IP-PP2-443-1114/08-2/SAP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-1114/08-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku VAT w związku z umorzeniem nieściągalnych wierzytelności - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku VAT w związku z umorzeniem nieściągalnych wierzytelności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka XXX w 2006 r. nabyła nieruchomość zabudowaną w S, którą wynajmuje wraz z wyposażeniem dla polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jest jedynym udziałowcem. Spółka polska prowadzi w najętym budynku działalność w zakresie usług stomatologicznych. Spółka niemiecka wystawia faktury za wynajem ze stawką 22% VAT i rozlicza przychód z tytułu wynajmu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce. Z powodu niezrealizowania planowanych przychodów przez spółkę polską i braku możliwości zapłaty czynszu za lata 2006-2007 Spółka niemiecka umorzyła swoje wierzytelności z tytułu czynszu za wynajem względem Spółki polskiej na podstawie art. 508 ustawy - Kodeks Cywilny. Spółka polska nie znajduje się w stanie likwidacji ani w stanie upadłości. Spółka polska rozliczyła przychód z tytułu umorzenia zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z umorzeniem ww. należności Spółka niemiecka może skorygować podatek VAT należny, wynikający z deklaracji VAT-7 za lata 2006-2007.

Zdaniem Spółki niemieckiej ma ona prawo do korekty podatku należnego wynikającego z deklaracji VAT-7 na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż należności z podatkiem VAT nie zostały zapłacone.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Przepis art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna. Zgodnie z przepisem ust. 2 ww. artykułu przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1.

dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2.

wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

3.

wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

4.

wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zostały zbyte;

5.

od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura;

6.

wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik, w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Należy zauważyć, iż Spółka jest jedynym udziałowcem w spółce polskiej. Przepis art. 89a ust. 7 ww. ustawy stanowi, iż przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Przepisy art. 32 ust. 2-4 ww. ustawy brzmią:

2.

"Związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

1.

Przez powiązania rodzinne, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

2.

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem."

Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku, należy stwierdzić, iż zastosowanie w sprawie będzie miał przepis art. 89a ust. 7, gdyż miedzy Spółką a spółką polską istnieją powiązania kapitałowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółka nie ma prawa do korekty podatku VAT w związku z umorzeniem przedmiotowych wierzytelności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl