IP-PP2-443-523/08-4/BM, Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych w ramach badań naukowych. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

IP-PP2-443-523/08-4/BM - Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych w ramach badań naukowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-523/08-4/BM Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych w ramach badań naukowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach badań naukowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach badań naukowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Akademia Q w X zawarła w dniu 28 lutego 2008 r. z Akademią Q w Y umowę o współwykonawstwo. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadań badawczych pt. "Ocena możliwości zwiększenia efektywności ................." objętego projektem badawczym P.................. pt. "Ocena możliwości zwiększenia efektywności ..................................", finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie konkursu pt. "Budowa efektywnych,...............................

Akademia Q jako współwykonawca zobowiązuje się wykonać zadania badawcze zgodnie z harmonogramem wykonania projektu zamawianego lub jego wyodrębnionej części tj.

1.

3.1 Włączenie 800 pacjentów do badania

2.

3.5 Włączenie 400 pacjentów do badania II

3.

32 Wykonanie 40 biopsji saturacyjnych

4.

3.9 Badanie PSA I DRE 160

Termin zakończenia zadania badawczego ustalony został na dzień 1 grudnia 2010 r. Akademia Q w X zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej wynikającej z realizacji projektu. Prawo do przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy zadaniu badawczym realizowanym w ramach Projektu przysługuje Współwykonawcy (AM w X). Przychody uzyskane przy realizacji zadania badawczego realizowanego w ramach Projektu jako korzyści uboczne służą Współwykonawcy. Publikacje wyników prac badawczych realizowanych w ramach projektu, muszą by opatrzone informacją "Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych ...................." lub jej odpowiednikiem w języku obcym. Kierownik projektu ma prawo kontroli przebiegu wykonania przez współwykonawcę zadania badawczego realizowanego w ramach Projektu i sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonanie zadania badawczego dla Akademii Q w Y finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W opinii Wnioskodawcy czynności naukowo-badawcze finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w imieniu, którego umowę zawiera Akademia Q w Y z Akademią Q w X, jeżeli są przeznaczone na wewnętrzne potrzeby Akademii Q w X i nie są świadczone na rzecz innego podmiotu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, iż do świadczenia usługi dochodzi w sytuacji, kiedy podmiot wykonuje prace (w tym przypadku naukowo-badawcze) i przenosi prawa do wykorzystania wyników tych prac na podmiot drugi w zamian za ekwiwalentne świadczenie pieniężne tego drugiego podmiotu na rzecz wykonawcy. Naszym zdaniem wykonując zadania badawcze w ramach projektu oraz zachowując prawo do efektów tych prac, jak również prawa autorskie to nie dojdzie do świadczenia usługi na rzecz podmiotu finansującego MNiSW, a zatem wykonanie tych prac nie zostanie objęte regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy.

Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, należy więc rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich.

Skoro w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, wskazać należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia.

Jeśli zatem z zawartej umowy wspólnego wykonania projektu badawczego wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ustawy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji natomiast, gdy usługa naukowo-badawcza jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie jej odbiorcą, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegającą opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem. O rozstrzygnięciu, czy określona usługa naukowo-badawcza podlega opodatkowaniu bądź też nie, decydują zatem warunki umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a jednostką badawczą.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca współuczestniczy w realizacji projektu badawczego, wykonując badania naukowe finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy czym prawo własności wyników badań naukowych, prawo przychodów ze sprzedaży wyników uzyskanych przy realizacji projektu przysługuje Wnioskodawcy.

Uwzględniając powyższe, jak również mając na uwadze powołane przepisy, stwierdzić należy, że skoro w przedmiotowej sprawie - jak wskazuje Wnioskodawca - nie występuje określony świadczeniobiorca, tzn. Akademia w związku z prowadzonymi pracami naukowo-badawczymi nie wykonuje usług na rzecz innych podmiotów - wykonywane czynności w ramach realizacji części zamawianego projektu badawczego nie stanowią usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Reasumując należy uznać, że wykonanie przedmiotowego projektu nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny załączonych przez spółkę do wniosku o udzieleniu interpretacji dowodów. Załączniki mają jedynie charakter posiłkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl