Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-1422/08-2/KK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

1.

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U - jest nieprawidłowe.

2.

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką inną niż 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych/dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego,

W opisanym poniżej stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym.

Stan faktyczny:

Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezharmonizowane ze stawką 0% wobec czego nie powstaje obowiązek podatkowy i związane z nim zobowiązanie podatkowe. Nabycie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych wykazywane jest przez Wnioskodawcę w informacji podsumowującej kwartalnej.

Stan przyszły

Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezharmonizowane ze stawką inną niż 0% wobec czego powstanie obowiązek podatkowy i związane z nim zobowiązanie podatkowe I dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z prośbą o potwierdzenie:

1.

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U.

2.

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką inną niż 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych /dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego.

Zdaniem wnioskodawcy co do zasady, z Ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatnicy są obowiązani składać deklaracje, gdy w wyniku wykonywanych przez nich czynności powstaje obowiązek podatkowy. Wprawdzie Ustawa o podatku akcyzowym wprost nie zwalnia z obowiązku składania deklaracji dla podatku akcyzowego podatników, którzy dokonują czynności objętych zerową stawką akcyzy jednakże należy uznać, iż podatnicy dokonujący obrotu wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi stawką 0% nie powinni być obowiązani do składania deklaracji, gdyż dokonywane przez nich czynności nie powodują powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku dokonywania przez wnioskodawcę czynności opodatkowanych, których przedmiotem są wyroby akcyzowe niezharmonizowane objęte stawką 0% w naszej ocenie brak jest obowiązku składania deklaracji uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku obrotu wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi taką stawką. Powyższe nie zwalnia jednak od obowiązku składania kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych.

Zdaniem wnioskodawcy, odnosząc się do deklaracji uproszczonej zgodnie z brzmieniem art. 76 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ ustawodawca wyraźnie łączy złożenie deklaracji uproszczonej z datą powstania obowiązku podatkowego i zapłatą podatku akcyzowego, w sytuacji gdy nie ma zapłaty (podatek wynosi zero) nie ma również konieczności składania deklaracji uproszczonej. Zgodnie z art. 76 Ustawy o podatku akcyzowym podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego i dokonać zapłaty akcyzy w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem dokonania przywozu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania nabycia.

Artykuł 76 ustawy określa sposób rozliczania akcyzy przez podatników podatku akcyzowego w przypadku dokonywania przez nich nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych oraz ciążący na nich formalny obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Zgodnie z powoływanym przepisem podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólriotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego oraz dokonać zapłaty akcyzy. Zgodnie z art. 76 ust. 1 czynności te powinny zostać wykonane po dokonaniu przywozu wyrobów na terytorium kraju. Wzór deklaracji uproszczonej (AKC-U) został wskazany w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 74, poz. 668). Podatnicy dokonujący omawianej czynności nie są obowiązani do składania dodatkowo miesięcznej deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-3/AKC-3zh bowiem art. 76 jest przepisem szczególnym w odniesieniu do przepisu ogólnego zawartego w art. 18 nakładającego na podatników akcyzy obowiązek składania miesięcznych deklaracji dla podatku akcyzowego. W tak skonstruowanym przepisie złożenie deklaracji wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. W sytuacji, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego, ponieważ dla nabywanych wyrobów stosuje się stawkę - zero, to w ocenie Wnioskodawcy nie jest również zobowiązany do złożenia przedmiotowej deklaracji.

Tak więc brak obowiązku składania deklaracji akcyzowych odnosi się do tych podmiotów, które wprawdzie dokonują czynności opodatkowanych, jednakże przedmiotem tych czynności są tylko i wyłącznie wyroby akcyzowe objęte stawką 0%. W tym bowiem przypadku wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym nie przerodzi się w zobowiązanie podatkowe. W efekcie nałożenie obowiązku składania deklaracji podatkowych na podmioty dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi stawką 0% powodowałoby, że podmioty te przez cały okres swojej działalności składałyby deklaracje zerowe, tj. deklaracje nie wskazujące kwoty zobowiązania podatkowego.

Podkreślenia wymaga jednakże, iż zgodnie z art. 78 ustawy o podatku akcyzowym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Tak więc mimo, iż podmiot nie jest zobowiązany składać deklaracji uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku obrotu wyrobami akcyzowymi opodatkowanymi stawką 0% to ciąży na nim obowiązek składania kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych podatnicy nie dokonują zgłoszenia o planowanym nabyciu wyrobów do właściwego naczelnika urzędu celnego, tak jak w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez niezarejestrowanego handlowca (art. 42 ust. 4) lub przez podatnika nabywającego te wyroby w procedurze z zapłaconą akcyzą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (art. 55 ust. 1). Przyjmując, że podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% nie są zobowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju do złożenia deklaracji uproszczonej do właściwego naczelnika urzędu celnego to w naszej ocenie podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką inną niż 0% są zobowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju do złożenia deklaracji uproszczonej do właściwego naczelnika urzędu celnego i dokonania zapłaty akcyzy.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się co następuje:

Ad. 1

Przepisy dotyczące podatku akcyzowego zostały zawarte w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) zwana dalej ustawą oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W myśl przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Obowiązek podatkowy w akcyzie, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych obowiązek podatkowy powstaje w trybie określonym w art. 76 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 76 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani po dokonaniu przywozu na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego i dokonać zapłaty akcyzy w terminie 5 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Z przepisu art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, iż prowadzący działalność gospodarczą dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotwego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących nabyć wewnątrzwspólnotowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%.

W myśl powyższego zdaniem tutejszego organu, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych zawsze powstaje obowiązek podatkowy. Nie przerodzi się on jednak w zobowiązanie podatkowe, gdyż na dany wyrób została określona 0% stawka podatku. W takim przypadku wnioskodawca w myśl art. 76 ust. 1 ustawy powinien złożyć deklarację podatkową dla podatku akcyzowego AKC-U w której wykaże stawkę podatku 0 zł i kwotę do zapłaty 0 zł.

Ad. 2

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 z późn. zm.) § 1 podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, dokonują zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4, art. 55 ust. 1, art. 76 ust. 1 i art. 81 ust. 1 ustawy, składają deklarację uproszczoną na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Z opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, iż Strona dokonuje nabycia wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, a zatem jest podmiotem, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia obejmuje swym zasięgiem podatników dokonujących wewnątrzwspólnotywch nabyć wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Reasumując, na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek składnia zgłoszenia o planowanym nabycia wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl