Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-126/08-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego CN 3811 (PKWiU 24.66.32) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego CN 3811 (PKWiU 24.66.32).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

E P 8 Ch B z siedzibą w B, jest podmiotem zagranicznym, którego działalność w Polsce polega na dystrybucji produktów ropopochodnych, w tym m.in. produktu W, będącego dodatkiem do olejów służących do walcowania aluminium. Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz sprzedaży produktu W na terytorium Polski. Jak wynika ze specyfiki tego produktu, każdy z jego rodzajów produkowany jest w celu umożliwienia optymalizacji pracy walcowni aluminium i osiągnięcia wymaganego wykończenia powierzchni i jakości walcowanego materiału. Ponadto, produkt W, jako dodatek do olejów służących do walcowania aluminium, jest wyłącznie dodatkiem do olejów mineralnych i nie jest wykorzystywany samodzielnie.

Na skutek pomyłki dostawcy produktu, Spółka dotychczas klasyfikowała przedmiotowy wyrób w ramach pozycji CN 2710 19 29, tj. jako pozostałe oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż oleje odpadowe. Analizując skład oraz przeznaczenie przedmiotowego produktu Spółka doszła jednak do przekonania, iż klasyfikacja w ramach pozycji CN 2710 19 29 jest nieprawidłowa, zaś właściwą klasyfikacją produktu Wyroi jest klasyfikacja w ramach pozycji CN 3811 (PKWIU 24.66.32).

Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami do taryfy celnej do kodu CN 2710 obejmującego "Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani nie włączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe", pozycja ta nie obejmuje produktów zawierających oleje ropy naftowej oraz oleje trzymane z minerałów bitumicznych jakiejkolwiek proporcji (nawet powyżej 70% masy) objętych bardziej szczegółową pozycją w Nomenklaturze. Dotyczy to m.in. preparowanych dodatków do olejów mineralnych objętych pozycją CN 3811, w ramach której klasyfikowane są środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne.

W związku z faktem, iż pozycja CN 2710 nie obejmuje preparowanych dodatków do olejów mineralnych, nawet jeśli dodatki te zawierają więcej niż 70% olejów ropy naftowej, natomiast pozycja CN 3811 wprost zakłada, iż obejmuje preparaty dodawane do olejów mineralnych, w ocenie Spółki produkt Wyrol, będący dodatkiem do oleju mineralnego wykorzystywanego do walcowania aluminium, należy klasyfikować do kodu CN 3811. Klasyfikacja taka, zgodnie z wyjaśnieniami do kodu CN 2710, wyklucza możliwość zastosowania kodu CN 2710.

W związku z uzasadnioną powyższymi względami zmianą dotychczasowej, błędnej klasyfikacji produktu Wyrol, po stronie Spółki istnieją wątpliwości w zakresie stawki podatku akcyzowego, według której Spółka winna opodatkować nabycie wewnątrzwspólnotowe tego produktu w Polsce.

Przedmiotowy wyrób nie zawiera alkoholu etylowego i zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r., jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym wymienionym w pozycji 10 Załącznika nr 2 do niniejszej ustawy. Dostawca towaru z kraju Unii Europejskiej obecnie klasyfikuje przedmiotowy wyrób w pozycji CN 3811 21 00. Ponadto Spółka nie ubiegała się w Polsce o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle zakresu wyrobów wymienionych w pozycjach od 1 do 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego uznać należy, iż produkt Wyrol, klasyfikowany w ramach kodu CN 3811, wymieniony został w pozycji 24 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, a tym samym jego nabycie wewnątrzwspólnotowe podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 0%.

Zdaniem wnioskodawcy, biorąc pod uwagę, iż w załączniku 2 do Rozporządzenia, w pozycjach od 1 do 23, nie zostały wymienione wyroby zaklasyfikowane w ramach kodu CN 3811, Spółka stoi na stanowisku, iż produkty te mieszczą się w pozycji 24 tego załącznika, tj. podlegają opodatkowaniu akcyzą według stawki 0%. Stanowisko Spółki oparte jest na następujących przesłankach:

Środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty, antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyna) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne, zaklasyfikowane w ramach pozycji CN 3811, wymienione, zostały w pozycji 10 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Oznacza to, iż w świetle ustawy o podatku akcyzowym produkt Wyroi, zaklasyfikowany w ramach kodu CN 3811 (oraz pozycji PKWiU 24.66.32) jest niewątpliwe wyrobem akcyzowym zharmonizowanym. W świetle 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia, stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1, art. 69 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 4, art. 72 ust. 4 i art. 75 ust. I ustawy o podatku akcyzowym, obniża się do wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz importu. Natomiast obniżone stawki podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju określone zostały w załączniku nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia.

Analiza załącznika nr 2 do Rozporządzenia wskazuje, iż w załączniku tym nie został specyficznie wymieniony żaden wyrób, który klasyfikowany byłby w ramach kodu CN 3811 "Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne Ponadto, produkt Wyrol, będący dodatkiem do olejów mineralnych służących do walcowania aluminium nie jest również wyrobem, do którego odnosiłaby się pozycja nr 3 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, tj. nie jest to wyrób przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż ani używany jako paliwo silnikowe, ani jako dodatek lub domieszka, do paliw silnikowych. Skoro więc produkt Wyrol nie został uwzględniony w żadnej z pozycji od 1 do 23 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, to opierając się na konstrukcji przedmiotowego załącznika należy uznać, iż mieści się on w pozycji 24. Zgodnie natomiast z pozycją 24 załącznika nr 2 do Rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych niewymienionych w pozostałych pozycjach tego załącznika zastosowanie ma stawka podatku akcyzowego w wysokości 0%.

Powyższe stanowisko znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie organów podatkowych, które twierdzą iż brak powołania wprost produktów zaklasyfikowanych do kodu CN 3811 w załączniku nr 2 do Rozporządzenia oraz fakt, iż dany wyrób jest wykorzystywany/oferowany na sprzedaż do celów innych niż jako dodatki/domieszki do paliw silnikowych, oznacza, iż wyrób taki mieści się wyłącznie w ostatniej pozycji załącznika nr 2 do Rozporządzenia, tj. w pozycji przewidującej opodatkowanie akcyzą według stawki 0%. Opinię taką wyraził chociażby Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie w postanowieniu z 29 lipca 2005 r. (sygn. 442000-AP-9104-15/05/DC), który stwierdził, iż: "Wyroby akcyzowe o kodach CN 3402 90 90, 3811 90 00, 3403 19 99 zostały wymienione w poz. 24 załącznika nr 2 do tego rozporządzenia. Stawka podatku akcyzowego dla tego wyrobu wynosi 0%".

Zasadność uznania, iż zgodnie z wolą Ministra Finansów produkty zaklasyfikowane w ramach kodu CN 3811, podlegają opodatkowaniu według stawki 0% wynika również z analizy załącznika nr 1 do Rozporządzenia. W ramach klasyfikacji PKWiU produkt Wyrol klasyfikowany jest pod pozycją PKWiU 24.66.32. Natomiast w żadnej z pozycji od 1 do 28 załącznika nr 1 do Rozporządzenia nie zostały wymienione produkty, które byłyby klasyfikowane w ramach tego kodu PKWiU. Oznacza to, iż również w przypadku załącznika nr 1 do Rozporządzenia uznać należy, iż produkty klasyfikowane w ramach kodu PKWiU 24.66.32 mieszczą się w ostatniej pozycji tego załącznika, a tym samym objęte są opodatkowaniem według stawki 0%.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie pozycji 24 załącznika nr 2 do Rozporządzenia właściwą stawką podatku akcyzowego dla produkt Wyrol jest stawka 0%. W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości prezentowanego przez EMPC stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29 z późn. zm./ wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy.

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz sprzedaży wyrobu określonego we wniosku jako Wyrol, który służy jako dodatek do olejów służących do walcowania aluminium, jest wyłącznie dodatkiem do olejów mineralnych i nie jest wykorzystywany samodzielnie. Wyrób ten, w opinii Wnioskodawcy, jest zakwalifikowany jako CN 3811 21 00 PKWiU 24.66.32 - środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty, antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyna) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne.

Wyrób jest wykorzystywany/oferowany na sprzedaż do celów innych niż jako dodatki/domieszki do paliw silnikowych. Produkt jest używany jako dodatek do olejów służących do walcowania aluminium, jest wyłącznie dodatkiem do olejów mineralnych i nie jest wykorzystywany samodzielnie. Wyrób ten wymieniony jest w pozycji 10 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym "Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych".

Środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty, antykorozyjne oraz inne preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyna) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne, zaklasyfikowane w ramach pozycji CN 3811, wymienione, zostały w pozycji 10 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym "Wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych" - oznacza to, iż w świetle ustawy o podatku akcyzowym zaklasyfikowany w ramach kodu CN 3811 (oraz pozycji PKWiU 24.66.32) jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym.

Zgodnie z § 2 art. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr. 87, poz. 825 z późn. zm./, stawki akcyzy określone w art. 65 ust. 1, art. 69 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 4, art. 72 ust. 4 i art. 75 ust. I ustawy o podatku akcyzowym, obniża się do wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych.

W pozycjach od 1 do 23 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego "TABELA STAWEK AKCYZY DLA WYROBÓW AKCYZOWYCH DOSTARCZANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I IMPORTOWANYCH" nie zostały wymienione wyroby zaklasyfikowane w ramach kodu CN 3811. Takie produkty, co do stosowania stawki akcyzy, wskazane są w pozycji 24 tego Załącznika, co oznacza iż ich wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki 0%.

Tutejszy organ podatkowy nie wypowiada się co do trafności dokonanej przez Wnioskującego Klasyfikacji CN 3811, jako organ niewłaściwy w sprawie. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN). Zgodnie z art. 11 Wspólnotowego Kodeksu Celnego - rozporządzenie rady (EWG) 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny ( dz.Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r. s.1-50) każdy zainteresowany podmiot może wystąpić zaś z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl