Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-695/08-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT w odniesieniu do robót budowlanych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, lokali użytkowych oraz infrastruktury towarzyszącej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT w odniesieniu do robót budowlanych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, lokali użytkowych oraz infrastruktury towarzyszącej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka sprzedała Kontrahentowi niezabudowaną nieruchomość, na którą składają się działki ewidencyjne oznaczone numerami ewidencyjnymi 56/1, 56/2 oraz działka ewidencyjna o numerze 57/1. Z aktu notarialnego wynika, iż na ww. działkach ewidencyjnych trwają na podstawie pozwolenia na budowę, prace budowlane i na dzień sporządzenia aktu notarialnego wybudowane zostało, zgodnie ze sztuką i prawem budowlanym, siedem budynków mieszkalnych w stanie surowym, zaś inwestycja budowlana prowadzona na nieruchomości jest kontynuowana i nie została wstrzymana wskutek jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego oraz działań osób trzecich, oraz że wszystkie wpisy w dzienniku budowy są zgodne ze stanem rzeczywistym. Z aktu notarialnego wynika, iż na ww. nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne o numerach 56/1, 56/2 i 57/1 prowadzona jest inwestycja budowlana budowy 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej; ponadto uzyskane zostało zezwolenie na budowę na działce nr 56/2 dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z usługami nieuciążliwymi. W akcie strony oświadczyły również, iż w dniu 12 grudnia 2007 r. zawarły umowę o roboty budowlane. Zgodnie z umową o roboty budowlane zawartą w dniu 12 grudnia 2007 r., Spółka jako Generalny Wykonawca zobowiązała się do przeprowadzania wszelkich niezbędnych prac budowlanych oraz czynności administracyjnych mających na celu:

* ukończenie budowy zespołu 14 budynków mieszkalnych, drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą, ogrodzenia murowanego ażurowego wraz z bramą przesuwaną, ogrodzenia murowanego ażurowego pomiędzy działkami i działkami sąsiednimi, wjazdów do budynków, wejść do budynków oraz zbiorników na nieczystości stałe, wraz z odpowiednimi przyłączami na podstawie pozwolenia na budowę opisanego preambule umowy;

* realizacji inwestycji polegającej na budowie dodatkowego budynku w zabudowie bliźniaczej na podstawie pozwolenia na budowę powołanego w preambule umowy wraz z infrastrukturą, placem parkingowym oraz odpowiednimi przyłączami, a także uzyskania pozwolenia na użytkowanie ww. budynku.

Spółka wystawiła w dniu 17 grudnia 2007 r. fakturę nr 03/12/2007 dokumentującą pierwszą ratę wynagrodzenia zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia 12 grudnia 2007 r. w kwocie netto 4.000.000 PLN, VAT 880.000 PLN; na fakturze brak jest pieczęci lub adnotacji dokumentującej otrzymanie faktury przez Kontrahenta.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy od dnia 1 stycznia 2008 r. prawidłowe jest stosowanie na roboty budowlane wykonywane zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia 12 grudnia 2007 r. dotyczące budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (z wyłączeniem lokali użytkowych oraz infrastruktury towarzyszącej) znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości (w tym otrzymane zaliczki na ich poczet) stosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług.

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych o budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m#178;;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m#178;.

Stosownie do art. 42 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ww. ustawy 7% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Stosowanie do § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

* w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W związku z powyższymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r., do robót budowlanych (w tym zaliczek na ich poczet) wykonywanych zgodnie z umową o roboty budowlane z dnia 12 grudnia 2007 r., Spółka (Generalny Wykonawca), ma prawo zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy zostaną przekroczone bądź nie, limity, o których mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. Z tym, że do robót budowlanych (świadczonych na podstawie ww. umowy) odnoszących się do lokali użytkowych znajdujących się w budowanych obiektach i całości infrastruktury towarzyszącej będzie musiała być zastosowania 22% stawka podatku od towarów i usług.

Odpowiedź na zapytanie Spółki dotyczące prawidłowej stawki podatku VAT w odniesieniu do robót budowlanych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, lokali użytkowych oraz infrastruktury towarzyszącej w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. udzielona zostanie w odrębnej interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl