Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-154/08-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych bądź wypłacanych premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych bądź wypłacanych premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest spółką prawa handlowego, która stowarzysza na podstawie umów cywilnoprawnych kilka hurtowni artykułów spożywczych na terenie kraju. Dostawcami towarów handlowych jest ponad 25 producentów artykułów spożywczych z całego kraju. W trakcie realizacji umów handlowych z dostawcami, występuje cały szereg premii pieniężnych wynikających z dokonywania zakupów w określonej ilości, w określonym czasie, zachowania terminów płatności itp. Wskazane wyżej premie pieniężne dotyczą albo towarów określonego producenta w ogóle, albo wynikają ze spełnienia określonego warunku w czasie dla pewnej ilości dostaw i nie mają związku z konkretną pojedynczą dostawą. W zależności od kontrahenta premie te przybierają w umowach różne nazwy, jak np. bonusów (za spełnienie najróżniejszych warunków), rabatu konkursowego, rabatu warunkowego, wynagrodzenia, upustu warunkowego, prowizji. Jednakże o charakterze tych czynności decyduje nie nazwa, lecz ich treść, w związku z czym w istocie stanowią one tylko i wyłącznie premie pieniężne. Niezależnie od premii pieniężnych występują zdarzenia gospodarcze, gdzie za wynagrodzenie (obliczane zwykle jako procent od dokonanych zakupów) kontrahent otrzymuje wymierną i ekwiwalentną usługę. Ponadto udzielane są rabaty i upusty w zwyczajowym trybie dokumentowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

W obiegu prawnym funkcjonują rozbieżne poglądy co do podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT udzielanych premii pieniężnych, które stwarzają poważne trudności w prawidłowym dokumentowaniu wypłacanych premii pieniężnych, bowiem dostawcy oczekują bądź to faktury VAT, bądź rozliczenia notami. Sprawa nabrała szczególnej wagi od 1 stycznia 2008 r. ze względu na zmianę przepisów art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premie pieniężne (bez względu na nazwę i sposób ich obliczania) otrzymywane od dostawcy oraz wypłacane odbiorcy za osiągnięcie określonego pułapu zakupów - ilościowego bądź wartościowego, w określonym czasie, lub określonego asortymentu towarów, zachowanie terminów płatności itp. są wynagrodzeniem za usługi i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Spółka zajmuje w odniesieniu do stanu faktycznego, stanowisko jak niżej.

1.

Premie pieniężne (niezależnie od nazwy) otrzymane od dostawcy oraz wypłacone odbiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy związane są z konkretną dostawą i są udokumentowane fakturą korygującą do każdej faktury sprzedaży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r.

2.

Premie pieniężne otrzymane od dostawcy oraz wypłacone odbiorcy za świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. przy czym konieczne jest udokumentowanie i możliwość wykazania, że wypłata premii związana jest z faktycznym wykonaniem określonych świadczeń.

3.

Premie pieniężne (bez względu na nazwę) otrzymane od dostawcy oraz wypłacone odbiorcy za osiągnięcie określonego pułapu zakupów - ilościowego bądź wartościowego, w określonym czasie, lub określonego asortymentu towarów, zachowanie terminów płatności, itp. nie są wynagrodzeniem za usługi i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Bez znaczenia pozostaje tu sposób obliczania tych premii.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podstawą do prawidłowego określenia skutków podatkowych, w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym, czynności polegającej na wypłacaniu premii pieniężnej jest określenie, jaki charakter ma działanie będące przedmiotem pytania.

Zgodnie z definicją słowo "świadczyć" oznacza - wykonywać coś dla kogoś, na rzecz kogoś, robić dla kogoś coś dobrego ("Popularny słownik języka polskiego", red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, wyd. Wilga 2000). W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że świadczenie może polegać na: 1. dare - daniu czegoś; 2. facere - czynieniu czegoś; 3. non facere - nieczynieniu czegoś; 4. pati - znoszeniu czegoś. Pomiędzy stronami (Spółką i jej dostawcami) istnieją umowy handlowe, które określają zasady współpracy oraz czynniki jakie muszą zostać spełnione, aby któraś ze stron transakcji nabyła uprawnienie do uzyskania premii pieniężnej, zaś druga strona była zobowiązana do jej wypłaty. Zatem po spełnienie przesłanek określonych w umowie, u określonej strony transakcji powstaje obowiązek wypłacenia premii pieniężnej - premia taka nie ma charakteru dobrowolnego. Pozwala to na stwierdzenie, iż pomiędzy stronami transakcji istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy uznać za świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Wobec czego w takim przypadku należy stwierdzić, iż premia jest formą wynagrodzenia za wykonane czynności tj.: współpracę, realizowanie obrotu o określonej wielkości, wcześniejszą zapłatę. Z przedłożonego wniosku wynika, iż celem umowy jest dodatkowe przyznanie kontrahentowi pewnej kwoty pieniężnej z tytułu zakupu określonej ilości produktów.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług brzmi: "W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124". Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zauważyć należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania, zarówno w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., jak i w brzmieniu obowiązującym uprzednio, wymieniony we wniosku Spółki przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, gdyż czynność udokumentowana przedmiotowymi fakturami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, iż premie pieniężne, otrzymane od dostawcy albo wypłacone odbiorcy (za osiągnięcie określonego pułapu zakupów lub zachowanie terminów płatności, itp.), stanowią wynagrodzenie za usługi i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym stanowisko Spółki przedstawione w punkcie 3 należy uznać za nieprawidłowe.

Spółka ma rację uważając, iż premie pieniężne otrzymane od dostawcy oraz wypłacone odbiorcy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy związane są z konkretną dostawą i są udokumentowane fakturą korygującą do każdej faktury sprzedaży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. Należy przy tym zauważyć, iż przedmiotowe premie pieniężne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nawet wówczas, gdy nie będą związane są z konkretną dostawą. Ponadto zaznaczyć trzeba, iż fakt udokumentowania (bądź nie udokumentowania) konkretnej czynności za pomocą faktury (faktury korygującej) nie ma wpływu na to, czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Za prawidłowe należy natomiast uznać stanowisko zajęte przez Spółkę w punkcie 2 wniosku - premie pieniężne otrzymane od dostawcy oraz wypłacone odbiorcy za świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (przy czym konieczne jest udokumentowanie i możliwość wykazania, że wypłata premii związana jest z faktycznym wykonaniem określonych świadczeń). Jak wykazano powyżej premie pieniężne wypłacane w związku z osiągnięciem określonego w umowie pułapu zakupów, bądź za dotrzymywanie terminów płatności również stanowią wynagrodzenie za usługi (zatem istnieje możliwość wykazania, że wypłata premii związana jest z faktycznym wykonaniem określonych świadczeń). Natomiast konieczność udokumentowania przedmiotowych premii wynika z przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl