IP-PP2-443-543/07-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-543/07-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

1.

Umowami z dnia 28 lutego 2007 r. i z dnia 29 czerwca 2007 r. SP. z o.o. kupiła od spółki Sp. z o.o. m.in. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 27/5, o powierzchni 3,7683 ha, położonej w S (KW nr X/3, prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w S. XII Wydział Ksiąg Wieczystych) ("Działka"), przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z funkcją sportowo rekreacyjną - przeznaczenie na rozbudowę ośrodka sportowego (paragraf 2 pkt 1 i 2 Umowy z 27 lipca 2007 r.).

2.

Następnie umową z dnia 27 lipca 2007 r. (akt notarialny Repertorium A nr X07) ("Umowa z 27 lipca 2007 r. "zawartą pomiędzy Spółką a Gminą (właścicielem gruntu, którego wieczystym użytkownikiem jest Spółka) dokonano zmiany warunków umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie w ten sposób, że Działkę przeznaczono pod:

a.

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną ("Część Mieszkaniowa Działki") - z terminem zakończenia zabudowy ustalonym na dzień 30 lipca 2012 r., oraz

b.

funkcje sportowe publiczne ogólnodostępne - budowę trzech boisk z nawierzchnią syntetyczną oraz pełnym oświetleniem ("Część Sportowa Działki") - z terminem rozpoczęcia zabudowy nie później niż na dzień 30 lipca 2008 r. oraz zakończenia nie później niż do dnia 30 stycznia 2010 r. (paragraf 5 Umowy z 27 lipca 2007 r.).

3.

Nadto, w paragrafie 6 Umowy z 27 lipca 2007 r., Spółka i Miasto ustaliły m.in., iż:

a.

nie wykonanie przez Spółkę w ustalonym terminie boisk z przyczyn od niej niezależnych, stanowić będzie rażące naruszenie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie i będzie podstawą do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego co do całości Działki (tak co do Części Sportowej Działki jak i Części Mieszkaniowej Działki);

b.

w przypadku niewybudowania boisk w ustalonym terminie, Spółka zapłaci Miastu karę umowną w wysokości dwukrotności wartości budowy boisk, nie mniej niż 2 miliony złotych.

4.

W paragrafie 7 ust. 1 Umowy z 27 lipca 2007 r., Spółka zobowiązała się ponadto do dokonania podziału geodezyjnego Działki w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukończenia zabudowy Części Sportowej Działki lub od dnia bezskutecznego upływu terminu do ich wybudowania, a następnie (paragraf 8 ust. I Umowy z 27 lipca 2007 r.) w terminie jednego miesiąca po dokonaniu podziału geodezyjnego do nieodpłatnego przekazania Części Sportowej Działki na rzecz Miasta Szczecin - w wyniku rozwiązania umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie w zakresie dotyczącym Części Sportowej Działki.

5.

Efektem Umowy z dnia 27 lipca 2007 r. była zmiana umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie Działki w taki sposób, iż Spółka uzyskała - w stosunku do stanu poprzedniego - możliwość wybudowania mieszkań na większym obszarze (większej powierzchni) Działki - pod warunkiem (i) wybudowania boisk na mniejszym obszarze (mniejszej powierzchni) Działki (tj. Części Sportowej Działki), oraz (ii) nieodpłatnego przekazania Części Sportowej Działki na rzecz Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy biorąc pod uwagę treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ("ETS"), Spółka będzie uprawniona do (odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki, która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Miasta S, oraz (li) odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystanych do wybudowania boisk na Części Sportowej Działki, która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Miasta.

2.

Czy w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT nieodpłatne przekazanie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki na której znajdują się boiska wybudowane przez Spółkę, na rzecz Miasta, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem wnioskodawcy: 1. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z zakupu (I) prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki oraz (II) towarów i usług wykorzystanych do wybudowania boisk na Części Sportowej Działki. Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT stanowią iż "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi; o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124". Przepis ten definiuje podstawowy element konstrukcji podatku VAT, jakim jest możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku VAT stanowi; iż "podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7". Art. 7 ust. 3-7 ustawy o podatku VAT wymienia więc przypadki, w których - pomimo nieodpłatnego wydania towarów - nie powstaje obowiązek naliczenia podatku VA T należnego. Oznacza to, iż ustawa o podatku VAT nadaje podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego również w przypadkach, gdy podatnik nie ma konieczności naliczenia podatku VA T należnego.

Zdaniem Spółki; z sytuacją taką mamy również do czynienia w przypadku wydania przez podatnika towarów na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, co oznacza ich wykorzystywanie do wykonywania czynności opodatkowanych. Taki charakter ma nieodpłatne wydanie na rzecz Miasta - prawa użytkowania wieczystego do Części Sportowej Działki wraz z wybudowanymi boiskami na tej części działki; warunkujące możliwość wybudowania mieszkań na Części Mieszkaniowej Działki, a następnie sprzedaży przez Spółkę mieszkań na Części Mieszkaniowej Działki.

Spółce przysługuje więc w takim wypadku prawo do obniżenia podatku VA T należnego o podatek VA T naliczony związany zarówno z (i) nabyciem prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki; która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Miasta Szczecin, oraz Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z zakupu

(Ii) Zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wybudowania boisk na Części Sportowej Działki, która zostanie następnie przekazana nieodpłatnie na rzecz Miasta Szczecin. Należy również zaznaczyć, że ustawodawca nie określił jaką formę ma przybierać związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną. Zatem w sytuacji gdy istnieje racjonalny związek między nabyciem towarów czy usług, a działalnością opodatkowaną podatkiem VAT (tak jak ma to miejsce w tym przypadku), Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VA T naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług. Jakkolwiek bowiem (i) nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta Szczecina prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki, oraz (ii) nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta wykonanych prac polegających na budowie boisk na Części Sportowej Działki (na powierzchni działki powiększonej w stosunku do stanu przed zawarciem Umowy z 27 lipca 2007 r), nie skutkuje uzyskaniem od Miasta wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, to w istocie koszty poniesione przez Spółkę w związku z nabyciem tego prawa wieczystego użytkowania oraz w związku z pracami polegającymi na budowie boisk, stanowią część ogólnych kosztów inwestycji poniesionych w związku z (umożliwiających) przyszłą działalnością Spółki opodatkowaną w całości podatkiem VAT, tj sprzedażą mieszkań wybudowanych na Części Mieszkaniowej Działki. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w takiej sytuacji można również wyinterpretować z orzecznictwa ETS.

Zdaniem wnioskodawcy: 2. Nieodpłatne przekazanie Części Sportowej Działki na rzecz Miasta Szczecin poza zakresem opodatkowania podatkiem. 2A Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT) podlegają jedynie czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Jedną z takich czynności jest "odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju" (art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy) - Zgodnie z art. 7 ust. 2 usta wy o podatku VA T "przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

a.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

b.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny-jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Oznacza to zatem, iż ustawa o podatku VAT uznaje za odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym prze niego przedsiębiorstwem - zakładając, iż podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych w art. 7 ust. 3-7 ustawy o podatku VA T. Zdaniem Spółki, oznacza to, iż na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT nie uznaje się za odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju - przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem Przekazanie przez Spółkę towarów (w postaci prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki wraz z boiskami wybudowanymi na tej działce) na rzecz Miasta, które warunkuje możliwość wybudowania przez Spółkę mieszkań na Części Mieszkaniowej Działki, które następnie zostaną sprzedane klientom Spółki, należy niewątpliwie uznać za przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. W konsekwencji, czynność taka nie powoduje zatem powstania po stronie Spółki obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Wnioskodawca dokonuje wykładni powyższym temacie, przywołuje orzeczenia sądowe oraz liczne przykłady z interpretacji organów podatkowych.

Przy nabyciu tychże towarów przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia całości lub części podatku naliczonego także wówczas gdy przekazanie to wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (...). Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT, które nabrały mocy prawnej z dniem 1 czerwca 2005 r. usunęły zapisy będące źródłem rozbieżnych interpretacji i największych kontrowersji związanych z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT Niespójny zapis ust. 3 zastąpiony brzmieniem przepisu ust. 2 nie stosuje się da przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Obecnie zestawiając brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy z ust. 3 nie powinno ulegać wątpliwości, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cel inny niż związany z prowadzoną działalnością. Natomiast ze znowelizowanych przepisów art. 7 ust. 3-7 ustawy wynika, że nie podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie, mające charakter darowizny, wszelkich towarów na cele z wiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika. Godzi się w tym miejscu zauważyć, iż analiza porównawcza art. 7 ust. 2 ustawy o VA T oraz art. 5 ust. 6 VI Dyrektywy prowadzi do wniosku, że przepisy polskiej podstawy są bardziej liberalne, ponieważ nie traktują nieodpłatnego przekazania towarów n a cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem jako opodatkowanej dostawy. Gdy tymczasem sięgając wprost do Dyrektywy, czynność taką należałoby opodatkować. Jednak w sytuacji konfliktu pomiędzy podatnikiem i Polskim organem prawo do odwołana się do postanowień dyrektywy ma wyłącznie podatnik, a nie państwo. Państwo bowiem jest zobowiązane do zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z regulacji wspólnotowych, jeżeli zrobiło to nieprecyzyjnie, nie może obciążać konsekwencjami 2. B. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podatkiem VA T) podlegają jest odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VA T, "nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług."

Zdaniem Spółki nieodpłatne przekazanie przez Spółkę prawa wieczystego użytkowania co do Części Sportowej Działki wraz z wybudowanymi boiskami na tej działce przez Spółkę na rzecz Miasta, stanowi dostawę towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VA T, a zatem nie ma w takiej sytuacji zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT dotyczący nieodpłatnego świadczenia usług.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, co następuje:

Odp. 1 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego nabyte, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towarów i usług, a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierza nieodpłatnie przekazać na rzecz Miasta - prawa użytkowania wieczystego do części sportowej działki wraz z wybudowanymi boiskami na tej części działki; warunkujące możliwość wybudowania mieszkań na części mieszkaniowej działki, a następnie sprzedaży przez Spółkę mieszkań na części mieszkaniowej działki.

Zatem, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem prawa wieczystego użytkowania (co do części sportowej działki, która następnie zostanie przekazana nieodpłatnie na rzecz Miasta), oraz odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług wykorzystanych do wybudowania boisk na części sportowej działki, które następnie zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz Miasta, a stanowisko Spółki uznaje się za prawidłowe w tej części.

Odp. 2 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa wyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony przez Stronę opis należy stwierdzić, iż nieodpłatne wydanie na rzecz Miasta - prawa użytkowania wieczystego do części sportowej działki wraz z wybudowanymi boiskami; podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów, gdyż przekazanie odbywa się na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, zaś podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Nieodpłatne przekazanie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki na której znajdują się boiska wybudowane przez Spółkę na rzecz Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a stanowisko spółki uznaje się za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny załączonych przez spółkę do wniosku o udzieleniu interpretacji dowodów. Załączniki mają jedynie charakter posiłkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl