Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-156/07-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu lutym 2007 r. Wnioskodawca dokonał zakupu samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku mieszkalno-usługowym (nabycie w drodze aktu notarialnego). Na powyższą transakcję wystawiona została faktura VAT wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Zakupiony lokal użytkowy w majątku Spółki został zaliczony do długoterminowej inwestycji w nieruchomości. Przedmiotowy lokal w przyszłości (po jego częściowym ulepszeniu) może zostać wydzierżawiony za odpłatnością osobom trzecim, również w przyszłości może zostać sprzedany za wyższą cenę od ceny jego nabycia. VAT naliczony przez sprzedawcę lokalu na fakturze VAT nie został przez Spółkę odliczony. Spółka jako podatnik VAT uznała, iż od tego rodzaju zakupu nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu ww. lokalu-inwestycji długoterminowej. Wówczas Spółka oceniała, iż obiekt zakupiony nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Również termin zbycia nie był znany. Konsekwentnie Spółka nie odliczała podatku VAT naliczonego w fakturach VAT związanych z kosztami utrzymania tegoż lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu lokalu użytkowego od podatku należnego,

2.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT za bieżące koszty utrzymania lokalu jako inwestycji długoterminowej od podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z faktem, iż zakupiony lokal użytkowy pierwotnie zaliczony jako inwestycja długoterminowa został przeznaczony do zbycia w roku 2007 r. za cenę znacznie wyższą od ceny zakupu (co wiąże się z przekwalifikowaniem inwestycji długoterminowej do inwestycji krótkoterminowej, podjęto w Spółce ponownie sprawę słuszności nie odliczenia VAT przy zakupie lokalu. W wyniku analizy przepisów ustawy o VAT a w szczególności art. 86 ust. 1 z uwzględnieniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124 oraz wyjaśnieniami w podobnych sprawach zamieszczonych w dodatku do R "D" oceniono, iż spółka miała prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego na fakturze dokumentującej zakup przedmiotowej nieruchomości, której zbycie za cenę sprzedaży nastąpi w podatku VAT należnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powołując się na art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl art. 88 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych nie podlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.

Stosownie natomiast do art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ww. ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymała fakturę albo dokument celny lub, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ww. ustawy przepisy ust. 1-5 (korekta podatku naliczonego) stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W związku z powyższym, jeżeli w chwili zakupu towar nie miał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych-podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego zakupu-a później nastąpiła zmiana, to należy uznać, że Spółka może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy przedmiotowych zakupach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl