IP-PP2-443-948/08-4/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-948/08-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X Oddział w Polsce jako lider konsorcjum w ramach zawartej umowy konsorcjalnej zawarł umowę z gminą na świadczenie usług nadzoru nad prawidłowością wykonywanej inwestycji budowlanej, zgodności jej wykonania z przepisami prawa budowlanego, z projektem budowlanym, architektonicznym i wykonawczym. Umowa została zawarta w dniu 21 września 2004 r. i trwa do dnia dzisiejszego. Lider konsorcjum (tu: XX Oddział w Polsce) za wykonane usługi wystawiał faktury z 22% stawką podatku VAT przy przyjęciu, że skoro umowa została podpisana już po wejściu polski do unii europejskiej to nie przysługuje obniżona stawka podatku VAT na podstawie § 6.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z dniem 30 kwietnia 2007 r. kontrahent zamawiający usługi () w wyniku postępowań odwoławczych zarejestrował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej umowę o świadczeniu usług inżyniera kontraktu, a więc spełnił przesłanki określone w § 6.1 i następnego powołanego wcześniej rozporządzenia, co umożliwiło X Oddział w Polsce stosowanie obniżonej stawki 0% podatku VAT przy świadczeniu usług inżyniera kontraktu, a nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Przy tych okolicznościach X Oddział w Polsce powinien dokonać korekt złożonych deklaracji podatku VAT i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku za okres przed rejestracją umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Wątpliwość dotyczy kwestii stosowania stawki 22% podatku VAT przed zarejestrowaniem umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, co w wyniku trwających odwołań nastąpiło dopiero 30 kwietnia 2007 r., mimo że wniosek o rejestrację gmina złożyła już 4 listopada 2004 r..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do faktur wystawianych przez X Oddział w Polsce za usługi wykonywane na rzecz zamawiającego w okresie od początku kontraktu do rejestracji umowy przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej powinny zostać złożone korekty deklaracji podatku VAT zmieniające stawkę podatku z 22% na 0% w odniesieniu do części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zdaniem wnioskodawcy: Z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w załączeniu) wynika, że termin określony w § 6.3 pp 2. Kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach przedakcesyjnego instrumentu polityki strukturalnej (ISPA) dotyczy nie kontraktów wykonawczych dla danego zadania (tu: usługi inżyniera) lecz kontraktu (umowy) zawartej z rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Daje to zdaniem spółki asumpt do przyjęcia, że do całego okresu od podpisania umowy tj. 21 września 2004 r. aż do chwili zakończenia kontraktu należało stosować 0% stawkę podatku VAT. Przemawia za tym zwłaszcza pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 27 sierpnia 2006 r. co do prawidłowej interpretacji § 6 ww rozporządzenia że data podpisania umowy pomiędzy gminą naszą spółką nie ma wpływu na stawkę podatku VAT bowiem o tym decyduje data podpisania kontraktu z rządem Rzeczpospolitej Polski, a tym samym powinna być stosowana stawka 0%. Stanowisko to potwierdza dodatkowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2007 r. uchylając błędną interpretację dolnośląskiego urzędu skarbowego według, którego należy stosować 22% stawkę podatku VAT. Zdaniem spółki błędna decyzja o odmowie zarejestrowania przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej umowy pomiędzy stronami nie powinna mieć wpływu na okres prawidłowo stosowanej stawki podatku VAT czyli 0% i tym samym korekta. Którą spółka dokona powinna dotyczyć okresu od podpisania umowy z gminą do dnia dzisiejszego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2, oraz w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez zarejestrowanych podatników oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 3 i 4 i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w myśl § 6 ust. 3 cyt. rozporządzenia, uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących:

1.

Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (P), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej,

2.

kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej.

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1.

umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

* z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Z powyższego wynika, że stawkę podatku VAT w wysokości 0% ma prawo zastosować każdy podatnik świadczący usługi, który:

1.

jest zarejestrowanym podatnikiem, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia,

2.

świadczy usługi, które są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, określonych w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia,

3.

została zawarta pisemna umowa o świadczenie tych usług,

4.

ww. umowa została zarejestrowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Zaznaczyć należy, iż wymóg rejestracji umowy zawarty w wyżej cytowanych przepisach dotyczy każdej umowy o świadczenie usług objętych stawką preferencyjną.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki warunkujące prawo do zastosowania stawki 0%, na podstawie cyt. wyżej § 6 ust. 1 rozporządzenia, w okresie jego obowiązywania, tj. umowy o świadczenie usług zawierane z kontrahentami rejestrowane są przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a usługi te finansowane są ze środków stanowiących środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Skoro więc zawarty dnia 21 września 2004 r. pisemny kontrakt został zarejestrowany przez Urząd Komitetu Integracyjnego, 0% stawka ma zastosowanie w stosunku do całego kontraktu.

Zasady wystawiania faktur oraz faktur korygujących określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), a także przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z regulacji zawartej w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), wynika, iż w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu może wystawić fakturę korygującą. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT oraz zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 16 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia).

Ponadto stosownie do § 17 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie (§ 16 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W powstałej sytuacji, celem właściwego opodatkowania przedmiotowej transakcji wystawiający faktury obowiązany jest do ich korekty, zgodnie z warunkami powołanego wyżej rozporządzenia. Przy czym prawo do obniżenia deklarowanego podatku od towarów i usług uzależnione jest od dysponowania potwierdzeniem odbioru tych faktur przez kontrahenta. W ten sposób również Strona będąca beneficjentem środków o jakich mowa w § 6 cyt. Rozporządzenia, zaaprobuje zweryfikowanie zapłaty za świadczone usługi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl