IP-PP2-443-530/07-2/SAP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-530/07-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pt.: "Moja..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w ramach realizacji projektu pt.: "Moja...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Strona jest fundacją, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność mającą na celu aktywizowanie bezrobotnych, zwłaszcza młodych do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz inicjowanie rozwoju młodych przedsiębiorstw. Strona jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast podstawową formą działalności fundacji jest działalność szkoleniowa, podlegająca zwolnieniu z podatku VAT. Na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Strona realizuje projekt pt. "Moja...", współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem projektu jest wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia dla uczestników projektu:

* zorganizowanie szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

* świadczenie specjalistycznych usług doradczych dotyczących procedur rejestracji firmy oraz opracowania biznes planu działalności gospodarczej i wniosku o dotację;

* przyznanie środków finansowych w kwocie maksymalnie 16.000 zł na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej;

* przekazywanie tzw. wsparcia pomostowego - kwoty 700 zł przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy działalności firmy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy;

* objęcie opieką indywidualnego doradcy, mającego za zadanie pomoc w określaniu potrzeb przedsiębiorcy oraz ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych.

Wszystkie usługi oferowane w ramach projektu są bezpłatne, w związku z czym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z zasadami realizacji projektów w ramach ZPORR, naliczony podatek od towarów i usług jest wydatkiem kwalifikowanym, (czyli podlegającym refundacji), jeśli, zgodnie z przepisami, Stronie nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stronie, jako jednostce realizującej ww. projekt przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenach towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu, prowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zdaniem wnioskodawcy Stronie nie przysługuje możliwość odliczenia od podatku należnego lub zwrotu kwot podatku naliczonego zawartych w cenach towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu, gdyż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest więc istnienie związku tegoż podatku z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast przepis art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Stronę są usługami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tym samym przedmiotowe usługi, jako świadczone nieodpłatnie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy brzmi: "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124". A contrario, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż Stronie nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu pt. "Moja...".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl