IP-PP2-443-84/07-2/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 października 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-84/07-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną z tytułu prowizji za pobranie opłat skarbowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną z tytułu prowizji w drodze inkasa za pobranie opłat skarbowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 3 stycznia Spółka cywilna zawarła umowę z Miastem na pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, zgodnie z § 9 ww. umowy za pobór opłaty przysługuje prowizja. Za ww. usługę Spółka wystawia fakturę VAT ze stawką "zw". Ponadto Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i podstawowym zakresem działania są usługi poligraficzne opodatkowane stawką 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. może wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną z tytułu prowizji za pobranie opłat skarbowych czy też powinna wystawić zwykły rachunek bez żadnych stawek VAT.

Zdaniem wnioskodawcy Spółka cywilna, będąc czynnym podatnikiem VAT wystawia za wykonane usługi i sprzedane towary faktury VAT. W związku z powyższym otrzymane prowizje z tytułu pobierania opłaty skarbowej traktuje jako rodzaj usługi, ze stawką zwolnioną na podstawie § 8p. 1 pp.15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem" podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju. Przez usługi rozumie się przede wszystkim usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych.

Wnioskodawca jest podatnikiem od towarów i usług. Podstawowym zakresem jego działalności są usługi poligraficzne opodatkowane stawką 22%.

Zgodnie z art. 106 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy podatku od towarów i usług są obowiązani wystawiać faktury VAT stwierdzające dokonanie sprzedaży towarów i usług.

Wnioskodawcą zawarł umowę z Miastem W w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. Miasto występowała tu w roli władczej, a Spółka wykonywała tylko zadania z zakresu administracji publicznej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik świadczy również usługi polegające na pobieraniu opłat skarbowych, za pobieranie których przysługuje prowizja. Przedmiotowe usługi mieszczą się w kategorii pośrednictwo finansowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Pod poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca umieścił usługi pośrednictwa finansowego PKWiU Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

4.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

5.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

6.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

8.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

W świetle powołanych przepisów oraz przedstawionej przez Podatnika sytuacji faktycznej, stwierdzić należy, że czynności, które wykonuje Strona mieszczą się wśród czynności, co do których ustawodawca zastosował zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług mieszczących się w załączniku nr 4, pod poz. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powołane przez Podatnika przepisy § 8 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) nie mają w powyższej sprawie zastosowania.

Przy wydaniu niniejszej interpretacji wykorzystano opis stanu faktycznego dokonany w złożonym wniosku. W sprawie pominięto dołączone dokumenty, gdyż warunki składania wniosku o interpretację nie przewidują tej formy opisu stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl