Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-112/08-4/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 21 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku opłat za eksploatację garaży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku opłat za eksploatację garaży.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia posiada 55 garaży na zasadach własnościowego prawa do lokalu użytkowego - prawa są potwierdzone przydziałami wydanymi przez Spółdzielnię. Dwa z tych garaży należą do członków, którzy nie posiadają w zasobach Spółdzielni żadnego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego czy lokatorskiego. Cztery osoby posiadające własnościowe prawo do garażu nie są członkami Spółdzielni i jednocześnie posiadają własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni. Pozostałe osoby posiadające własnościowe prawo do garaży są członkami Spółdzielni i posiadają w jej zasobach własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opłaty związane z eksploatacją garaży wnoszone przez osoby posiadające tytuł prawny w postaci własnościowego prawa do garażu, będące zarówno członkami Spółdzielni jak też nie, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem garażu wnoszone przez członków spółdzielni w myśl art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spółdzielnia powołuje się przy tym na stanowisko Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli wyrażone w piśmie z dnia 8 maja 2007 r., nr US III/406-23/07. Gdy prawo do mieszkania przysługuje jednemu z małżonków, a prawo do garażu lub lokalu użytkowego drugiemu, opłaty eksploatacyjne za garaż lub lokal użytkowy, również będą korzystać ze zwolnienia od VAT. Jednocześnie Spółdzielnia uważa, iż opłaty za garaż lub lokal użytkowy wnoszona przez osoby posiadające własnościowe prawo, ale nie będące członkami spółdzielni, także mogą korzystać ze zwolnienia od VAT, gdyż brak takiego zwolnienia byłby dyskryminowaniem osób posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stanowi, że zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r., Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591).

Zwolnienia, zawarte w ww. przepisach stanowią wyjątek od reguły, zgodnie z którą czynności (o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług) wykonywane przez podatników (o których mowa w art. 15 ww. ustawy) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z doktryną prawną oraz powszechnie przyjętą praktyką wyjątków nie stosuje się rozszerzająco. Zatem ww. przepisy wyłączają z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty, które obwiązywani są ponosić ci, którzy ze spółdzielnią są związani więzami członkostwa lub własności lokali. Nie dotyczy to osób, które przestały być członkami spółdzielni, utraciły prawo do lokali spółdzielczych, a jednocześnie nie są właścicielami lokali w spółdzielniach.

Powołane powyżej przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych brzmią: "1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu;

1.

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

2.

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

3.

Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią".

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że lokalem zgodnie z art. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), czyli wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Zarówno garaże zwane "pomieszczeniami przynależnymi", mimo iż stanowią część składową lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r., jak również lokale użytkowe, nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi i nie służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania należy zauważyć, iż zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy wyłącznie czynności (za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) wykonywanych na rzecz ww. osób, związanych z lokalami mieszkalnymi.

Reasumując, wszelkie opłaty wnoszone na pokrycie kosztów utrzymania (opłaty eksploatacyjne) garaży, wnoszone przez:

* członka spółdzielni, posiadającego własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i osobno własnościowe prawo do garażu;

* osobę nie będącą członkiem spółdzielni i posiadającą własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;

* osobę nie posiadającą w zasobach Spółdzielni żadnego prawa do lokalu mieszkalnego i własnościowe prawo do garażu

podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22% stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przywołana przez Spółdzielnię w uzasadnieniu jej stanowiska interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli z dnia 8 maja 2007 r., nr US III/406-23/07 została wydana w indywidualnej sprawie podatnika, która dotyczy innego stanu faktycznego, nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl