Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-251/08-4/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy stronami umowy konsorcjum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

opodatkowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy stronami umowy konsorcjum.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X jest spółką niemieckiego prawa handlowego z siedzibą w F w Niemczech. Forma prawna tej Spółki odpowiada polskiej spółce komandytowej. Wspólnicy Spółki również posiadają swoją rezydencję podatkową w Niemczech. Zasadniczym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest świadczenie usług sprzątania i utrzymywania czystości w obiektach przemysłowych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Spółka posiada bogate doświadczenie, wiedzę, technologię w zakresie świadczonych usług.

Spółka Y z siedzibą w Warszawie została zawiązana we wrześniu 2007 r. i prowadzi niezależną działalność gospodarczą przede wszystkim w sektorze usług zbiorowego żywienia oraz sprzątania i czyszczenia obiektów. Y Sp. z o.o. rozpoczyna dopiero swoją działalność i nie może się jeszcze okazać wymaganymi przy niektórych przetargach publicznych referencjami oraz doświadczeniem. W celu zwiększenia szans zwycięstwa w przetargach publicznych dla potrzeb poszczególnych przetargów Y Sp. z o.o. będzie zawiązywać konsorcja z podmiotami legitymującymi się wymaganymi przez zamawiających referencjami, doświadczeniem, potencjałem wśród których to podmiotów znajduje się X. Zgodnie z typową umową konsorcjum stosowaną przez Y Sp. z o.o. partnerzy zawiążą Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne: na usługę kompleksowego sprzątania w obiektach publicznych z zabezpieczeniem w środki czystości lub na usługę kompleksowego żywienia w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków na rzecz: szpitali, szkół, domów pomocy itp.

Przedmiot wspólnego działania w ramach konsorcjum każdorazowo obejmował będzie: uzgodnienie, przygotowanie, oraz złożenie wspólnej oferty przetargowej, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej. Wszelkie działania wobec zamawiającego w imieniu Konsorcjum, w tym w zakresie jego reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podejmował będzie tylko jeden Partner, zwany dalej "Liderem". Lider Konsorcjum będzie jednocześnie pełnomocnikiem Konsorcjum w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) W tym zakresie Lider reprezentowany będzie przez jego Zarząd lub ustanowionego przez ten Zarząd pełnomocnika. Oświadczenie woli złożone przez Lidera wobec zamawiającego, w zakresie wspólnego działania w ramach Konsorcjum wiąże Partnerów, którzy zgodnie z art. 141 powołanej ustawy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zaciągnięte w tym trybie zobowiązania. Na Lidera Partnerzy wyznaczą zawsze Y Sp. z o.o.

W celu realizacji przedmiotu Konsorcjum partnerzy ustalą każdorazowo następujący podział prac: X dostarczy wymagane referencje, certyfikaty jakości, potencjał finansowy, niezbędną wiedzę oraz technologie w wymagany z uwagi na przedmiot przetargu zakresie np.

w przedmiocie sprzątania i utrzymania czystości, zbiorowego żywieniaY Sp. z o.o. w ramach wspólnej oferty zrealizuje funkcję Lidera Konsorcjum jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności operacyjnej, w tym: zatrudniania personelu i rozliczania kontraktu.

W praktyce działalność Spółki X w ramach Konsorcjum ograniczy się do złożenia wspólnej oferty i przedłożenia wymaganych dokumentów, oświadczeń, w tym referencji oraz zabezpieczeń. Po ewentualnym wygraniu przetargu faktyczną jego realizacją zajmował się będzie lider Konsorcjum, tj. firma Y Sp. z o.o. Lider zapewni pracowników odpowiedni sprzęt, zorganizuje zaopatrzenie w potrzebne materiały i surowce, zaplanuje prace, wykona je i rozliczy finansowo ich realizację. To ten podmiot i jego pracownicy lub współpracownicy albo podwykonawcy będą ewentualnie korzystać z udostępnionych przez zamawiającego pomieszczeń np. szatni, kuchni, bufetów itp.

Y Sp. z o.o. będzie wystawiała faktury na nabywcę usług (ogłaszającego przetarg). X nie będzie uczestniczyła aktywnie w realizacji kontraktów (zamówień), w tym nie będzie zatrudniała w Polsce personelu lub podwykonawców, nie przewiduje także nabywania, najmowania lub użytkowania w Polsce jakichkolwiek magazynów, biur, maszyn, urządzeń lub oddelegowywania do tego kraju personelu, nie będzie dokonywała zakupu surowców lub materiałów. Jedynie z uwagi na art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo o zamówieniach publicznych będzie odpowiadała solidarnie z Y Sp. z o.o. za realizację kontraktu.

Konsorcjum jako takie nie będzie posiadało wspólnego majątku oraz struktur organizacyjnych. Wszystkie prace operacyjne jak również administracyjne związane z realizacją zamówień publicznych realizowała będzie w imieniu Konsorcjum Y Sp. z o.o. Umowy Konsorcjum będą zawierane na czas oznaczony, niezbędny do całkowitego zrealizowania celu, w jakim Konsorcjum zostało powołane, z tym, że za dzień powstania Konsorcjum uznaje się dzień, w którym podpisano umowę, natomiast za dzień wygaśnięcia umowy uznaje się dzień zakończenia wszelkich czynności związanych z realizacją oferty lub dzień ostatecznego odrzucenia oferty Konsorcjum przez organizatora przetargu. W przypadku, gdy oferta Konsorcjum zwycięży w przetargu, przewiduje się, że Y Sp. z o.o. wypłaci X wynagrodzenie, za ponoszenie ryzyka związanego z należytym wykonaniem zlecenia, a więc faktycznym udzieleniem zamawiającemu gwarancji należytego wykonania zlecenia przez Y Sp. z o.o. W dalszej części wynagrodzenie to nazywane będzie "wynagrodzeniem za udzielenie gwarancji dobrego wykonania zlecenia". Obok tego wynagrodzenia dla X nie przewiduje się żadnego innego wynagrodzenia lub udziału w zysku Konsorcjum.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Konsorcjum powinno zostać zarejestrowane jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług na terytorium kraju.

2.

Czy X będzie obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik od towarów i usług na terytorium kraju.

3.

W którym państwie, w Polsce czy w Niemczech należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie za udzielenie gwarancji dobrego wykonania zlecenia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Czy Konsorcjum powinno zostać zarejestrowane jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług na terytorium kraju.

Wszelkie czynności dotyczące realizacji zamówienia publicznego, jego zaplanowanie, zaopatrzenie w materiały i surowce, wykonanie, zapewnienie urządzeń, rozliczenie itp wykonywała będzie Y Sp. z o.o. Konsorcjum nie będzie posiadało wydzielonego majątku stanowiącego współwłasność konsorcjantów. Wszystkie środki trwałe i urządzenia wykorzystywane przy realizacji zamówienia będą stanowiły własność Y Sp. z o.o. lub będą najmowane, dzierżawione lub leasingowane przez tę Spółkę. Wszelkie czynności faktyczne jak i związane z reprezentacją będzie podejmował Lider Konsorcjum. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, iż Konsorcjum nie będzie posiadało samodzielnych, wydzielonych struktur organizacyjnych ani wspólnego majątku, nie może być uznane za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a w konsekwencji za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Czy X będzie obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik od towarów i usług na terytorium kraju.

X posiada swoją siedzibę w Niemczech. Przy realizacji zamówień publicznych w Polsce wszystkie czynności wobec zamawiającego w imieniu Konsorcjum wykonywać będzie Y Sp. z o.o. Wobec podmiotów trzecich Y Sp. z o.o. występować będzie samodzielnie. Działalność X w ramach Konsorcjum ograniczać się będzie do składania wspólnych ofert z Y Sp. o.o. oraz ponoszenia solidarnej współodpowiedzialności za należyte wykonanie zamówień wobec zamawiającego. Głównym celem zawierania umów Konsorcjum ma być zwiększenie szans na zwycięstwo w przetargach. W ocenie Spółki, z istoty oraz okoliczności planowanych transakcji wynika, że ich zadaniem jest wsparcie w postępowaniach przetargowych rzeczywistej oferty Y Sp. z o.o., która w ramach konsorcjum będzie pełnić funkcję Lidera i faktycznego wykonawcy. Przewidywane dla X. wynagrodzenie ma charakter odpłatności za usługi: "wsparcia i udzielenia gwarancji dobrego wykonania" de facto przez X dla Y Sp. z o.o. Spółka uważa, iż w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie będzie posiadała w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Zważywszy na § 1 pkt 1 lit. i) rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. Nr 58, poz. 558) X będzie zwolniona z przewidzianego w art. 96 ustawy o VAT obowiązku rejestracji.

Ad. 3)

W którym państwie, w Polsce czy w Niemczech należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynagrodzenie X za udzielenie gwarancji dobrego wykonania zlecenia.

Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo o zamówieniach publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) X będzie odpowiadała przed zamawiającym solidarnie z Y Sp. z o.o. za realizację kontraktu (zamówienia publicznego). Przewiduje się, że w przypadku, gdy oferta Konsorcjum zwycięży w przetargu Y Sp. z o.o. wypłaci X wynagrodzenie, za ponoszenie ryzyka związanego z należytym wykonaniem zamówienia publicznego, a więc faktycznie wynagrodzenie za wsparcie oferty Y Sp. z o.o. reputacją i referencjami X i podjęcie wobec zamawiającego współodpowiedzialności za należyte wykonania zlecenia przez Y Sp. z o.o. Przedmiotowe świadczenia X na rzecz Y Sp. z o.o. stanowić będą odpłatne usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Jako, że takie usługi nie mieszczą się w żadnej z kategorii usług wymienionych w art. 27 ust. 2 oraz 4 ustawy o VAT miejsce świadczenia (opodatkowania) należy określić w oparciu o zasadę ogólną wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

W efekcie wynagrodzenie przysługujące X należało będzie opodatkować podatkiem od wartości dodanej w kraju siedziby tej spółki, tj. w Niemczech. X nie będzie posiadać w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Pozostałe kwestie dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych zostaną rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl