Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-249/07-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą poprzez świadczenie usług w zakresie pobierania opłat parkingowych przy pomocy urządzeń parkingowych składających się z urządzeń wjazdu (wydające stosowne bilety) i wyjazdu, rogatek (szlabanów), kas ręcznych i automatycznych. Całość dokonywanej obsługi jest w pełni zautomatyzowana. Działanie systemu nadzoruje jednostka centralna, w której to generowane są wszystkie dane dotyczące poprawności pracy systemu: taryf, obrotów, ilości wpuszczonych pojazdów, ilości wjazdów awaryjnych, działania poszczególnych urządzeń, wydawanych kart, itp. Komputer daje możliwość tworzenia wszelkich raportów (w tym kasowych) i statystyk w zależności od potrzeb użytkownika systemu. System zabezpieczony jest przed możliwością ingerencji w dane systemu przez pracowników obsługi parkingu. Na wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Strona uzyskała w dniu 15 lutego 2007 r. postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, w którym stwierdzono, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 30 czerwca 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Na jaki okres Stronie nadal przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi brzmienie obowiązujących przepisów prawa Stronie w przedmiotowej sprawie przysługuje po dniu 30 czerwca 2007 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 czerwca 2008 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Jednocześnie należy zauważyć, że pozycja 41 tego załącznika dotyczy usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1.

w bilonie lub banknotach lub

2.

w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż świadczone przez Stronę usługi korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 30 czerwca 2008 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie poinformować, iż w okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w zakresie objętym przedmiotem wniosku Strony obowiązywały identyczne uregulowania prawne w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl