Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-825/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane budynku Domu Dziecka - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane budynku Domu Dziecka.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Dom Dziecka ma zaplanowaną inwestycję, tj. modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, montażu nowego wyposażenia technologicznego kuchni. Zgodnie z PKOB placówka zakwalifikowana jest w dziale 11, klasa 1130 - "budynki zbiorowego zamieszkania". Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadza w załączniku nr 1 dodaje poz. 20, z której jednoznacznie wynika, że w przypadku placówki Wnioskodawcy i zakresie ww. inwestycji należy stosować stawkę VAT 7%. Jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. uchyla poz. 20 w załączniku nr 1, jednocześnie dodaje w § 5 po ust. 1 ust. 1a, który mówi o obniżeniu stawki VAT do 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, czyli sklasyfikowanych w dziale 11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę VAT należy zastosować na zaplanowaną inwestycję, tj. modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, montażu nowego wyposażenia technologicznego kuchni.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowa stawka jaką należałoby zastosować na zaplanowaną inwestycję, tj. modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, montażu nowego wyposażenia technologicznego kuchni, to 7% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Uwzględniając zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r. wprowadzone ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382), stosownie do zapisu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Na podstawie dodanego do ustawy ustępu 12a ww. artykułu, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Dodać należy, że pod pojęciem obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 12 ww. ustawy, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wskazano we wniosku, Dom Dziecka ma zaplanowaną inwestycję, tj. modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, montażu nowego wyposażenia technologicznego kuchni. Zdaniem Wnioskodawcy budynek Domu Dziecka mieści się w klasyfikacji PKOB w grupie 1130 - budynki zbiorowego zamieszkania.

Wobec powyższego budowa, przebudowa oraz remont i modernizacja obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części (w przedmiotowej sprawie budynku Domu Dziecka PKOB 1130), z wyłączeniem lokali użytkowych, od dnia 1 stycznia 2008 r. podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji kwestia prawidłowości zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę budynku Domu Dziecka do grupowania PKOB 1130, a jedynie problem stawki podatku przy wykonywaniu robót budowlanych w budynku zakwalifikowanego do PKOB 1130. Wyjaśnić również należy, iż w myśl pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS. Nr 1 poz. 11) zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Ustawodawca nie upoważnił zatem organów podatkowych do wydawania opinii klasyfikacyjnych i nie mogą one decydować o zaliczeniu określonych obiektów do odpowiedniego grupowania PKOB, do którego zalicza się określony obiekt. Zaliczenie określonego obiektu do właściwego grupowania PKOB należy do obowiązków usługodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć przedmiotowy obiekt, usługodawca może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl