IP-PP2-443-1083/08-2/ASi

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-1083/08-2/ASi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesiu gm. N." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Z., gm. N.".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wydział zarządzania funduszami europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w L zobowiązał Gminę N jako beneficjenta programu ZPORR do dostarczenia z właściwego organu podatkowego dokumentu zaświadczającego czy w odniesieniu do realizowanego projektu beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w ramach realizowanego programu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Z., gm. N.". Realizowanego w ramach działania 3.2.Rozwój lokalny - Obszary podlegające restrukturyzacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu gmina N jako inwestor wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej obejmującej kanał główny sieci, przyłącza (przykanaliki) oraz przepompownie ścieków. Po zakończeniu i rozliczeniu prac budowlanych sieć kanalizacji powierzono Zakładowi Gospodarki Sanitarnej w N jako zakładowi budżetowemu. Opłaty z tytułu oczyszczania odprowadzonych przez kanalizację ścieków zgodnie z zakresem działania określonym w statucie egzekwuje ZGK w N. Sieć kanalizacji sanitarnej nadal pozostaje majątkiem i urządzeniem Gminy, a eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami kanalizacyjnymi należy do zakresu działalności ZGK.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do realizowanego projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Z., gm. N.".

Zdaniem wnioskodawcy, pomimo iż Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, faktycznie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Zwrot podatku VAT przysługuje tylko wtedy jeżeli zakupione przez Gminę towary i usług są wykorzystywane przez nią do wykonywania czynności opodatkowanych. W odniesieniu do realizowanego projektu nie występuje podatek należny Gminie z tego tytułu. W związku z powyższym całość poniesionych nakładów brutto stanowi koszt kwalifikowany w ramach działania 3.2 ZPORR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług oraz ubiegania się o zwrot tego podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina zamierza realizować inwestycję pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Z., gm. N.". Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji tego projektu, Gmina będzie ponosiła koszty podatku VAT od nabytych towarów i usług, które będą zaliczone do kosztów kwalifikowanych, a realizacja ww. inwestycji nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym.

W zakresie realizacji zadań publicznych Gmina jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że ze względu na fakt, iż realizowana przez Gminę inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Z., gm. N." nie będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, a więc nie będzie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanych inwestycjach zgodnie z ww. art. 86 ust. 1, a także ubiegania się o zwrot tego podatku zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl