IP-PP2-443-592/07-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-592/07-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jestem współwłaścicielem w udziałach po #189; nieruchomości rolnej położonej w X- działka Nr 6. Udział w wyżej opisanej nieruchomości nabyłem na podstawie umowy darowizny w 1990 r. mój Ojciec nabył ww. nieruchomość również w drodze darowizny w 1971 r.

W tym roku opisana nieruchomość została podzielona na 2 działki 6/1 i 6/2. Jedna z nich tj. 6/2 będzie przedmiotem sprzedaży. Działka ta jest w dalszym ciągu użytkowana przeze mnie rolniczo, a w miejscowym planie przeznaczona pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Moim jedynym zajęciem jest działalność rolnicza.

Czy ww. czynność tj. sprzedaż działki 6/2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Po sprzedaży działki 6/2 mój Ojciec zamierza przekazać mi umowa darowizny swój udział w działce 6/1. Jest to związane z jego przejściem na emeryturę. Czy ta czynność będzie miała wpływ na podatek VAT przy sprzedaży działki 6/2.

W dniu dzisiejszym nie mam zamiaru sprzedawać drugiej części wydzielonej nieruchomości- Dz Nr 6/1. Nie mogę jednak wykluczyć takiej ewentualności w dalszej przyszłości tj. za 4,5 lub więcej lat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy sprzedaży działki 6/2 opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług.

2.

Czy czynności związane z drugą działką - 6/1 tj. przekazanie udziału umową darowizny wpływa na naliczenie podatku VAT od sprzedaży działki 6/2....

3.

Czy ewentualna sprzedaż drugiej działki 6/1 w dalszej przyszłości wpłynie na opodatkowanie sprzedaży działki 6/2.

Według wnioskodawcy opisana czynność tj. sprzedaż działki 6/2 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ponieważ jest to czynność jednorazowa, a nie wielokrotna, nie związana z naszą działalnością zarobkową. Również pozostałe czynności związane z drugą działką-6/1 tj. przekazanie udziału drogą darowizny. Jak i ewentualnie sprzedaż działki 6/1 w dalszej przyszłości nie spowodują naliczenia podatku VAT od sprzedaży działki 6/2 w 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Odp. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na podstawie art. 15 ust. 2 cyt. ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadził działalność rolniczą, a obecnie zamierza dokonać sprzedaży działki wydzielonej z gruntów służących do tej w działalności.

Biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej - art. 15 ust. 2 - należy uznać, iż zamierzone transakcje mają związek z działalnością gospodarczą, bowiem rolnik ryczałtowy, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Jednakże na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy korzysta tylko ze zwolnienia od podatku w zakresie dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności oraz w zakresie świadczenia usług rolniczych. Jeśli więc osoba taka wykonuje inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw prawnych do uznania, iż nie podlegają one opodatkowaniu. Stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Odp. 2 i 3 Sprzedaż gruntów przez Wnioskodawcę, nabytych na podstawie umowy darowizny, służących działalności rolniczej, jest czynnością podlegającą uregulowaniom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług i jako taka, podlega opodatkowaniu ww. podatkiem. Otrzymanie (tytułem darowizny) działki, gruntu (nr ewidencyjny 6/1) pozostaje bez wpływu na obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży działki 6/2. Sprzedaż kolejnych nieruchomości niezabudowanych z prowadzonego gospodarstwa rolnego będzie podlegało VAT.

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę podlegają opodatkowaniu. Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 nie znajdzie zastosowania gdyż w powstałej sytuacji będzie miała miejsce sprzedaż działki pod zabudowę.

Reasumując, mając na uwadze przestawione przez Pana zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, z uwagi na to iż sprzedaż jest dokonana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą do jakich zalicza się działalność rolnicza - art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że o kwestii częstotliwości wykonywanej czynności nie decyduje czasookres jej wykonywania (tydzień, miesiąc, rok), ani też ilość dokonanych transakcji, tylko fakt powtarzalności określonej czynności - sprzedaż więc kolejnej działki podlegać będzie opodatkowaniu VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl