IP-PP2-443-653/07-3/SAP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-653/07-3/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów, które zostały następnie zniszczone - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów, które zostały następnie zniszczone.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka, posiadająca siedzibę w Wielkiej Brytanii, jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT od grudnia 2005 r.. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz sprzedaż papierosów. Na zlecenie Spółki produkcją papierosów zajmuje się Kontrahent (firma z siedzibą na terytorium RP), na podstawie umowy zawartej pomiędzy obydwoma podmiotami. Gotowe wyroby sprzedawane są na terytorium kraju a także odbiorcom na terytorium Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Spółka nabywa materiały (np. tytoń, folię aluminiową, bibułę, klej, itp.) niezbędne w procesie wytwarzania papierosów zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza jej terytorium. Spółka wykorzystuje także materiały zakupione w Polsce. Nabywając materiały, które mają być wykorzystane do produkcji gotowych wyrobów, Spółka dokonuje rozliczenia podatku naliczonego z tytułu, odpowiednio importu (w przypadku, gdy materiały pochodzą spoza Unii Europejskiej), bądź wewnątrzwspólnotowego nabycia tych materiałów (gdy materiały zostały zakupione w jednym z krajów Wspólnoty). Podstawę odliczenia stanowią odpowiednio dokumenty celne oraz faktury dokumentujące zakup materiałów. Spółka przeprowadza okresową analizę posiadanych zapasów, zarówno zakupionych materiałów, jak i gotowych już papierosów. W wyniku przeprowadzonej analizy, władze Spółki czasami podejmują decyzję o dokonaniu zniszczenia określonej części towaru. W przypadku materiałów, zakupionych do produkcji papierosów, powodem ich zniszczenia jest fakt, iż w trakcie magazynowania bądź przetwarzania stały się one nieużyteczne w procesie produkcyjnym ze względu na ich uszkodzenie bądź przekroczenie terminu ich użyteczności. Przykładowo, nadruk ostrzeżenia zdrowotnego na opakowaniach uległ rozmazaniu, klej uległ przeterminowaniu, wymiary opakowań były niezgodne z przyjętym profilem, partia materiału uległa zamoczeniu, farba na opakowaniu ma nieodpowiedni kolor, folia aluminiowa została uszkodzona. W przypadku gotowych papierosów, Spółka decyduje się na ich zniszczenie, w sytuacji, gdy zostaje podjęta decyzja o wycofaniu produktu z rynku. Wycofanie to jest powodowane brakiem zapotrzebowania na dany produkt, bądź polityką marketingową Spółki wynikającą z wymagającego rynku oraz wysokiej konkurencji. W związku z powyższym, produkty te nie mogą być nadal sprzedawane. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z magazynowaniem niepotrzebnego towaru, Spółka decyduje się na jego zniszczenie. Decyzja o dokonaniu zniszczenia danej partii materiałów i gotowych produktów poprzedzona jest dokonaniem dokładnej ich kontroli oraz sporządzaniem, przez upoważnionych do tego przedstawicieli Kontrahenta, tzw. rejestru niezgodności, w którym podawany jest powód przekazania danej partii materiałów i papierosów do zniszczenia oraz ich ilość. Na okoliczność zniszczenia towaru sporządzany jest protokół zniszczenia. W przypadku utylizacji gotowych papierosów, w procesie tym uczestniczy również przedstawiciel Urzędu Celnego. Utylizacją materiałów oraz wyrobów gotowych zajmuje się firma specjalizująca się w tym zakresie (na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a tą firmą).

W związku z powyższym Spółka wystąpiła z zapytaniem:

Czy wystąpienie zdarzeń losowych polegających na uszkodzeniu materiałów oraz utracie wartości handlowej wyrobów gotowych nie pozbawia Spółki prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia towarów.

Spółka stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy w chwili nabycia materiałów Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ze względu na istnienie związku z przyszłą sprzedażą opodatkowaną, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata wartości handlowej materiału lub wyrobu gotowego w późniejszym etapie, nie powoduje utraty prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tego materiału. W konsekwencji Spółka nie ma obowiązku sporządzania korekt deklaracji VAT-7 i obniżania podatku naliczonego w związku ze zniszczeniem materiałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1)

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,br>

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2)

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3)

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4)

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W związku z powyższym, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wartości handlowej materiału lub wyrobu gotowego, czego konsekwencją będzie zniszczenie tego materiału (produktu gotowego), Spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku VAT naliczonego w związku z zakupem tych towarów, pod warunkiem jednakże, że zastosowania w przedmiotowej sprawie nie będzie miało ograniczenie prawa do odliczenia zawarte w wyżej przytoczonym przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl