IP-PP2-443-334/07-5/SAP - Czy podatnik może zaklasyfikować świadczone usługi do grupowania PKWiU 01.41.12 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" i zastosować stawkę 3%?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-334/07-5/SAP Czy podatnik może zaklasyfikować świadczone usługi do grupowania PKWiU 01.41.12 „Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" i zastosować stawkę 3%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.), uzupełnione pismami z dnia 3 października 2007 r. oraz z dnia 28 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowych stawek podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowych stawek podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Strona ogłosiła przetarg nieograniczony na prace konserwacyjno-pielęgnujące w parku. Przedmiotem przetargu jest wykonanie następujących usług:

1.

Prace leczniczo-pielęgnacyjne - cięcia korekcyjne i sanitarne, zdjęcie posuszu;

2.

Prace lecznicze - oczyszczanie ubytków powierzchniowych;

3.

Montaż wzmocnień - wiązań;

4.

Ścinka drzew;

5.

Prace porządkowe.

W ofertach Strona otrzymała ceny z naliczonymi stawkami podatku od towarów i usług w wysokościach 3% i 7%. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający sprawdzając oferty obowiązany jest sprawdzić prawidłowość naliczenia stawki podatku od towarów i usług, gdyż błędne podanie stawki skutkuje odrzuceniem oferty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla usług wymienionych we wniosku? Czy powinna to być jedna stawka dla wszystkich 5 wymienionych usług, czy też dla tych 5 grup usług stawka będzie zróżnicowana?

Zdaniem wnioskodawcy wszystkie wymienione we wniosku usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.41.12 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni", w związku z czym prawidłowa jest stawka podatku w wysokości 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. U. GUS z 2005 r., Nr 1, poz. 11) do zaklasyfikowania usług lub wyrobów zobowiązany jest odpowiednio usługodawca lub producent (importer) danego wyrobu. Również przepis pkt 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (względnie usługodawcy) tego produktu. Tutejszy organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do dokonania klasyfikacji statystycznej usług wymienionych we wniosku Strony.

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r. W przepisie § 3 ww. rozporządzenia wymienione jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 1997 r., Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym przedmiotowe usługi są usługami sklasyfikowanymi w grupowaniu PKWiU 01.41.12 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" (zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 6 kwietnia 2004 r.) Natomiast zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997 r. przedmiotowe usługi są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.41.12 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych".

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie natomiast z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Treść poz. Nr 64 załącznika Nr 6 do ww. ustawy brzmi: "PKWiU ex 01.4 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt"

Zgodnie z objaśnieniem do załącznika Nr 6 do ww. ustawy wskazany symbol PKWiU w pozycji Nr 64 przedmiotowego załącznika do ww. ustawy wraz z oznaczeniem "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do usług wymienionych we wniosku Strony.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl