Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-68/07-3/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 sierpnia 2007 r., uzupełniony wnioskiem z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina P realizuje zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w L". Realizacja ww. zadania będzie finansowana zarówno ze środków własnych, jak równie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Głównym celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. Gmina w wyniku realizacji ww. zadania inwestycyjnego otrzymuje faktury VAT, które obejmują następujące czynności:

* burzenie konstrukcji betonowych i ich wywóz,

* wywóz gruzu,

* wykonanie ogrodzenia,

* wykonanie ciągów komunikacyjnych (np. drogi, alejki parkowe itp.),

* wykonanie nawierzchni trawiastej,

* prace oczyszczające (tj. wycinka wskazanych drzew i krzewów oraz sadzenie nowych),

* zakup i montaż obiektów małej architektury,

* wyposażenie placu zabaw.

Faktura VAT zawiera również kwotę podatku VAT. Zakończona inwestycja nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej.

Realizacja ww. zadania wynika z nałożonego na gminę obowiązku wykonywania zadań publicznych (zadań własnych) określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Artykuł 6 i art. 7 ust. 1 pkt 9 stanowi, iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i obejmują one sprawy między innymi kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jeżeli Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i realizuje zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w L", to czy właściwym jest, iż nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku VAT od zakupionych towarów i usług na realizację tego zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko i wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ze względu na specyfikę inwestycji "Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w L", która nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, czynności opodatkowane nie wystąpią, nie wystąpi też podatek należny.

Zabytkowy park dworski będzie służył całej społeczności lokalnej. Inwestycja ta jest jednym z obowiązków statutowych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwalnia się od tego podatku jednostki budżetowe. Jednostka, korzystając ze zwolnienia od podatku CIT, nie ma prawnych możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku VAT poza system tego podatku poprzez zmniejszenie zobowiązań z tytułu CIT.

W związku z powyższym Gmina nie ma prawa do odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina P realizuje zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego w L".

Realizując ww. zadanie dokonuje nabyć towarów i usług przy udziale środków otrzymanych z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 r." w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego".

Efekt końcowy realizacji ww. zadania nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponieważ realizowane przez Gminę zadania inwestycyjne nie posłużą wykonywaniu czynności opodatkowanych, zatem nie jest spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gminie zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizacji inwestycji, o której mowa w pytaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl