IP-PP2-443-20/08-2/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-20/08-2/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2007 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku udzielenia bonifikat - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku udzielenia bonifikat.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (apteka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej leków. Przy sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi apteka ma zamiar udzielać kupującym bonifikat w postaci obniżenia ostatecznej kwoty do zapłaty. Udzielona bonifikata (obniżenie kwoty do zapłaty) nie wpływa na obniżkę cen poszczególnych artykułów wyszczególnionych w dokumencie sprzedaży (paragonie z kasy fiskalnej). Udzielone bonifikaty mają stanowić instrument ekonomiczny mający na celu podniesienie konkurencyjności podmiotu na rynku. W raporcie dziennym z kasy fiskalnej przychód będzie ewidencjonowany bez pomniejszenia o kwoty udzielonych bonifikat, które to kwoty będą ujęte w zestawieniu komputerowym (raporcie kasowym). Do kasy będzie wpływało faktycznie mniej pieniędzy ze sprzedaży niż wynika to z raportów z kasy fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe będzie, w świetle art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.2004 nr.54 poz. 535 z późn. zm.), pomniejszenie obrotu o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków (raportów sprzedaży).

Zdaniem Wnioskodawcy, wydruki komputerowe (raporty sprzedaży) są z uwagi na art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów podstawą do pomniejszenia obrotu o kwoty udzielonych bonifikat. W/powołany przepis stanowi, iż obrót pomniejsza się o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat i opustów, uznanych reklamacji i skont), o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Jak podnosi Spółka, w przepisach podatkowych nie istnieje definicja pojęcia bonifikat, ale definicję taką podaje słownik języka polskiego PWN - bonifikata to "zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi".

W związku z powyższym, w opinii Strony, są podstawy do udzielenia bonifikaty w oparciu o wydruki komputerowe (raporty sprzedaży).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 w/powołanej ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podatku od towarów i usług dokumentują sprzedaż dwoma podstawowymi sposobami:

* wystawiając faktury VAT,

* ewidencjonując obrót na kasie rejestrującej.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast w myśl art. 111 ust. 1 - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 lit. f)-k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.) - paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. takie informacje jak: cenę jednostkową towaru lub usługi, ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnionej z podatku, łączną kwotę podatku, łączną kwotę należności.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że bonifikata (rabat) będzie udzielana kupującemu w chwili dokonywania sprzedaży. W tym momencie pomniejszy ona zatem obrót. Fakt udzielenia bonifikaty powinien mieć odzwierciedlenie w wystawianych przez podatnika dokumentach sprzedaży (fakturze VAT, paragonie fiskalnym) w taki sposób, aby zachować ww. zasady wystawiania tych dokumentów.

W związku z powyższym Spółka nie będzie miała prawa dokonywać korekty obrotu i kwoty podatku należnego o udzielone bonifikaty na podstawie wydruku zestawienia komputerowego; bonifikaty powinny być uwzględnione przy ewidencjonowaniu sprzedaży i w tym momencie pomniejszać obrót i kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl