2 i 194/4 wraz z wybudowanymi na nich budynkami bądź z rozpoczętą budową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Tym samym odpłatne zbycie tego udziału nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a).

W związku z tym od uzyskanego ze sprzedaży przychodu Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczania podatku.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Końcowo należy także podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę wyroki sądów administracyjnych dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z uwagi na powyższe przywołane wyroki sądów administracyjnych, nie są wiążące dla tut. organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl