IP-PP2-443-677/07-2/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-677/07-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 28 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji od Urzędu Miasta X - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji od Urzędu Miasta X.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "A.X" zgodnie z aktem założycielskim, powołana została dla:

* realizacji inwestycji pod nazwą "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w X - II etap","

* zarządzania wyżej wymienionym obiektem po jego wybudowaniu;

* realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

* prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na komercyjnym wykorzystywaniu pomieszczeń kompleksu rekreacyjno-usługowego.

Założycielem Spółki i jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto. Spółka jest właścicielem obiektu sportowego (hala sportowa i tereny przyległe z urządzeniami sportowymi), który został wniesiony aportem w momencie założenia Spółki. Wyżej wymieniony obiekt sportowy jest, na podstawie zawartej umowy najmu, oddany do użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w X, który to Ośrodek jest zakładem budżetowym Miasta X. Przychód osiągany z tytułu najmu, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), klasyfikowany jest do grupowania PKWiU: 70.20.12-00.00 i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej 22%.

Przychody z tytułu najmu pozwalają Spółce pokryć bieżące koszty działalności, takie jak wynagrodzenia wraz z kosztami świadczeń na rzecz pracowników, koszty usług obcych, koszty zakupu materiałów i energii natomiast nie pokrywają kosztów amortyzacji i podatku od nieruchomości. Na pokrycie kosztów bieżących została przyznana Spółce, przez Urząd Miasta, dotacja w ogólnej kwocie 243.700,- zł. Przyznanie dotacji nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Miejskiej X nr.... z dnia 28 grudnia 2006 r. (wg klasyfikacji budżetowej "dopłaty w spółkach prawa handlowego"). Wykorzystanie dotacji następuje w ratach, zależnie od potrzeb Spółki i bieżących możliwości płatniczych Urzędu Miasta. Dotacja otrzymana z budżetu Urzędu Miasta uruchomiona została w dwóch formach, gotówkowej jako przekaz bankowy oraz bezgotówkowej jako kompensata z miesięcznym zobowiązaniem wobec Urzędu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości. Otrzymana dotacja stanowi dla Spółki przychód.

Wykorzystanie dotacji umożliwi spółce osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego za rok 2007, niezbędnego dla kontynuowania realizacji inwestycji pod nazwą "Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w X - II etap", finansowanego z komercyjnego kredytu udzielonego przez Y.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dotacja otrzymana od Urzędu Miasta X na pokrycie kosztów bieżącej działalności spółki "A.X" zwiększa obrót w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja otrzymana od Urzędu Miasta X na pokrycie kosztów bieżącej działalności spółki "A.X" nie zwiększa obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Natomiast obrót to "kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku".

Otrzymana dotacja nie ma charakteru dotacji przedmiotowej udzielonej na dofinansowanie świadczonej usługi najmu z tytułu której wysokość czynszu określa odrębna umowa najmu.

W związku z powyższym, otrzymana dotacja nie zwiększa obrotu z tego tytułu, a poza przychodami z najmu Spółka nie otrzymuje innych przychodów podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), obrotem jest otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Podstawę zatem oceny opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jak stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. Tym samym otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze nie mająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usług, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Elementem istotnym, wpływającym na włączenie dopłat do podstawy opodatkowania, jest stwierdzenie, czy są one przekazywane w celu sfinansowania bądź dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi.

Z regulacji tej wynika, że w sytuacji, gdy podatnik - w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług otrzymuje od innego podmiotu (może to być organ administracji rządowej, samorządowej, organizacja społeczna) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiącą dopłatę do ceny towaru lub usługi, dopłata ta jest obrotem.

Jeżeli zatem dofinansowanie podatnika wynika z poniesionych kosztów, związanych z jego działalnością, czyli jest ono należne w związku z poniesieniem wydatku lub na sfinansowanie wydatku, a taka sytuacja ma miejsce w przypadku przedmiotowej pomocy finansowej, na pokrycie kosztów bieżących Spółki, wtedy dofinansowanie to nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż otrzymana dotacja umożliwi Spółce osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego za rok 2007, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów bieżących, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl