Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-728/08-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 października 2006 r. Spółka zawarła z Kontrahentem z Czech umowę na wykonanie, dostawę oraz nadzór nad demontażem, montażem i uruchomieniem dwóch wirników odwracalnych dla hydrozespołu w elektrowni wodnej. Zgodnie z umową Kontrahent nie montuje dostarczonych przez nią wirników. W wyniku przetargu wybrano polską firmę, która dokona montażu i uruchomienia zamówionych urządzeń. Z firmą tą Spółka zawarła odrębną umowę i Spółka ta wystawi fakturę za montaż bezpośrednio na Spółkę. W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z montażem polski wykonawca odpowiada wobec Spółki za zaistniałe usterki. Czeska spółka będzie jedynie sprawowała nadzór techniczny nad montażem i uruchomieniem (dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej testów rozruchu itp.). Najprawdopodobniej dostawa wirników nastąpi w maju 2008 r. Na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy, z dnia 11 grudnia 2007 r. i w związku z porozumieniem zawartym przez strony Umowy 21 listopada 2007 r., Kontrahent wystawił 19 grudnia 2007 r. na rzecz Spółki fakturę na kwotę 8.280.000 PLN, która to kwota stanowi przedpłatę na poczet przyszłej dostawy (kwota ta odzwierciedla około 80% kosztów poniesionych przez Kontrahenta do momentu podpisania protokołu odbioru z zaawansowania robót w dniu 6 grudnia 2007 r.). Kwota ta została przelana przez Spółkę na konto Kontrahenta 9 stycznia 2008 r. Przedmiotowa faktura została wystawiona przed dokonaniem dostawy i stanowi swoiste wezwanie do zapłaty należności określonej w Aneksie Nr 1 do Umowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z Wewnątrzwspólnotowym Nabyciem Towarów (WNT).

Zdaniem wnioskodawcy przedmiotem Umowy jest WNT zdefiniowane w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT. Jak wspomniano powyżej, wirniki nie są montowane lub instalowane przez dostawcę lub na jego rzecz, gdyż za montaż odpowiada podmiot trzeci (Kontrahent jedynie nadzoruje montaż. Spółka zawarła z nim odrębną umowę, a faktura będzie wystawiana bezpośrednio na Spółkę (podmiot ten nie działa na rzecz Kontrahenta z Czech). Nie jest to zatem przypadek opisany w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, i w konsekwencji nie dochodzi do wyłączenia z WNT przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 i 2 przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że:

1.

nabywcą towarów jest:

a)

podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,

b)

osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a)-z) zastrzeżeniem art. 10;

2.

dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a).

W przedmiotowej sprawie warunki określone w powyższych przepisach są spełnione. Przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje pomimo spełnienia powyższych warunków są określone w przepisie art. 10 ust. 1 ww. ustawy, który brzmi:

1.

"Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

1.

dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach;

2.

dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a)

rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b)

podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c)

podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d)

osoby prawne, które nie są podatnikami

- jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł;

3.

dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju:

a)

nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub

b)

stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;

5.

dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach."

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego w przedmiotowej sprawie nie będzie zachodziła żadna z okoliczności wymienionych w przepisie art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Należy zgodzić się ze Spółką, iż przedmiotowa transakcja nie jest dostawą towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. dostawą towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz.

W związku z powyższym należy uznać, iż przedmiotowa transakcja będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Odpowiedź na zapytanie Spółki, dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, udzielona zostanie w odrębnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl