Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-92/07-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu 16 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla dostaw towarów na rzecz organizacji międzynarodowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla dostaw towarów na rzecz organizacji międzynarodowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza sprzedać Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (X) z siedzibą w W. stację do poboru aerozoli z przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego typ ASS-500 z przeznaczeniem dla Minist X z siedzibą na Cyprze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do przedmiotowej transakcji właściwe będzie zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % czy też 22 %.

Zdaniem Wnioskodawcy do przedmiotowej transakcji prawidłowe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0 % na podstawie art. 2 pkt 8 lit. a) i b oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku o towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) została utworzona w 1957 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) jako organizacja autonomiczna. MAEA stanowi najważniejsze międzynarodowe rządowe forum w dziedzinie współpracy naukowej i technicznej w zakresie pokojowego wykorzystania technologii jądrowej. Polska przyjęła statut tej organizacji 23 maja 1957 r. (zob. Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 487 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług, albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:

1.

specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług,

2.

przebieg realizacji budżetu państwa,

3.

przepisy Wspólnoty Europejskiej.

W Dzienniku Ustaw Nr 193 z dnia z 5 października 2005 r. pod poz. 1617 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z dodanym § 7c ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 października 2005 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, uznane za takie przez państwo siedziby, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji. Ponadto, na podstawie § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów i usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:

1.

wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11 stycznia 1996 r. Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa członkowskiego, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;

2.

zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca dokona dostawy towarów na rzecz MAEA, przy spełnieniu warunków określonych powyżej, na podstawie § 7c ww. rozporządzenia dostawa taka podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0 %. Natomiast, jeżeli omawiane wymogi nie zostaną przez Wnioskodawcę spełnione, wówczas przedmiotowa dostawa winna zostać opodatkowana według stawki określonej w art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, tj. w wysokości 22 %.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie podkreślić, iż przywołane przez Stronę we wniosku przepisy art. art. 2 pkt 8 lit. a) i b oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku o towarów i usług nie będą miały zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl