Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-166/07-3/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w "N" przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.), uzupełniony pismem z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezumownego korzystania z lokalu użytkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania bezumownego korzystania z lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia wynajmuje lokale użytkowe na zasadzie najmu. W przypadku zaległości w opłatach użytkownicy obciążani są nie fakturami VAT lecz notami za bezumowne korzystanie z lokali. Spółdzielnia pobiera i odprowadza podatek od towarów i usług od obciążeń użytkowników lokali z tytułu bezumownego korzystania z lokali.

W umowie najmu przedstawione są następujące warunki:"...Najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wynajmującego czynsz w wysokości...zł oraz opłaty za media w wysokości...zł z góry do dnia 15-go każdego miesiąca na konto Wynajmującego na podstawie wystawionej faktury na konto bankowe. W przypadku opóźnienia płatności Wynajmującemu naliczane będą ustawowe odsetki.

Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w k.c. oraz gdy Najemca zalega z opłatami za dwa pełne okresy płatności. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do zdania pustego lokalu w terminie 15 dni od daty rozwiązania oraz do upływu tego terminu zapłaty wszelkich należności, wynikających z niniejszej umowy. Zwrot pustego lokalu nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym w stanie nie pogorszonym.

W przypadku bezumownego korzystania z lokalu Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od obciążenia użytkownika lokalu (użytkowego) notą za bezumowne korzystanie z lokalu Spółdzielnia powinna naliczać i odprowadzać podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy jest to wciąż odpłatne świadczenie usług, użytkownicy Ci w dalszym ciągu korzystają z lokalu i z mediów (woda, centralne ogrzewanie itp.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanych dalej "podatkiem" podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju itd.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia uznaje się za nieprawidłowe.

W sytuacji ustania umowy najmu wygasa łączący obie strony umowy stosunek najmu, co powoduje po stronie najemcy obowiązek zwrotu przedmiotu najmu. Do chwili wydania przedmiotu najmu po stronie byłego najemcy zachodzi tzw. bezumowne korzystanie z rzeczy. A więc otrzymanie przez wynajmującego należności nazwanej przez niego "bezumownym korzystaniem z lokalu użytkowego" w związku z rozwiązaniem tej umowy najmu bądź jej nie przedłużeniem (w szczególności gdy wynajmujący jest w trakcie kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego), nie stanowią odszkodowania. Z odszkodowaniem będziemy mieli do czynienia dopiero w przypadku określenia przez sąd wysokości szkody i wiążących się z tym świadczeń odszkodowawczych.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych nie stanowi zapłaty za żadną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który zakreśla przedmiot opodatkowania. W szczególności Podatnik nie świadczy tu usługi na rzecz byłego najemcy. Korzystanie z lokali użytkowych jest następstwem bezprawnej odmowy zwrotu przedmiotu najmu po ustaniu stosunku najmu. Otrzymanie takiego odszkodowania, czy też wezwanie byłego najemcy do jego uiszczenia nie wywoła żadnych skutków w zakresie tego podatku i w konsekwencji będzie neutralne dla tego podatku.

W zaistniałej sytuacji faktycznej, gdy właściciel lokalu w przypadku zaległości w opłatach nie rozwiązał (poprzez żądanie opuszczenia lokalu i zapłaty odszkodowania) umowy najmu, winien wystawiać faktur VAT na dotychczasowych warunkach w szczególności zawierające kwoty podatku należnego, gdyż jest to odpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w tym również:- przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,- zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, - świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 106 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2,4, i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W powstałej sytuacji faktycznej wzywanie do zapłaty poprzez wystawianie not (w których wykazano opodatkowanie podatkiem od towarów i usług z tytułu odpłatnego świadczenia usług) jest niezasadne, gdyż określając stan prawny zajmowanej nieruchomości jako "bezumowne zajmowanie" właściciel na tym etapie nie wnosi w stosunku do byłego najemcy roszczeń odszkodowawczych i nie wezwał do zdania zajmowanego lokalu.

W związku z powyższym, w sytuacji gdy umowy najmu nie rozwiązano, świadczenie usług najmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl