IP-PP2-443-1013/08-2/SAP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-1013/08-2/SAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z siedzibą w Niemczech prowadzi działalność polegającą m.in. na replikacji systemów komputerowych. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów usług w Polsce. W oparciu o umowę, zawartą z polską firmą (dalej: "Odbiorca"), Spółka dokonuje dostawy towarów na rzecz Odbiorcy. Zgodnie z postanowieniami umownymi, dostawa odbywa się na warunkach lncoterms EXW, tzn. towar jest odbierany z siedziby Spółki w Niemczech przez spedytora, świadczącego usługi na rzecz Odbiorcy. W momencie odbioru towaru przez spedytora, prawo do rozporządzania towarem jak właściciel jest przenoszone na Odbiorcę. Następnie towar jest przewożony na terytorium Polski, do magazynu należącego do Odbiorcy, który pobiera towar z magazynu sukcesywnie, zgodnie ze swoim aktualnym zapotrzebowaniem. Zgodnie z postanowieniami umownymi, Spółka obciąża Odbiorcę płatnością za towar w momencie, gdy towar jest pobierany z magazynu Odbiorcy przez Odbiorcę lub, w przypadku braku pobrania, w momencie upływu 90 dni od wydania towaru przez Spółkę.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie, że w wyżej opisanym stanie faktycznym:

1.

w wyniku realizacji transakcji kupna-sprzedaży nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę w Polsce, a następnie do sprzedaży krajowej dokonywanej przez ten podmiot na rzecz Odbiorcy, oraz

2.

powyższa transakcja powinna być rozpatrywana dla celów VAT w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju przez Odbiorcę bezpośrednio od Spółki z Niemiec.

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu VAT podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się "nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz". Ze względu na fakt, iż w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym Odbiorca nabywa prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w wyniku dostawy towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski, powyższa transakcja spełnia przesłanki niezbędne do uznania jej za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez Odbiorcę w Polsce od Spółki z terytorium Niemiec. Równocześnie powyższa transakcja powinna być rozpoznana przez Spółkę w Niemczech jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Ponadto, zdaniem Spółki, w powyższej sytuacji nie dochodzi do szczególnego przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, regulowanego przez art. 11 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów "rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju." O powyższym przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów można by było mówić w sytuacji, gdyby przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski dokonywane było przez Spółkę w ramach tego przedsiębiorstwa, tzn. w wyniku przemieszczenia powyższych towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski nie dochodziłoby do przeniesienia prawa do rozporządzania powyższymi towarami jak właściciel. Tymczasem zgodnie z ustalonymi warunkami dostaw przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie wydawania towaru spedytorowi Odbiorcy przez Spółkę w siedzibie Spółki na terytorium Niemiec. Z tego względu powyższe transakcje sprzedaży towarów nie mogą być traktowane jako szczególne przypadki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, opisane w art. 11 ust. 1 ustawy, do których doszłoby w przypadku przemieszczenia towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski w ramach jednego przedsiębiorstwa. tj. w ramach Spółki. Niezależnie od powyższego, w momencie pobrania towarów z magazynu przez Odbiorcę nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Odbiorca nabył prawo do rozporządzania towarami już w momencie pobrania towaru od Spółki w Niemczech. Zdaniem Spółki bez znaczenia pozostaje fakt, iż faktury za pobrany towar wystawiane są przez Spółkę w momencie jego odbioru przez Odbiorcę z magazynu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl