Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-158/08-2/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie czy przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego od faktur nie zawierających "kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej słownie", faktur wystawionych w złotych, których kwota podatku nie odpowiada równowartości kwoty podatku w walucie obcej, oraz z faktury w której podano kwotę należności słownie wyłącznie w odniesieniu do kwoty w walucie obcej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie czy przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego od faktur nie zawierających "kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej słownie", faktur wystawionych w złotych, których kwota podatku nie odpowiada równowartości kwoty podatku w walucie obcej, oraz z faktury w której podano kwotę należności słownie wyłącznie w odniesieniu do kwoty w walucie obcej.

W przedmiotowym wniosku został opisany następujący stan faktyczny.

Spółka X Poland (dalej X) zajmuje się produkcją butelek z tworzy sztucznych. Na potrzeby produkcji Spółka kupuje surowce m.in. od dwóch dostawców zagranicznych z siedzibą w Holandii i B zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. W przypadku dostawcy belgijskiego towar jest dostarczany na warunkach Y S (I 2000). Natomiast w przypadku firmy holenderskiej towar jest dostarczany na warunkaoh Y B lub Y S (I 2000). Dostawcy wystawiają na rzecz Spółki X faktury VAT posługujące się Euro NIP nadanym w Polsce (l0-cio cyfrowy numer poprzedzony literami PL). Zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dostawcy wystawiają faktury w Euro, dotyczy to ceny towaru, wartości netto, kwoty podatku i kwoty należności ogółem wyrażonej cyframi. Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) dostawca wykazuje kwotę podatku w złotych. Oryginały faktur VAT dokumentujące dostawę surowca otrzymane prze nabywcę (X) od ww. dostawców nie zwierają kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej słownie czyli nie spełniają wymogu określonego w 9 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów. Zapłata za towar dokonywana jest w kwocie należności w walucie wyrażonej cyframi wynikającej z faktury.

Spółka X dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług zakupionych od dostawców na podstawie oryginałów ww. faktur w miesiącu otrzymania faktury lub w miesiącu następnym (nie wcześniej jednak niż w miesiącu otrzymania towaru).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy na podstawie art. 86 w związku z art. 106 ustawy o VAT oraz § 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów spółka X zachowuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług zakupionych od kontrahenta na podstawie oryginałów faktur nie zawierających "kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej słownie"...,

2.

Czy jeśli kwota podatku wyrażona na fakturze w złotych nie odpowiada równowartości kwoty podatku w walucie obcej przeliczonej na złote wg kursu wskazanego w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) spółka X zachowuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług zakupionych i kontrahenta w kwocie podatku wyrażonej w złotych wynikającej z faktury zakupu....,

3.

Jeśli faktura wystawiona jest w walucie obcej i tylko kwota podatku wykazana jest w złotych, to czy wystarczy podać kwotę należności słownie w odniesieniu do kwoty w walucie, aby spełnić wymóg określony w § 9 ust. 1 punkt 12 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

Zdaniem Spółki podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4, art. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawą do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest oryginał faktury VAT w myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 16, są zobowiązani wystawiać faktury stwierdzające w szczególności dokonanie sprzedaży datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2,4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zakres danych, które powinna zawierać faktura reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 4 198 z późn. zm.). Między innymi faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażoną słownie (§ 9 ust. 1 punkt 12 ww. rozporządzenia). Jednocześnie w art. 88 ust. 3a ww. ustawy, ustawodawca wskazał zamknięty katalog przypadków, w których faktury VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Dotyczy to przypadków gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi

a.

wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony cło wystawania faktur lub faktur korygujących,

b.

w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii,

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze ile została uregulowana,

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż,

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a.

stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b.

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c.

potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 53 i 53 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności,

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym

Z przytoczonych przepisów wynika, że brak prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy tylko tych pozycji i tych czynności wykazanych w fakturze VAT, które zostały uznane za nieprawidłowe, czyli w których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością lub stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane lub są czynnościami pozornymi. Zdaniem spółki X faktury otrzymane od dostawcy nie zawierające "kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażonej słownie" są wadliwe technicznie. Błąd techniczny nie narusza jednak materialnoprawnych wymogów faktury, przez co nie wywołuje skutku materialnego w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, mogącego prowadzić do niewłaściwego określenia podatku naliczonego i nie wywołuje negatywnych skutków w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT. Biorąc pod uwagę iż zakupione od kontrahenta towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, spółka X ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących dostawę ww. towarów zawierających opisaną wadę techniczną.

Odnośnie pytania drugiego to zdaniem spółki X jako podmiot zagraniczny zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, dokonujący odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług na terytorium Polski ma obowiązek stosowania przepisów w zakresie wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Jednocześnie zgodnie z § 37 ust. 1 -3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W sytuacji gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. W przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zatem w przypadku faktur wystawionych przez sprzedawcę w walucie obcej kwota podatku w nich zawarta powinna być przeliczona na złote zgodnie z 37 ust. 1 - 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Zdaniem X zastosowanie nieprawidłowego kursu przeliczenia kwoty podatku wyrażonej w walucie obcej na złote przez sprzedawcę nie skutkuje brakiem prawa do odliczenia kwoty VAT naliczonego z tej faktury u nabywcy. Zgodne z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatek naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 -7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Realizacja powyższego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami zawartymi w art. 88 ustawy o VAT. Żaden z przypadków określonych w art. 88, który pozbawiałyby podatnika prawa do obniżenia podatku należnego nie ma stosowania w opisanej sytuacji. W związku z tym, jeśli otrzymana przez X faktura potwierdza transakcję, która rzeczywistości nastąpiła, Spółka zapłaciła dostawcy należność wynikająca z faktury i towar został odebrany - to X ma prawo skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w kwotach wskazanych w fakturze wyrażonych w złotych.

Przepisy o VAT nie zawierają szczegółowych wytycznych odnośnie podawania kwoty należności słownie dla faktur wystawionych w walutach obcych. Zdaniem X podanie na fakturze kwoty słownie w odniesieniu do kwoty należności wyrażonej cyframi określonej w walucie obcej spełnia wymogi określone w § 9 ust. 1 punkt 12 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl