Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-151/08-4/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) uzupełniony w dniu 25 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przywozu do Polski towarów importowanych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przywozu do Polski towarów importowanych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe.

Spółka ma zamiar sprowadzić towary z Chin. Objęcie tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu nastąpi na terytorium Wspólnoty w Niemczech, przez działającego w imieniu Spółki przedstawiciela niemieckiego. Stamtąd towary są przywożone do Polski. Spółka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przywóz do Polski towarów importowanych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego UE, jest wewnątrzwspónotowym nabyciem towarów i podlega opodatkowaniu zgodnie z przyjętą w tym przypadku procedurą.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ponieważ następuje przemieszczenie towarów przez podatnika wartości dodanej, należących do niego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a towary te zostały zaimportowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego, w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym Spółka zamierza sprowadzać towary z Chin. Objęcie tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu nastąpi na terytorium Wspólnoty w Niemczech, przez działającego w imieniu Spółki przedstawiciela niemieckiego. Następnie zaimportowane towary z terytorium Niemiec będą przywożone do Polski.

Należy tutaj podkreślić, iż przemieszczenie towarów z Chin będzie stanowiło czynność odpowiadającą dostawie towarów w państwie członkowskim, w którym dokonano importu towarów (tj. w państwie w którym objęto te towary procedurą dopuszczenia do obrotu) i dlatego też należy uznać, że Podatnik dla tej transakcji będzie działał w tym innym państwie (Niemcy) w charakterze podatnika od wartości dodanej. Wskazać przy tym należy, że o tym czy dany podmiot jest podatnikiem podatku od wartości dodanej czy też nie, nie decyduje fakt, czy dany podmiot zarejestrował się dla celów tego podatku, ale charakter czynności wykonywanych przez ten podmiot. W przedmiotowej sprawie jest to czynność przemieszczenia towarów własnych z terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie ma przy tym znaczenia, czy Podatnik dokonując importu towarów na terytorium danego państwa członkowskiego, a następnie przemieszczając ww. towary na terytorium innego państwa członkowskiego UE, zarejestrował się dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie państwa w którym dokonano odprawy celnej.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów, uprzednio zaimportowanych z Chin i dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (Niemcy) będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o ile towary te będą służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, regulującymi dokonanie takich transakcji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl