IPB2/418-0011/06/3 - Przekazywanie produktów w ramach pokazów instruktażowych, a obowiązek sporządzania informacji PIT-8C.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 grudnia 2006 r. Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej IPB2/418-0011/06/3 Przekazywanie produktów w ramach pokazów instruktażowych, a obowiązek sporządzania informacji PIT-8C.

Pytanie podatnika

Czy podatnik ma obowiazek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycnym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Sp. z o.o. przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i klejów i stwierdza, że stanowisko przedsiębiorstwa wyrażone w ww. wniosku w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem Sp. z o.o zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego m.in. w sprawie dotyczącej obowiązku sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i klejów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest przedsiębiorstwem handlowo-produkcyjnym. Główne produkty, które Spółka sprzedaje, to klej do płytek ceramicznych i fugi. Ponieważ Spółka stara się utrzymać i rozszerzać rynki zbytu, ponosi znaczne koszty marketingowe związane m in. z pokazami informacyjno-technicznymi o produktach dla wykonawców (firmy budowlane, architekci), którzy używają lub mogą używać produktów wnioskodawcy, zaopatrując się w nie u bezpośrednich jego odbiorców. Te spotkania wiążą się m.in. z przekazywaniem uczestnikom szkoleń - wykonawcom używających oferowane kleje i fugi - prezentów w postaci: pac (narzędzie służące do rozprowadzania kleju) i ubrań roboczych z logo Spółki. Przekazywane w ramach tych pokazów prezenty trafiają do przedstawicieli firm - wykonawców, którymi są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe lub spółki prawa handlowego. Ponadto ze stanu faktycznego wynika, iż ze stałymi odbiorcami bezpośrednimi (hurtownie, sklepy materiałów budowlanych) zawarte zostały umowy o współpracy handlowej, z których wynika między innymi zobowiązanie firmy jako dostawcy do organizowania i przeprowadzania na własny koszt pokazów instruktażowo-technicznych na temat oferowanych produktów dla: pracowników odbiorców bezpośrednich i firm współpracujących z tymi odbiorcami (firmy budowlane, architekci).

Wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt, czy przekazywane w ramach pokazów instruktażowych ubrania robocze z logo firmy oraz narzędzia do rozprowadzania fug i klejów podlegają ograniczeniom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym (jeżeli jednorazowo wartość prezentów przekroczy 100,00 zł) Spółka ma obowiązek składania informacji o tym dochodzie na druku PIT-8C.

Zdaniem Spółki art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o świadczeniach nieodpłatnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dlatego też na Spółce nie ciąży obowiązek przekazywania informacji o takich świadczeniach nawet przekraczających 100,00 zł jednorazowo na rzecz firm.

Postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w sprawie będącej przedmiotem wniosku. W ocenie organu podatkowego przekazywane w ramach pokazów instruktażowych ubrania robocze z logo firmy oraz narzędzia do rozprowadzania fug i klejów stanowią dla uczestników tych pokazów przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy, a w konsekwencji w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68a i art. 42a tej ustawy.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100,00 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zaś stosownie do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (...).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

W rozpatrywanej sprawie odbiorcami przekazywanych w ramach pokazów instruktażowych ubrań roboczych z logo firmy oraz narzędzi do rozprowadzenia fug i klejów, są firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zatem w tym przypadku, prezenty w ww. postaci otrzymane przez daną osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jako obecnego lub ewentualnego przyszłego kontrahenta podatnika) nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ww. ustawy ("inne źródła"). Będzie to natomiast przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 (źródło: pozarolnicza działalność gospodarcza) w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy (rodzaj przychodu: otrzymane w naturze świadczenia). (...)

Tym samym brak podstaw do wypełniania przez Spółkę obowiązków wskazanych w art. 42a ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. W świetle cyt. wyżej przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podziela stanowisko Spółki w tej sprawie, zawarte we wniosku, iż do ww. prezentów przekazywanych firmom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68a i art. 42a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zgodnie z obowiązującymi w sprawie powołanymi wyżej przepisami stanowisko reprezentowane przez organ pierwszej instancji, należy uznać za nieprawidłowe. Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 powołanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Skoro, jak wykazano powyżej, dokonana przez organ pierwszej instancji interpretacja przepisów prawa podatkowego, stwierdzająca, iż przekazywane w ramach pokazów instruktażowych ubrania robocze z logo firmy oraz narzędzia do rozprowadzania fug i klejów stanowią dla uczestników tych pokazów przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy i w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 21 ust. 1 pkt 68a i art. 42a tej ustawy, jest nieprawidłowa, uznać należy, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego uznające nieprawidłowość stanowiska Spółki rażąco narusza prawo, co uzasadnia zmianę tego postanowienia na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl