Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-92/08-2/AZ
Dostawa i montaż stolarki budowlanej - moment powstania obowiązku podatkowego.

"(...) Czy dostawę i montaż stolarki budowlanej (okna, drzwi, elementy konstrukcyjne) przez jej producenta należy traktować jako usługi budowlane lub budowlano-montażowe w rozumieniu art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy stosować szczególny moment powstania obowiązku podatkowego?

Jeżeli tak, to czy wiąże się to z koniecznością dokonywania korekt deklaracji VAT-7 za poprzednie okresy rozliczeniowe (kiedy nie był stosowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego)?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

(...) Towary jak i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej zgodnie z art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.

Należy zauważyć, iż tut. organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane przez Spółkę w stanie faktycznym. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi odpowiedzialny jest producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. (...)

Działalność gospodarczą dzieli się na trzy grupy: produkcja, handel i usługi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie z punktem 5.3.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 42, poz. 264 ze zm.) w zależności od tego, kto: producent, firma usługowa czy handlowa dokonuje montażu artykułów branży budowlanej - tak klasyfikowana jest wykonywana przez niego czynność. Roboty instalacyjne i montażowe wykonywane na miejscu przeznaczenia są klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach podkategorii wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących instalowane (montowane) wyroby z zastrzeżeniem, iż roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu oraz gdy w określonej klasie nie została wyodrębniona odpowiednia podkategoria dla robót instalacyjnych i montażowych, to czynności te klasyfikuje się w grupowaniach obejmujących dany wyrób. Ponadto budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45, a roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52.

Jak wynika z obowiązującej w 2007 r. dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu. Ponadto w określonej klasie 25.23 nie wyodrębniono usług związanych z instalacją (montażem) wytwarzanych wyrobów budownictwa z tworzyw sztucznych.

Oznacza to, że jeżeli producent montuje lub instaluje własną stolarkę budowlaną z tworzyw sztucznych (okna, drzwi) to czynność taka klasyfikowana może być w grupowaniu obejmującym dany wyrób. Na gruncie cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług czynność ta stanowi dostawę towarów a nie usługę.

Spółka wskazała, iż zgodnie z tą zasadą produkcja i montaż stolarki budowlanej z tworzyw sztucznych (okna, drzwi) z materiałów własnych mieści się w grupowaniu - PKWiU 25.23.14-50.1 "Okna i ich ościeżnice z tworzyw sztucznych, dla budownictwa". Natomiast produkcja i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów konstrukcyjnych z aluminium z materiałów własnych to grupowanie PKWiU 28.12.10-50 "Drzwi, okna i ich futryny oraz progi drzwiowe aluminiowe".

Tak więc w przypadku montażu wyrobów dokonywanego przez producenta tych wyrobów, jak również montażu wykonywanego przez innego wykonawcę na zlecenie producenta - cała czynność została zaklasyfikowana w grupowaniu wyrobów, nie zaś jako świadczenie usług budowlanych w dziale PKWiU 45.

Wskazać należy, iż rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. nr 17, poz. 150), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2005 r. zmieniona została tylko stawka podatku od towarów i usług na montaż okien i drzwi przez producenta tych towarów, dokonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Powyższe potwierdza zatem, że należy stosować obowiązującą klasyfikację PKWiU.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu stolarki budowlanej z PCV oraz z aluminium (okna, drzwi) z materiałów własnych. Wyprodukowane wyroby są dostarczane odbiorcom jako towary montowane (instalowane) przez Spółkę. Zatem Spółka jest w każdym przypadku wykonawcą całości świadczenia, tj. dostarcza stolarkę i dokonuje jej montażu, a wystawiona faktura obejmuje jednorodną czynność polegającą na montażu okien lub drzwi w danym obiekcie, bez podziału na wartość samej stolarki i wartość instalacji.

A zatem w tak przedstawionym stanie faktycznym - moment powstania obowiązku podatkowego przy łącznej sprzedaży wyrobów z montażem stolarki budowlanej z tworzyw sztucznych, powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w sytuacji gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru. (podkreśl. red.) (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/6/11-12