Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-8/07-3/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 11 lipca 2007 r.) oraz uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlano-leśnych wydzielonych z części działki leśnej zakupionej w 1997 r.- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlano-leśnych wydzielonych z części działki leśnej zakupionej w 1997 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1997 r. Wnioskodawca zakupił nieruchomość - działkę leśną. Strona ma zamiar podzielić ww. nieruchomość na kilka działek i sprzedać jako działki budowlane. Wnioskodawca nie jest rolnikiem. Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest jako las-miejsce wypoczynku. Podział nieruchomości (lasu) jako wyodrębnione działki budowlano-leśne wynika z planu zagospodarowania przestrzennego gminy danego terenu. Podział spowoduje wytyczenie dróg dojazdowych - jedna już istnie, druga natomiast zostanie wyznaczona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy uznające, że sprzedaż działek nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 603/06) nabycie działek rolnych przez osobę fizyczną, podział ich i sprzedaż jako działki budowlane nie podlega podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terenie kraju. Natomiast za towary w brzmieniu przepisu art. 2 pkt 6 rozumie się rzeczy ruchome jak również wszelkie postaci energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej a także grunty.

Powołując się na art. 15 ust. 1 i 2 ustawy ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje m.in. działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W związku z powyższym dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji gdy sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Co zaś się tyczy powołanego wyroku NSA (sygn. I FSK 603/06), to jak wynika z jego tezy (uzasadnienie nie jest opublikowane) kwestia jego rozstrzygnięcia dotyczy sytuacji, gdy w chwili nabycia działki nie podejmowano planów jej sprzedaży. Inne rozważania przedmiotowego orzeczenia nie są możliwe. W tym miejscu podkreślić należy, że rozstrzygniecie sądów administracyjnych dotyczą spraw indywidualnych i nie są źródłem prawa.

W zaistniałej sytuacji faktycznej Wnioskodawca zakupiła działkę leśną, wykorzystywaną jako miejsce do wypoczynku. Nastąpiła zmiana charakteru nieruchomości. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje przeznaczenie działki pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioskodawca zamierza podzielić ww. nieruchomość na kilka działek, przeznaczonych pod zabudowę i sprzedać po uprzednim ich przygotowaniu do handlu (podział gruntu leśnego na działki budowlane, organizacja dróg dojazdowych do działek).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują w uregulowaniach art. 43 ust. 1 pkt 9) zwolnienie od podatku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczenie pod zabudowę. Oznacza to, że zwolnione zostały z opodatkowania podatkiem od towarów i usług grunty rolne, leśne, pod stawami oraz inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Jako tereny przeznaczone pod zabudowę należy rozumieć grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w chwili sprzedaży będą mieć status terenu pod zabudowę.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż zamierza Pani dokonać sprzedaży kilku działek przeznaczonych pod zabudowę, po uprzednim ich przygotowaniu do handlu (podział gruntu leśnego na działki budowlane, organizacja dróg dojazdowych do działek) to w opinii tutejszego organu taka sprzedaż będzie miała charakter zorganizowany. Sprzedaż dokonana będzie w sposób stały (ciągły) w jakimś horyzoncie czasowym (a więc częstotliwy w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług będzie działalnością gospodarczą)- wobec czego sprzedaż takich działek, w chwili wydawania niniejszej interpretacji podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl