Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-758/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy fosforanu paszowego z przeznaczeniem do zastosowania w mieszankach paszowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy fosforanu paszowego z przeznaczeniem do zastosowania w mieszankach paszowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zakupiła z zamiarem dalszej odsprzedaży towar - fosforan paszowy o symbolu PKWiU 24.13.32, który jest związkiem fosforowym wykorzystywanym do mieszanin paszowych.

W tego typu transakcjach, zgodnie z wiedzą Spółki, na fakturach sprzedaży dostawcy stosują stawkę podatku VAT w wysokości 3% zgodnie z załącznikiem nr 6 poz. 57 do ustawy, która ma zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2008 r., natomiast od dnia 1 maja 2008 r. zastosowanie będzie mieć stawka podatku VAT w wysokości 7% na podstawie załącznika nr 3 poz. 61 do ustawy, gdzie pod obiema pozycjami wymienia się związki fosforowe do mieszanin paszowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie pozycji 57 załącznika nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie pozycji 61 załącznika nr 3 do ustawy, gdzie w każdej z dwóch wymienionych pozycji symbol PKWiU ex 24.15.80 został wskazany jedynie przy nazwie towaru - nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem azotu oraz nawozów naturalnych, a odnośnie pozostałych dwóch nazw towarów w tej pozycji, jak:

* nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe,

* związki fosforowe do mieszanin paszowych

nie został wskazany żaden symbol PKWiU, przy sprzedaży towaru - fosforanu paszowego stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 3% do dnia 30 kwietnia 2008 r., a od dnia 1 maja 2008 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży towaru - fosforanu paszowego zastosowanie będzie mieć stawka podatku VAT w wysokości 3%, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie pozycji 57 załącznika nr 6 do ustawy, w stosunku do takiej sprzedaży dokonanej do dnia 30 kwietnia 2008 r. Natomiast w stosunku do sprzedaży tego towaru dokonanej po tym dniu, tj. od dnia 1 maja 2008 r. będzie mieć zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy oraz na podstawie pozycji 61 załącznika nr 3 do ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r., stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o jakich mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Natomiast stosownie do ust. 2 art. 41 ustawy, dla towarów i usług określonych w załączniku nr 3 stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zarówno pod pozycją 57 załącznika nr 6, jak i pod pozycją 61 załącznika nr 3 do ustawy znajduje się zapis:

* ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych,

* Nawozy wapniowe wapniowo-magnezowe,

* Związki fosforowe do mieszanek paszowych.

Skoro zapisy obu pozycji we wskazanych załącznikach są identyczne, zdaniem Spółki należy uznać, że oba załączniki w podanych pozycjach odnoszą się do tego samego towaru - fosforanu paszowego. W związku z powyższym istotne jest, że symbol PKWiU ex 24.15.80 został podany jedynie w stosunku do towaru - Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych, gdzie znacznik ex, zgodnie z objaśnieniami do załączników, umieszczony przed symbolem PKWiU oznacza, iż obniżona stawka podatku VAT odnosi się jedynie do towaru wskazanego tym symbolem PKWiU w danym grupowaniu.

Zdaniem Spółki, wobec faktu, że fosforan paszowy posiada własne oznaczenie PKWiU 24.13.32, należy uznać, iż skoro w załącznikach tych jest ewidentny brak wskazania symbolu PKWiU dla pozostałych opisanych pod powołanymi pozycjami (57 i 61) towarów:

* Nawozy wapniowe wapniowo-magnezowe,

* Związki fosforowe do mieszanek paszowych, nie ma podstaw do wyciągania wniosku, że znacznik ex jest wyłącznie właściwy dla towaru:

* Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych.

W tych okolicznościach podstawowe znaczenie dla określenia stawki podatku VAT dla fosforanów paszowych ma fakt ujęcia ich w załącznikach nr 6 i 3 do ustawy, w których wymienione są towary korzystające na mocy powołanych przepisów z obniżonej stawki podatku VAT (3% i 7%).

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym, do dnia 30 kwietnia 2008 r. sprzedaż fosforanu paszowego objęta jest stawką podatku VAT w wysokości 3%, a z dniem wygaśnięcia stosowania art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy zostanie objęta regulacją art. 41 ust. 2 ustawy. Zatem od 1 maja 2008 r. będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Zgodnie z regulacją art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W przedmiotowym załączniku w poz. 57 wymieniono:

* ex 24.15.80 - Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu oraz nawozów naturalnych

* Nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe

* Związki fosforowe do mieszanek paszowych.

Identyczny zapis zawarty jest w załączniku nr 3 w poz. 61 do którego z kolei odsyła art. 41 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzający dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy 7% stawkę podatkową.

Biorąc pod uwagę przywołany w piśmie symbol PKWiU, tj. dla fosforanu paszowego - 24.13.32, stwierdzić należy, iż przy sprzedaży wymienionego towaru nie można zastosować stawki podatku 3% (do dnia 30 kwietnia 2008 r.) ani też 7% (od dnia 1 maja 2008 r.), ponieważ grupowania te nie zostały wymienione w załączniku nr 6 ani też w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to zatem, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów bądź ich skład chemiczny, ale określona przepisami klasyfikacja statystyczna towarów jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowej stawki podatku dla sprzedawanego towaru. Skoro zatem ustawodawca jednej pozycji załącznika do ustawy (tj. poz. 57 załącznika nr 6 lub poz. 61 załącznika nr 3) przyporządkował tylko jedno grupowanie statystyczne (PKWiU ex 24.15.80), to oznacza, że w tej pozycji znalazły się wyłącznie wyroby z podanej grupy statystycznej.

Zatem stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w przypadku związków fosforowych do mieszanek paszowych jest bezpośrednio uzależnione od właściwej klasyfikacji takiego towaru i dotyczy wyłącznie grupowania PKWiU 24.15.80. Biorąc pod uwagę symbol PKWiU, pod którym mieści się fosforan paszowy wykorzystywany do mieszanek paszowych, o którym mowa we wniosku - PKWiU 24.13.32, stwierdzić należy, iż przy dostawie na terytorium kraju ww. towaru nie można stosować stawki podatku VAT 3% czy też 7% od 1 maja 2008 r., ponieważ nie został on wymieniony w załączniku nr 6 ani też w załączniku nr 3 do ww. ustawy. Zatem związki te opodatkowane są stawką podstawową 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl