IP-PP2-443-611/07-2/ASi

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-611/07-2/ASi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji pochodzącej ze środków Ministra Rozwoju Regionalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji pochodzącej ze środków Ministra Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zorganizować cykl 16 konferencji regionalnych Magazynu. Będzie to już drugi cykl tego rodzaju konferencji. Podczas konferencji przedstawiane będą i dyskutowane rozmaite tematy dotyczące zagadnień i problemów istotnych dla środowisk biznesowych i samorządowych. Konferencje będą spotkaniami przedstawicieli lokalnych środowisk biznesowych, samorządowych, administracji rządowej a także osób reprezentujących Magazyn. (wydawany przez Spółkę), firmy doradcze, instytuty badawcze, kancelarie prawnicze, itp. Uczestnictwo w dotychczas organizowanych konferencjach było nieodpłatne i tak będzie również w przypadku mających się odbyć konferencji. Uczestnicy wybierani są i zapraszani przez organizatora spośród wyróżniających się w danym regionie przedstawicieli wymienionych powyżej środowisk. Spółka traktuje te konferencje jako formę promocji i reklamy miesięcznika

Podczas planowanego cyklu konferencji prezentowane będą między innymi zagadnienia związane z realizacją programów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z tego powodu Spółka wystąpiła o dofinansowanie konferencji, co zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego (MRR). Zgodnie z zapisami umowy MRR pokryje około 20,64% kosztów związanych z organizacją konferencji, a także z przygotowaniem i publikacją w Magazynie.materiałów dotyczących sposobów wykorzystywania funduszy strukturalnych UE w Polsce (w formie dodatku do jednego z wydań miesięcznika. - cena tego wydania nie będzie odbiegała od ceny innych wydań miesięcznika). Pozostałą część kosztów - około 79% - pokryje Spółka z własnych środków. Wśród kosztów przeznaczonych do pokrycia z dotacji będą znajdowały się zarówno koszty związane z samą organizacją konferencji, jak również koszty związane z publikacją wspomnianego dodatku do Magazynu... (w tym częściowo koszty liczone jako wartość powierzchni reklamowej w Magazynie, znacznie jednak obniżone w stosunku do standardowej wartości stosowanej przez Spółkę wobec reklamodawców).

Dotacja przyznana przez MRR w 75% pochodzić będzie ze środków projektu nr POPT-3.1-2005-46 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (decyzja MRR nr D48POPT3.1a20O5s4624 z 15 lutego 2007 tj. finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a w 25% pochodzić będzie ze środków krajowych. Dotacja zostanie wpłacona na rachunek bankowy Spółki, utworzony specjalnie w celu skorzystania z tej formy wsparcia, a będzie ona przeznaczona wyłącznie na realizację celów określonych w umowie zawartej z MRR - wspomnianych powyżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy kwota dotacji jaką otrzyma Spółka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (z zastrzeżeniami nieistotnymi dla analizowanej kwestii) - czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Spółka stoi na stanowisku, iż przed przystąpieniem do właściwej analizy zaprezentowanego zagadnienia należy odnieść się do celu i formy przyznania dotacji. Spółka została wyłoniona spośród uczestników konkursu ogłoszonego przez MRR. Dotacja pochodzi z Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej EFRR, który jest ukierunkowany na upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o efektach wykorzystania funduszy europejskich, możliwościach jakie te fundusze kreują i sposobach skorzystania z tych środków pomocowych. Spółka zaproponowała pewne działania, których przeprowadzenie przyczyni się do realizacji celów wspomnianego Programu Operacyjnego.

W analizowanej sytuacji dotacja jest przeznaczona na pokrycie części kosztów działalności Spółki, związanych z organizacją konferencji regionalnych Magazynu..oraz opisem tych konferencji - a przede wszystkim jednego z tematów poruszanego w ich trakcie (wykorzystywanie środków unijnych w Polsce) - na łamach Magazynu. Nie ma wątpliwości, że dotacja ta nie ma bezpośredniego wpływu na cenę jakichkolwiek towarów dostarczanych przez Spółkę, czy usług przez nią świadczonych. Przemawiają za tym następujące argumenty.

Uczestnictwo w konferencjach regionalnych było i będzie całkowicie nieodpłatne, mają one charakter przedsięwzięcia marketingowego realizowanego przez Spółkę w celu promocji i reklamy Magazynu, w ramy którego wkomponowana została tematyka wykorzystywania funduszy wspólnotowych - niewątpliwie idealnie współgrająca z formułą i charakterem konferencji. Jest oczywistym, że poprzez umożliwienie zaproszonym gościom uczestnictwa w konferencjach Spółka nie świadczy na rzecz tych osób jakichkolwiek usług. W tym przypadku uczestnictwo starannie wyselekcjonowanych gości, niejednokrotnie będących znanymi osobistościami medialnymi, przynosi korzyść przede wszystkim Spółce (niejako podwójną-upowszechnienie wiedzy o Magazynie..w tym środowisku i możliwość pochwalenia się" znamienitymi gośćmi - co służy budowaniu marki Magazynu). Ponadto fakt nieodpłatności uczestnictwa w konferencji wskazuje, że Spółka z tego tytułu nie realizuje obrotu, a więc otrzymana dotacja nie może powiększać niewystępującej w tym przypadku wielkości. W konsekwencji nie ma jakichkolwiek podstaw, aby uznać, że dotacja ma wpływ na cenę jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Spółkę (bo przez organizację konferencji Spółka nie świadczy jakiejkolwiek usługi dla jej uczestników).

W analizowanej sytuacji organizacja konferencji nie stanowi również nieodpłatnej usługi, zrównanej z usługami odpłatnymi na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - gdyż opodatkowaniu VAT podlegają jedynie nieodpłatne usługi wykonywane w celach nie związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika. Natomiast organizacja konferencji jest w sposób jednoznaczny powiązana z prowadzoną działalnością opodatkowaną Spółki (sprzedaż Magazynu.) - jest to bowiem forma promocji i reklamy tego pisma, jak również umożliwia zbieranie interesujących materiałów prasowych przeznaczonych do zamieszczenia na jego łamach.

W uzupełnieniu stanu faktycznego Spółka dodatkowo wskazuje, że będzie pobierać opłaty od firm (partnerzy konferencji), których reklamy (logo, itp.) zostaną umieszczone w salach konferencyjnych, publikacjach dotyczących konferencji. Jednak oczywiście dotacja w żadnym stopniu nie stanowi dofinansowania do ceny tych usług - co wynika jednoznacznie z celu jej przyznania. Jej wysokość nie ma jakiegokolwiek wpływu na cenę usług reklamowych świadczonych przez Spółkę. Stąd też ten element stanu faktycznego nie ma znaczenia dla rozpatrywanego problemu.

Zdaniem Spółki należy wspomnieć, że otrzymana dotacja nie będzie wpływała na cenę Magazynu - w szczególności wydania do którego dołączony zostanie dodatek informujący o środkach z funduszy unijnych, czy o konferencjach. Tym samym nie ma podstaw, aby uznać, że dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych przez Spółkę.

W konsekwencji należy uznać, że analizowana dotacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na cenę jakichkolwiek czynności opodatkowanych dokonywanych przez Spółkę. Nie będzie zatem powiększać obrotu realizowanego przez Spółkę i nie będzie powiększać podstawy opodatkowania czynności wykonywanych przez Spółkę.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że dotacja nie będzie mogła być uznana za odpłatność za jakąkolwiek usługę wykonywaną przez Spółkę dla MRR. W pierwszej kolejności wskazuje, że uznanie analizowanej dotacji za usługę wykonywaną przez Spółkę byłoby wprost sprzeczna z charakterem prawnym dotacji. Jak wynika z klasyfikacji dokonanej w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) dotacje są wydatkami budżetu państwa przeznaczonymi na finansowanie określonych działań społecznie pożytecznych, wypłata dotacji nie stanowi wydatku na nabycie usługi. Wydatki jednostek budżetowych na nabycie usług (związanych chociażby z bieżącym ich funkcjonowaniem) są całkowicie odrębnie klasyfikowanymi kategoriami wydatków budżetowych (art. 106 ust. I pkt 3 ustawy o finansach publicznych). Tym samym nie ma podstaw do uznania, że w analizowanej sytuacji Spółka wykonuje jakąkolwiek usługę dla MRR.

Ponadto Spółka wskazuje, że dotacja w analizowanej sytuacji stanowi środki finansowe przeznaczone na propagowanie i upowszechnianie wiadomości o funduszach pomocowych UE. Adresatem działań podejmowanych przez Spółkę będzie potencjalnie całe społeczeństwo. Nie ma możliwości wskazania konkretnego beneficjenta tego rodzaju działań. Ponadto kwota przyznanej dotacji pokryje jedynie część kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z realizowaniem celu ogólnie przedstawionego przez MRRI Tym samym nie można uznać, że występuje jakakolwiek ekwiwalentność pomiędzy wysokością przyznanej dotacji, a użytecznością działań podejmowanych przez Spółkę. Tymczasem świadczenie usług stanowi świadczenie dokonywane na rzecz konkretnie określonego podmiotu (względnie kilku podmiotów), za wynagrodzeniem ponoszonym przez usługobiorcę - które jest ekwiwalentem pieniężnym (co do zasady) dokonywanego świadczenia. Te oczywiste stwierdzenia zostały wypracowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - przykładowo w orzeczeniu w sprawie C-16/93, gdzie wskazano m.in. "świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem W rozumieniu art. 2 (1) VI Dyrektywy VAT i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne (...)". W analizowanej sytuacji brak tego rodzaju nabywcy usługi, w konsekwencji należy stwierdzić, że dotacja nie może być uznana za wynagrodzenie za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Spółkę.

Reasumując powyższe argumenty Wnioskodawca uważa, że dotacja jaką otrzyma nie będzie bezpośrednio wpływała na cenę jakichkolwiek usług świadczonych przez Spółkę, ani towarów jakie ona dostarcza. Nie będzie zatem powiększać obrotu Spółki. Ponadto dotacja nie będzie mogła być uznana za odpłatność za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Spółkę.

Zdaniem Spółki otrzymana kwota dotacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Stanowisko to potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych z całego kraju, dotyczące dotacji z funduszy unijnych (np. Trzeci US Warszawa Śródmieście z 21 czerwca 2006 r. sygn. 1449/2BV/443/2006/233/KA i wiele innych), a w szczególności interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 8 sierpnia 2006 r. (sygn. DO/443-1 5/06), która dotyczy analogicznej sytuacji - dotacji związanej z wyemitowaniem audycji radiowych upowszechniających wiedzę o funduszach unijnych, przyznanej na podstawie umowy z ministrem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Za odpłatne świadczenie usług ustawa uznaje także nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie dwa warunki, tj.:

* świadczone usługi nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

* podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Ponadto, przepis art. 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, ze wskazanymi w tym przepisie zastrzeżeniami. Obrotem takim jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jednocześnie obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z treści przepisu art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 i L 384.92) wynika, że podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z powyższego wynika, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Ponadto, gdy jest to dotacja wpływająca bezpośrednio na cenę towaru lub usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi i mają bezpośredni wpływ na ich cenę. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi.

Dokonana analiza wskazuje, iż jeśli dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze przekazywana jest w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług - istnieje bezpośredni związek między otrzymaną dopłatą a dostawą towarów lub świadczeniem usług i ich ceną - to stanowi ona obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Natomiast dotacje o charakterze ogólnym, przeznaczone np. na pokrycie kosztów, a nie będące dofinansowaniem, czy też refundacją usługi, nie są zaliczane do podstawy opodatkowania. Jeżeli dofinansowanie służy pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika - nie jest uzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług przez podatnika - to otrzymana dotacja nie zwiększa podstawy opodatkowania z tytułu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że otrzymana dotacja przeznaczona będzie na pokrycie części kosztów działalności Spółki, związanych z organizacją konferencji regionalnych Magazynu

Wnioskodawca zaznacza, iż dotacja ta nie ma bezpośredniego wpływu na cenę jakichkolwiek towarów dostarczanych przez Spółkę, czy usług przez nią świadczonych.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe, skoro dotacja nie ma wpływu na cenę towarów dostarczanych przez Spółkę czy usług świadczonych przez nią należy uznać, że nie stanowi ona obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl