Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-664/08-2/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odstąpienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w związku ze świadczeniem usług dostępu do sieci internet oraz telefonii internetowej VOIP - PKWiU 64.2 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odstąpienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w związku ze świadczeniem usług dostępu do sieci internet oraz telefonii internetowej VOIP - PKWiU 64.2

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 czerwca 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IP-PP2-443-664/08-2/IK z dnia 16 czerwca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka SA świadczy usługi w zakresie dostępu do sieci Internet oraz telefonii internetowej VOIP.

We wrześniu 2001 r. Spółka rozpoczęła ewidencjonowanie obrotów przy pomocy kasy fiskalnej. Wówczas prowadzona była bardziej zróżnicowana sprzedaż niż obecnie, obejmująca między innymi podzespoły komputerowe, zestawy komputerowe a także usługi dostępu do sieci internet zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na dzień dzisiejszy Spółka świadczy jedynie usługi w zakresie dostępu do sieci Internet oraz telefonii internetowej VOIP - a więc typowe usługi telekomunikacyjne zaliczane do grupy 64.2 PKWiU.

Ponadto Spółka wskazała, iż przedmiotem działalności firmy w roku 2007 r. było przede wszystkim świadczenie usług: dostępu do sieci internet, telefonicznych, wykonania przyłącza internetowego, wykonania sieci komputerowej, utrzymania serwera, utrzymania domeny internetowej, utrzymania bazy danych na serwerze, serwisowych a także działalność obejmowała dostawę: routerów, urządzeń typu switch, bramek VOIP.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, iż usługi dostępu do sieci internet oraz usługi telefoniczne stanowiły w 2007 r. główną działalność Spółki. Udział obrotów z tytułu świadczenia tych usług, w obrotach ogółem, (zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych), przekraczał 90%. Usługi te są sklasyfikowana wg PKD jako transmisja danych i teleinformatyka (nr PKD 6420C).

Wnioskodawca dokonał w 2007 r. ww. dostaw towarów oraz świadczenia usług dla osób fizycznych (70% obrotów z tytułu sprzedaży) oraz podmiotów gospodarczych (30% obrotów z tytułu sprzedaży).

W 2007 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży usług dostępu do sieci Internet w obrotach ogółem na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej wyniósł 98%.

Ponadto Wnioskodawca powołał przepisy § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807) zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku ze specyfiką świadczonych usług, którymi są usługi zaliczane do grupy 64.2 PKWiU istnieje możliwość zaprzestania ewidencjonowania sprzedaży zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż dodatkowo ustawodawca w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia wskazał, iż z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących do dnia 30 czerwca 2008 r. zwalnia się podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 70%. W przypadku firmy I współczynnik ten wynosi ponad 80%.

Ponadto Wnioskodawca powołał rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), zgodnie z którym w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tą sprzedaż. Przy dużej ilości klientów (w chwili obecnej miesięcznie wystawianych jest około 4.000 paragonów), prace porządkowe związane z odpowiednim udokumentowaniem sprzedaży, stają się dla Spółki bardzo uciążliwe, wyłączają bowiem dział księgowości z bieżących prac na okres 5 dni, co powoduje znaczną destabilizację pracy. W związku z ciągłym rozwojem Spółki oraz zwiększaniem się liczby klientów indywidualnych problem ten będzie przybierał coraz większy rozmiar, w związku z czym Spółka wnioskuje jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807) zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl § 2 cytowanego rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 13 ww. załącznika do cyt. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania zostały wymienione usługi telekomunikacyjne - PKWiU 64.2.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się do 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%.

Natomiast w myśl § 3 ust. 6 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Należy wskazać, iż z dniem 1 lipca 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W myśl § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 - czyli załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807) - jeżeli w pierwszym półroczu 2008 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70%.

Natomiast § 3 ust. 6 pkt 1 ww. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących stanowi, iż zwolnień, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Powyższe przepisy wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla konkretnych czynności i zwolnienie dla określonych grup podatników.

Należy zauważyć, że ustawodawca objął zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej określone czynności, niezależnie od zwolnienia (lub nie) z tego obowiązku podatnika dokonującego tych czynności. Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca we wrześniu 2001 r. rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy pomocy kasy rejestrującej. Wówczas sprzedaż obejmowała między innymi podzespoły komputerowe, zestawy komputerowe, a także usługi dostępu do sieci internet zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W roku 2007 r. przedmiotem działalności Wnioskodawcy było przede wszystkim świadczenie usług: dostępu do sieci internet, telefonicznych, wykonania przyłącza internetowego, wykonania sieci komputerowej, utrzymania serwera, utrzymania domeny internetowej, utrzymania bazy danych na serwerze, serwisowych a także działalność obejmowała dostawę: routerów, urządzeń typu switch, bramek VOIP.

W 2007 r. udział obrotów z tytułu sprzedaży usług dostępu do sieci internet w obrotach ogółem na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej wyniósł 98%.

Obecnie Spółka świadczy jedynie usługi w zakresie dostępu do sieci internet oraz telefonii internetowej VOIP - a więc usługi telekomunikacyjne zaliczane do grupy PKWiU 64.2. W związku z tym zainteresowana jest możliwością odstąpienia od obowiązku ewidencjonowania obrotów z tytułu tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

W świetle powyższych uregulowań, świadczenie przez Wnioskodawcę usług telekomunikacyjnych (PKWiU 64.2) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku uznać należy za prawidłowe, zaznaczając jednak, że wywodzi on prawidłowy skutek prawny lecz z innej podstawy prawnej. W przedmiotowej sprawie bowiem podstawą do odstąpienia (rezygnacji) z ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest przepis § 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących oraz przepis § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących a nie § 3 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że Wnioskodawca świadczy tylko i wyłącznie usługi telekomunikacyjne (PKWiU 64.2) i traci ona swoją ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego lub stanu prawnego.

W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę wykonywania jakichkolwiek czynności, które nie byłyby objęte zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej wówczas zobowiązany jest on do ewidencjonowania obrotu z tytułu tych czynności na kasie rejestrującej.

Nie znajduje bowiem w przedmiotowej sprawie zastosowania przepis § 3 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, (jak i przepis § 3 ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących), gdyż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca rozpoczął ewidencjonowanie obrotów przy pomocy kasy rejestrującej we wrześniu 2001 r., a w myśl § 3 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, (jak i § 3 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących), przepisów powyższych nie stosuje się do: podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie cyt. rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r., w sprawie kas rejestrujących, (podatników, którzy przed dniem 1 lipca 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie cyt. rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących).

Na marginesie dodaje się - iż zgodnie z § 4 ust. pkt 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość obrotów m.in. przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy)w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl