Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1008/08-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 2 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

* otrzymania w drodze darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe,

* zbycia otrzymanych w drodze darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a następnie ich zbycia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 20 listopada 2007 r. została zawarta umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XSp. z o.o. Dokumentuje to Akt Notarialny Rep. A Y z 20 listopada 2007 r. W spółce tej, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, objęła 45 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Łączna wartość nominalna objętych udziałów to kwota 22.500,00 zł. Drugim wspólnikiem została moja siostra A, która objęła 55 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł W dniu 30 maja 2008 r. do ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało wniesione całe przedsiębiorstwo należące do mojej siostry, prowadzącą do tego momentu działalność gospodarczą pod firmą Zakłady M. za wniesione przedsiębiorstwo moja siostra otrzymała 31.800 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.900.000,00 zł. Obecnie moja siostra zamierza darować mi część udziałów w Zakładach M. W uzupełnieniu pragnę dodać, że wartość nominalna udziałów jakie moja siostra otrzymała w zamian za wniesione przedsiębiorstwo jest wyższa niż wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg rachunkowych, określona na dzień objęcia tych udziałów tj. na 30 maja 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania w drodze darowizny udziałów w Zakładach M. od mojej siostry, które to udziały objęła ona w zamian za wniesione przedsiębiorstwo powstanie w dniu otrzymania tej darowizny obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy taki obowiązek powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów....

Jeżeli taki obowiązek podatkowy powstanie czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną otrzymanych udziałów a ich wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa określoną na dzień objęcia tych udziałów przez moją siostrę w zamian za wniesione do sp. z o.o. całe przedsiębiorstwo, czy też wartość nominalna tych udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy darowizna udziałów nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lecz przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, stąd obowiązek zapłaty podatku może dopiero powstać w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. Podstawą opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów będzie różnica pomiędzy wartością nominalną otrzymanych w drodze darowizny udziałów a ich wartością wynikającą z ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa określoną na dzień objęcia tych udziałów przez moją siostrę w zamian za wniesione do sp. z o.o. całe przedsiębiorstwo. W ocenie Strony decydującym jest fakt, że otrzymane w drodze darowizny udziały zostały objęte przez siostrę w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa. W analizowanej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 22 ust. 1f, który pozwala na dzień odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa ustalić koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych udziałów nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

W rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Nabycie udziałów w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce w drodze darowizny przez osobę fizyczną podlega przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Oznacza to, że do przychodów z tego tytułu nie będą miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Rodzaje źródeł przychodów wymienione zostały w art. 10 ww. ustawy. W ust. 1 punkt 7 tego artykułu jako źródło przychodów wymieniono m.in. kapitały pieniężne.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19, co oznacza, że przychodem z odpłatnego zbycia udziałów jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztami odpłatnego zbycia będą przede wszystkim wydatki poniesione w związku z zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Jak stanowi art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f (przepis dotyczący przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny) lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...) (zawierającym zamknięty katalog wydatków niestanowiących z mocy ustawy kosztów uzyskania przychodów).

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie podlegał przychód uzyskany z tego tytułu pomniejszony wyłącznie o koszty odpłatnego zbycia, bowiem koszty nabycia udziałów w tej sytuacji w ogóle nie występują.

Podkreślić w tym miejscu należy, że w świetle art. 888 § 1 ustawy - Kodeks cywilny przez umowę darowizny rozumie się bezpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, co oznacza, że darczyńca nie może obciążyć obdarowanego obowiązkiem jakiegokolwiek innego świadczenia na swoją rzecz.

Dodać należy, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Powyższe w przypadku Strony oznacza, że w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny, uzyskany z tego tytułu przychód będzie miała prawo pomniejszyć o kwotę zapłaconego podatku od darowizny.

Dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27. Jak wynika z art. 30b ust. 6 ww. ustawy należy je wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38), obliczyć należny podatek dochodowy według stawki 19% i w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć to zeznanie do właściwego urzędu skarbowego oraz w tym samym terminie wpłacić należny podatek dochodowy.

Reasumując stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze darowizny koszty należy ustalić zgodnie z art. 22 ust. 1f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl