IP-PP2-443-791/07-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-791/07-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Nowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej posiada spółdzielcze - lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, ustanowione w 2005 r. Pierwsze prawo do ww. lokalu zostało ustanowione w 1982 r. Obecnie na podstawie art. 12 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, członek wystąpił do spółdzielni z wnioskiem o przeniesienie prawa własności do tego lokalu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny gruntów, więc spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o ustanowienie odrębnej własności, w terminie 3 miesięcy. Zgodnie z ww. przepisem spółdzielnia ma prawo zażądać od członka tylko spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu mieszkaniowego którą jest zobowiązana zwrócić do banku. Spółdzielnia nie ma prawa żądać wpłaty różnicy między wartością rynkową, a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego tego lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przeniesienie własności tego lokalu jw. będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT.

2.

Czy w przypadku przeniesienia własności tego lokalu w 2007 r. spółdzielnia jest zobowiązana do wyliczenia różnicy między wartością rynkową, a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego tego lokalu, czyli ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług i przyjąć stawkę podatku 0%.

3.

Czy jeżeli przeniesienie własności tego lokalu nastąpi w 2008 r. spółdzielnia jest zobowiązana do ustalenia podstawy opodatkowania jak w pytaniu 1 i przyjęcia stawki VAT 7%.

4.

Jakie kwoty spółdzielnia winna wykazać w rejestrze sprzedaży z tytułu jw....

5.

Czy spłata przez członka nominalnej kwoty umorzenia kredytu mieszkaniowego stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak to z jaką stawką.

Zdaniem wnioskodawcy:

W ocenie spółdzielni nie należy wyliczać różnicy między wartością rynkową a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego. Nie należy też zaliczać tej różnicy do sprzedaży spółdzielni, ani odprowadzać od niej podatku VAT. Zmiana przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych od 31 lipca 2007 r. bez dostosowania przepisów podatkowych nie może skutkować zwiększeniem obowiązków fiskalnych dla obywateli. Zdaniem spółdzielni również spłata nominalnej kwoty umorzenia kredytu mieszkaniowego nie stanowi podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest to zwrot kosztów kredytu bankowego, a cała sprawa nie dotyczy pierwszego zasiedlenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Odp. 1. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 7 - zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 8. Przepis ten stanowi, jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Uwzględniając powyższe przepisy, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (w okresie 5 lat od jego ustanowienia, nabytego po dniu 1 maja 2004 r.) w prawo odrębnej własności, nie może korzystać z wymienionego zwolnienia od podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Stanowisko podatnika w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Odp. 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7. ust. 1 pkt 5 - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym równie ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Natomiast w myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b)-w) okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 7% stosuje się do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 lit. a) ustawy - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, nie później jednak niż z chwilą ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia własności lokalu lub własności domów jednorodzinnych w przypadku czynności ustanowienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 29 ust. 8 ustawy - jeżeli w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrębnej własności lokalu, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Zatem gdy członek Spółdzielni występujący z wnioskiem o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności w 2007 r. całość stosownych opłat uregulowania w 2007 r. - obowiązek podatkowy powstanie w 2007 r. i przedmiotowe przekształcenie będzie opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Stanowisko podatnika w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Odp. 3. Natomiast w przypadku, gdy należność uiszczona przez członka Spółdzielni w 2007 r. będzie niższa od podstawy opodatkowania określonej w art. 29 ust. 8 ustawy, obowiązek podatkowy od niezapłaconej kwoty powstanie w chwili sporządzania aktu notarialnego przenoszącego własność, tj. w 2008 r. i powyższe przekształcenie będzie opodatkowane 7% stawką podatku VAT na podstawie § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 97 poz, 970 z późn. zm.) Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się bowiem do wysokości 7% również w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. Również w tym zakresie Stanowisko podatnika uznaje się za nieprawidłowe.

Odp. 4. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Odp. 5. Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się w przypadku ustanowienia odrębnej własności przy określeniu podstawy opodatkowania jedynie pojęciem wkładu budowlanego i mieszkalnego. Zatem, za podstawę opodatkowania w przedmiotowej sprawie zgodnie z przywołanymi przepisami przyjąć należy wartość wkładu budowlanego bądź mieszkaniowego. Uwzględniając powyższe, podstawa opodatkowania winna być określona na podstawie powołanego przepisu art. 29 ust. 8 ustawy, a nie jako kwota umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal.

Zatem, w świetle przedstawionych okoliczności ustanowienie przez Spółdzielnię prawa odrębnej własności w miejsce spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ze względu na fakt, iż ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2005 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy podstawą opodatkowania jest różnica między wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego, pomniejszona o kwotę podatku.

Uwzględniając powyższe, podstawa opodatkowania winna być określona na podstawie powołanego przepisu, a nie jako nominalna kwota umorzenia kredytu w części przypadającej na dany lokal (art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Stanowisko podatnika w tym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl