Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB/415-4/07-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2007 r. (data wpływu 9 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W okresie od 15 listopada 1999 r. do 31 lipca 2007 r. był Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w P. na stanowisku głównego specjalisty, a następnie eksperta, w Departamencie Podatkowym.

Do zakresu Pana obowiązków należały wszelkie czynności z zakresu prawa podatkowego, między innymi: prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych, w tym reprezentowanie pracodawcy przed organami podatkowymi oraz sądem administracyjnym, rozliczanie podatków, w tym sporządzanie i podpisywanie deklaracji i informacji podatkowych, opiniowanie (pod kątem podatkowym) nowo wprowadzanych produktów i usług, konkursów, promocji, programów lojalnościowych pracodawcy. Na początku bieżącego roku został Pan wpisany na listę doradców podatkowych. Od dnia 1 sierpnia 2007 r. rozpocznie Pan prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod firmą: "K". Pismem z dnia 18 czerwca 2007 r. złożył Pan Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawdopodobnie dotychczasowy pracodawca tj, P będzie chciał skorzystać ze świadczonych przez Pana usług, a zakres zleceń może być zbliżony lub nawet tożsamy z niektórymi czynnościami wykonywanymi przez Pana dla ww. spółki w okresie, w którym był Pan jej pracownikiem. Zakres potencjalnych zleceń może dotyczyć: sporządzania pism procesowych, reprezentowania przed organami podatkowymi lub przed sądem administracyjnym, wydawania opinii w sprawie produktu, usługi lub umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w przypadku uzyskania przychodu, z tytułu usług doradztwa podatkowego, świadczonych na rzecz P w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zachowa Pan prawo do rozliczenia dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku uzyskania przychodu z tytułu usług doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz P, w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zostanie zachowane prawo do rozliczenia dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in.: udzielanie podatnikom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 1 rzeczonej ustawy, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są m.in. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych.

Według wnioskodawcy czynności wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, jeśli są wykonywane na zlecenie lub na rzecz podmiotów trzecich, przez uprawniony podmiot, są-w rozumieniu prawa-zupełnie czymś innym, niż te same czynności wykonywane w ramach stosunku pracy, w imieniu i na rzecz pracodawcy. Te pierwsze może wykonywać tylko uprawniony podmiot, te drugie zaś każdy. Dla tych pierwszych ustawodawca zastrzegł nazwę "czynności doradztwa podatkowego", drugie natomiast nie są prawnie zastrzeżone.

W związku z powyższym wnioskodawca uważa, iż nie można uznać, że świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz P. "odpowiada czynnościom", które ww. wykonywał na rzecz tej spółki w ramach stosunku pracy. W konsekwencji zdaniem wnioskodawcy art. 9a ust. 3 nie znajdzie zastosowania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

Wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z przedstawionego przez Pana opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż do zakresu Pana obowiązków świadczonych na rzecz byłego pracodawcy należało między innymi: prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych, w tym reprezentowanie pracodawcy przed organami podatkowymi oraz sądem administracyjnym, rozliczanie podatków, w tym sporządzanie i podpisywanie deklaracji i informacji podatkowych, opiniowanie (pod kątem podatkowym) nowo wprowadzanych produktów i usług, konkursów, promocji, programów lojalnościowych pracodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.) czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Zakres zleceń wykonywanych w ramach zawodowego doradztwa podatkowego, na rzecz P., jak Pan oświadczył, może dotyczyć: sporządzania pism procesowych, reprezentowania przed organami podatkowymi lub przed sądem administracyjnym, wydawania opinii w sprawie produktu, usługi lub umowy.

Reasumując - charakter opisywanych czynności z zakresu doradztwa podatkowego wykonywanych przez Pana jako doradcę podatkowego, jest zbliżony lub nawet tożsamy z czynnościami wykonywanymi przez Pana w ramach stosunku pracy, jako podmiot nieuprawniony do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego - zmienia się jedynie Pana status zawodowy.

Wobec powyższego w świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz P. w okresie od 1 sierpnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. pozbawi Pana prawa do opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl