IP-PP2-443-806/08-3/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-806/08-3/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca był przez 10 lat płatnikiem podatku VAT, w związku z tym, że miał podpisaną z Zakładem E w X umowę najmu gruntu pod stację t. Umowa uległa rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2007 r.

Przez okres obowiązywania umowy Wnioskodawca składał corocznie przez 11 miesięcy w roku deklarację VAT-7 z zerowym rozliczeniem, a w miesiącu grudniu z uzyskanym dochodem, ponieważ wypłata za wynajem była regulowana raz w roku, w grudniu również odprowadzony był z tego tytułu podatek VAT.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć nową umowę najmu z Zakładem E.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy możliwe jest, aby Wnioskodawca po zawarciu nowej umowy nie był czynnym płatnikiem podatku VAT i w związku z tym nie musiał składać miesięcznych deklaracji podatku VAT i odprowadzać tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy umowa będzie podpisana od 1 lipca 2008 r. i z tego tytułu będzie osiągany dochód w postaci opłaty za najem w kwocie ok. 1.000 zł w stosunku rocznym, winno przysługiwać Wnioskodawcy zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku VAT.

Wobec powyższego, nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT, o którym mowa w art. 96 o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 2 ww. ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 11 ww. ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Ponadto należy zauważyć, iż na mocy art. 113 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

1)

dokonujących dostaw m.in.:

a.

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, (z wyłączeniem dostaw towarów wymienionych w przepisie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b)),

c.

nowych środków transportu,

d.

terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

2)

świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

3)

niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca był podatnikiem podatku VAT od 10 lat. Wnioskodawca w 2007 r. prowadził działalność gospodarczą związaną z wynajmem gruntu pod stację trafo, w miesiącu grudniu odprowadzony został z tego tytułu podatek VAT. Obecnie Wnioskodawca ma zamiar zawrzeć nową umowę najmu.

W świetle powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

* od chwili utraty prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia musi upłynąć okres trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia;

* podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, definiowanej zapisem art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, tj. kwoty 50.000 zł;

* podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku zawarcia od 1 lipca 2008 r. nowej umowy najmu będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 lub w ust. 8, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości (art. 113 ust. 10 ww. ustawy).

Należy zatem zaznaczyć, iż jeżeli w roku 2008 wartość sprzedaży Wnioskodawcy przekroczy kwotę 50.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, to Wnioskodawca utraci prawo do korzystania ze zwolnienia, zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca zawierając nową umowę najmu w 2008 r. będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tutejszy organ podatkowy jednocześnie nadmienia, iż podatnik podejmujący decyzję o skorzystaniu z przysługującego mu na mocy art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług prawa ponownego zwolnienia od podatku od towarów i usług obowiązany jest zgłosić tę zmianę Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, składając formularz VAT-R ze wskazaniem miesiąca, od którego zamierza korzystać z ww. zwolnienia (art. 96 ust. 12 ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl