Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-87/07-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C Sp. z o.o. w W,przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania zaliczki.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny:

Aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2005 r. C Sp.z o.o. w W ("C" lub"Sprzedający") jako sprzedający oraz I Sp.z o.o. w W ("I' lub"Kupujący") jako kupujący zawarty przedwstępną umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz własności budynku położonych w W przy ul. D ("Umowa"). Na mocy Umowy C zobowiązał się sprzedać I prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku, który zobowiązał się wybudować na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego. W celu realizacji swojego zobowiązania do wybudowania budynku i jego sprzedaży C zawarł umowę o wykonawstwo robót budowlanych z podmiotem trzecim (wykonawca robót budowlanych -"Generalny Wykonawca"). Inwestorem wznoszonego budynku jest C i to C zlecił Generalnemu Wykonawcy wykonanie robót budowlanych. I nie jest związany z wykonawcą robót budowlanych żadnym stosunkiem prawnym. Również I oraz C nie są związane umową o wykonawstwo robot budowlanych. C zobowiązał się do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku, po jego wybudowaniu. Strony ustaliły, że płatność ceny sprzedaży prawa Użytkowania wieczystego, wraz z prawem własności budynku posadowionego na gruncie ("Cena Sprzedaży') będzie następowała w formie zaliczek płatnych na rzecz C przez I, po spełnieniu przez C warunków wynikających z Umowy. Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy I zobowiązana jest do zapłaty ceny w następujący sposób:

1.

Pierwsza zaliczka została wpłacona w dniu zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży. Wysokość tej zaliczki została określona kwotowo w zawartej umowie.

2.

Druga i następne zaliczki na poczet ceny sprzedaży są wpłacane w formie miesięcznych rat. Wysokość tych zaliczek ustalana jest w odniesieniu do wartości prac związanych z budowa budynku (projektu). Strony ustaliły, iż podstawą wyliczenia kwoty zaliczki będzie wartość robót zrealizowanych przez Generalnego Wykonawcę w danym miesiącu. Miesięczna zaliczka wpłacona przez I na poczet ceny sprzedaży stanowić ma 90% wartości wykonanych przez Generalnego Wykonawcę w danym miesiącu robót związanych z budowa budynku. Jednym z warunków płatności każdej z kwot zaliczek (z wyjątkiem pierwszej zaliczki) jest potwierdzenie osiągnięcia określonego zaawansowania robót, opisanego w zestawieniu płatności, potwierdzonego protokołem podpisanym przez C i inspektora nadzoru ze strony I.

3.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia końcowej umowy sprzedaży I zobowiązane jest do zapłaty reszty ceny (różnica pomiędzy ceną ustaloną w umowie, a kwotą zapłaconych zaliczek) -" Rozliczenie Końcowe".

Jak z powyższego wynika, według brzmienia Umowy wysokość zaliczki ustalona jest w oparciu o stan zaawansowania prac budowlanych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę zaangażowanego przez Sprzedającego do wybudowania budynku, który po wybudowaniu ma zostać sprzedany na rzecz Kupującego. Zaliczki (poza pierwszą) stanowią 90% wartości wykonanych w danym miesiącu przez Generalnego Wykonawcę robot i w takiej wysokości wpłacone SA na rzecz Sprzedającego przez Kupującego. Taki sposób rozliczenia ceny sprzedaży ma na celu zagwarantowanie Kupującemu, że w ustawowym terminie budowa zostanie zakończona i będzie on mógł nabyć własność nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dalej"Ustawa VAT" (art. 19 ust. 10i 11, art. 29 ust. 2, art. 106 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) dalej"Rozporządzeniem" (§ 14 i § 15), w zakresie transakcji zawartej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym:

1.

Należności otrzymane od Kupującego należy traktować jako zaliczki w rozumieniu art. 19 ust. 10 i 11 Ustawy VAT i obowiązek podatkowy po stronie Sprzedającego powstaje z chwilą otrzymania płatności w tej części.

2.

Czy podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy VAT stanowi kwota otrzymanej od kupującego zaliczki (poza pierwszą zaliczką - 90% wartość wykonanych w danym miesiącu przez Generalnego Wykonawcę robót).

3.

Czy w związku z rozliczeniami dokonywanymi pomiędzy Sprzedającym i Kupującym (poza Rozliczeniem Końcowym) Sprzedający w świetle opisanego stanu faktycznego, powinien wystawiać faktury zaliczkowe w terminie 7 dni od dnia, otrzymania kwoty zaliczki.

4.

Czy faktura zaliczkowa, zgodnie z art. 106 Ustawy VAT w zw. z § 14 Rozporządzenia, powinna opiewać na kwotę faktycznie otrzymanej od Kupującego zaliczki, czy też faktura ta powinna opiewać na kwotę odpowiadającą 100% wartości wykonanych w danym miesiącu przez Generalnego Wykonawcę robót z informacją, iż Kupujący zobowiązany jest do zapłaty jedynie 90% wynikającej z niej należności, natomiast pozostałe 10% zostanie zapłacone po zawarciu końcowej umowy sprzedaży.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad.1

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano części należności (zaliczkę) obowiązek podatkowy powstaje z chwila otrzymania tej części należności. To samo w świetle art. 19 ust. 10 dotyczy dostawy towarów, której przedmiotem są budynki. W takim przypadku obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje z chwila otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wydania budynku. W świetle opisanego stanu faktycznego należy uznać, że płatności dokonywane przez Kupującego mają charakter płatności zaliczkowych, o których mowa art. 19 ust. 10 i 11 ustawy VAT. Przedmiotem zawartej przez strony umowy jest sprzedaż prawa wieczystego gruntu oraz własności budynku. I nie łączy z Generalnym Wykonawca żaden stosunek prawny. Umowa o roboty budowlane zawarta została pomiędzy Sprzedającym, a Generalnym Wykonawcą. Okoliczność, że kwota płaconych przez Kupującego zaliczek uzależniona jest od postępu prac budowlanych w żaden sposób nie zmienia przedmiotu i charakteru umowy. Kupujący jako podmiot zewnętrzny w stosunku do procesu inwestycyjnego realizowanego przez C jest zainteresowany jedynie nabyciem skończonego budynku. Ustalony w umowie sposób płacenia zaliczek na poczet ceny oraz nadzór I ma na celu zagwarantowanie Kupującemu, że przedmiot sprzedaży zostanie dostarczony w terminie i stanie ustalonym przez strony. Otrzymane płatności mają zatem charakter płatności zaliczkowych z tytułu dostawy towaru. Jak z powyższego wynika po stronie sprzedającego obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania od Kupującego poszczególnych części zapłaty (zaliczek).

Ad.2

Artykuł 29 ust. 1 Ustawy VAT stanowi, iż podstawę opodatkowania stanowi obrót. Obrotem jest kwota z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku, gdy pobrano zaliczkę, obrotem jest również, kwota otrzymanej zaliczki, pomniejszona o przypadającą od niej kwotę podatku (art. 29 ust. 2 Ustawy VAT). Jak z powyższego wynika w przypadku rozliczeń dokonywanych pomiędzy Sprzedającym i kupującym (poza Rozliczeniem Końcowym) podstawą opodatkowania będą otrzymane od kupującego częściowe płatności, pomniejszone o przypadające od nich kwoty podatku VAT.

Ad.3

§ 14 Rozporządzenia stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności a (w szczególności zaliczkę) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę). Ponieważ płatności dokonywane przez Kupującego mają charakter zaliczkowy, Sprzedający powinien wystawić fakturę VAT (zaliczkową) z terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał od Kupującego należną kwotę zaliczki. Faktura nie może być wystawiona w terminie wcześniejszym niż chwila faktycznego otrzymania zaliczki. Wynika to z faktu, że faktura dokumentuje zdarzenie w postaci otrzymania danej części należności. Do otrzymanych płatności nie maja zastosowania postanowienia § 15 Rozporządzenia, bowiem kwestie dotyczące fakturowania płatności zaliczkowych uregulowane zostały w § 14 Rozporządzenia i jest to przepis szczególny w stosunku do regulacji zawartych w § 15.

Ad.4

§ 14 pkt 3 Rozporządzenia szczegółowo określa, jakie elementy powinna zawierać faktura (zaliczkowa) stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru (wykonaniem usług). Zgodnie z zawartymi w tym przepisie regulacjami, jednym z elementów faktury powinna być kwota otrzymanej części należności brutto. W świetle powyższego faktury VAT (zaliczkowa) wystawione przez Sprzedającego powinny opiewać na kwoty faktyczne otrzymanych od Kupującego zaliczek. Nie ma przy tym znaczenia, że kwota zaliczki ustalana jest w oparciu o wartości wykonanych w danym miesiącu przez Generalnego wykonawcę robót, bowiem rozliczenia pomiędzy Sprzedającym, a Generalnym wykonawcą nie dotyczą Kupującego. Nie jest zatem uzasadnione, aby faktury VAT (zaliczkowe) wystawione przez Sprzedającego opiewały na kwotę odpowiadającą 100% wartości wykonanych w danym miesiącu przez Generalnego Wykonawcę robót, skoro Kupujący wpłaca jedynie kwotę odpowiadającą 90% wartości wykonanych robót. Wartość wykonanych przez wykonawcę na rzecz Sprzedającego robót jest jedynie elementem w oparciu, o który zaliczka jest ustalana. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty z tytułu usług budowlanych, ale jego obowiązkiem wynikającym z zawartej umowy jest zapłata ceny za nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, co następuje:

1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów, przez którą w myśl przepisu art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przepisu art. 19 ust. 1 ww. ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 11 ww. ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

2.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W myśl art. 29 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku pobrania zaliczki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.

3.

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 11 ww. ustawy o VAT po stronie sprzedawcy, który przed wydaniem towaru otrzymał część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W powyższej sytuacji sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę, nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymał część należności od nabywcy w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.)

4.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl zasady wyrażonej w § 14 ust. 2 ww rozporządzenia fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet dostawy towarów, Spółka jest obowiązana, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaliczki, wystawić fakturę VAT dokumentującą ten fakt. W opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje z tytułu zaliczki otrzymanej tytułem części ceny zapłaty za nabycie własności budynku. W świetle powyższego faktury zaliczkowe wystawione przez Spółkę powinny opiewać na kwoty faktyczne otrzymanych zaliczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl