IP-PP2-443-192/08-2/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-192/08-2/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży sprzętu elektronicznego jego marki sklepom i centrom handlowym. Podmioty te następnie sprzedają nabyty od wnioskodawcy sprzęt swoim klientom. Towar dostarczany jest do kontrahentów na podstawie składanych przez nich zamówień. Zgodnie z pisemnymi i ustnymi umowami dostawy pomiędzy wnioskodawcą, a kontrahentami, po zakończeniu okresu rozliczeniowego wnioskodawca nalicza i wypłaca kontrahentom premie pieniężne z tytułu osiągniętego obrotu (wielkości dokonanych zakupów). Działanie to ma na celu intensyfikację sprzedaży towarów marki wnioskodawcy. Okoliczność przekazania premii udokumentowana jest fakturą VAT, wystawianą przez kontrahentów i opodatkowana z zastosowaniem stawki VAT 22%. Wypłacana premia nie dotyczy konkretnej dostawy, realizowanej na rzecz danego kontrahenta, lecz ogółu wszystkich zamówień, zrealizowanych na jego rzecz w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura VAT, wystawiona przez kontrahenta, dokumentująca otrzymana przez niego premię pieniężną należną w związku z osiągnięciem określonego poziomu zakupów towarów od wnioskodawcy, w której wykazano podatek VAT, stanowi dla wnioskodawcy podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który został w niej wykazany.

Zdaniem wnioskodawcy opisana powyżej faktura daje prawo do odliczenia zawartego w niej podatku VAT. Dokumentuje ona bowiem faktycznie wykonaną usługę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem słowa "świadczyć" oznacza ono wykonywanie czegoś dla kogoś. Jednocześnie w teorii prawa przyjmuje się, iż świadczenie może polegać na daniu czegoś (dare), czynieniu czegoś (facere), nieczynieniu czegoś (non facere) oraz znoszeniu czegoś (pati). W omawianym stanie faktycznym wypłata premii nie jest oderwana od zachowania kontrahenta, bowiem samo jej wypłacenie, a także jej wysokość uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek. Pomiędzy stronami istnieją bowiem umowy, które określają zasady współpracy oraz warunki, które muszą zostać spełnione, aby premia została wypłacona. Z tego punktu widzenia premia jest formą wynagrodzenia za wykonanie czynności, tj. terminową realizację zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026 (opubl. z Urz. MF.2005.2.22 oraz Biul.Skarb.2005.1.19), które w przekonaniu wnioskodawcy opisuje analogiczny stan faktyczny, "w takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach." Skoro zatem wypłacenie premii za obrót jest w istocie zapłatą za usługę, to wystawiona faktura dokumentuje wykonanie usługi. Powyższe stanowisko potwierdza również pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2007 r. sygn. IP-PP2-443-325/07-2/PK. W związku z tym, iż faktura dokumentuje wykonaną usługę związaną ze sprzedażą opodatkowaną - na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT - stanowi on podstawę do uznania wynikającego z niej podatku za podatek naliczony w rozumieniu ustawy, a co za tym idzie - do pomniejszenia podatku należnego o ten podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż premia pieniężna związana jest z osiągnięciem określonego obrotu (wielkości dokonanych zakupów) przez kontrahentów po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie będzie związana z żadną konkretną dostawą i nie będzie miała charakteru dobrowolnego, będzie bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia stanowi rodzaj wynagrodzenia dla kontrahentów za świadczone na rzecz Spółki usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi (...) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z treści wniosku wynika, iż wypłacane przez Spółkę premie są narzędziem motywacyjnym dla kontrahentów Spółki za osiągnięcie określonego obrotu. W takim przypadku należy przyjąć, iż wypłacane premie niewątpliwie będą miały wpływ na dokonywaną przez Spółkę sprzedaż towarów stanowiącą czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, iż Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach za odpłatne świadczenie usług dokonywanych przez beneficjentów premii, pod warunkiem jednakże, że zakup tych usług może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl