IP-PP2-443-595/07-4/PW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-595/07-4/PW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży działek z wybudowanymi na nich domami mieszkalnymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży działek z wybudowanymi na nich domami mieszkalnymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2005 r. Strona nabyła działkę rolną nr... w Z., w gminie P. Ww. działka nie była wykorzystywana rolniczo. W 2006 r. na podstawie decyzji administracyjnych działka została przekształcona w działkę budowlaną. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach: szerokość 23 m. i długość 317 m. Jednym z warunków na zmianę użytkowania działki było wydzielenie na całej długości działki pasa o szerokości 5 m. z przeznaczeniem na drogę. Strona zaczęła budować dom jednorodzinny. W związku z trudnościami w zagospodarowaniu tak wąskiej działki Strona wystąpiła o jej podział na osiem mniejszych części o bardziej proporcjonalnych wymiarach. Następnie zdecydowała się sprzedać budowany dom. W przyszłości ma zamiar sprzedawać kolejne działki powstałe w wyniku podziału puste lub zabudowane domami jednorodzinnymi. Strona oświadczyła ponadto, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma możliwości odliczania zapłaconego podatku VAT w kosztach poniesionych na budowę domu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po podziale jednej działki na osiem części i sprzedaży kolejnych działek wraz z wybudowanymi na nich domami mieszkalnymi jednorodzinnymi Strona zobowiązana będzie do zapłaty podatku VAT.

Zdaniem wnioskodawcy nie należy płacić podatku VAT przy sprzedaży kilku działek budowlanych należących do majątku osobistego. Ponadto, okoliczność budowy domu na działce nie zmienia faktu, że jest to dalej działka, której sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT, a sama częstotliwość dokonywania transakcji (sprzedaży działki z domem) nie decyduje o byciu podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wymienionych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, a także grunty.

Nie każda czynność, stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Musi być ona objęta zarówno zakresem przedmiotowym, jak również zakresem podmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnikiem, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, jest każdy podmiot, zarówno osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób samodzielny, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, stosownie do treści ust. 2 powołanego wyżej przepisu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na względzie treść powołanych przepisów należy wskazać, że ustawodawca, wzorem przepisów unijnych, wyraźnie powiązał pojęcie Podatnika z pojęciem działalności gospodarczej, uzależniając przyznanie statusu Podatnika VAT od prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza związana jest z profesjonalnym obrotem i w związku z tym powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością wykonywania. Oznacza to, że celem ustawodawcy było obciążenie podatkiem od towarów i usług, z uwagi na jego charakter, podmiotów profesjonalnych. Podatek VAT jest, bowiem szczególną formą podatku obrotowego pobieranego w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego realizowanego w sposób zorganizowany i ciągły.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabyła przedmiotową działkę rolną do majątku osobistego. Następnie w wyniku decyzji administracyjnych nastąpiła zmiana charakteru użytkowania działki na cele budowlane. Decydując się na podział działki Strona nie robiła tego z myślą o dalszej odsprzedaży, lecz w związku z trudnościami w zagospodarowaniu działki o nieproporcjonalnych wymiarach. W świetle powołanych argumentów nie ma podstaw, aby stwierdzić, że w przedmiotowym stanie faktycznym Strona, sprzedając kilka działek z własnego majątku osobistego występuje w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podlega jedynie czynność zrealizowana w formie zorganizowanej sprzedaży towaru (gruntu), poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży, wskazująca na zamiar jej kontynuacji w tej formie. Przedmiotowe działki stanowią majątek prywatny Strony a sprzedając je Wnioskodawca korzysta z przysługującego mu prawa do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem. Nie można uznać zbycia takiego gruntu za częstotliwą dostawę nieruchomości a tym samym nie mieści się ono w definicji działalności gospodarczej zawartej w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowych gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W opisie stanu faktycznego w złożonym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym wniosek Strona podejmuje także kwestię budowy na podzielonych działkach domów mieszkalnych jednorodzinnych. Strona wyjaśnia, że być może na podzielonych działkach będzie budować domy jednorodzinne, które mogą być przeznaczone na sprzedaż. Okoliczności te wskazują więc na inny zamiar nabycia działki rolnej, która następnie została podzielona na osiem mniejszych części. Zamiarem tym jest bowiem budowa domów jednorodzinnych z przeznaczeniem do sprzedaży. Takie działanie ma więc znamiona działalności gospodarczej, a Strona planując i następnie realizując budowę i sprzedaż domów bierze udział w obrocie gospodarczym w sposób profesjonalny. W tej sytuacji Strona działa w charakterze Podatnika VAT, czyli podmiotu samodzielnie wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, a sprzedaż podzielonych działek wraz z wybudowanymi na nich domami jednorodzinnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że w sytuacji sprzedaży działek wydzielonych z jednej działki stanowiącej majątek osobisty Strony i nabytej bez zamiaru dalszej odsprzedaży, sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli jednak wydzielone działki będą konsekwentnie zabudowywane domami jednorodzinnymi z myślą o ich dalszej sprzedaży, to działanie takie ma znamiona profesjonalnego obrotu gospodarczego i sprzedaż taka opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl