Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP1-443-1711/08-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy X, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 12 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika podatku VAT. Pismem z dnia 19 listopada 2008 r. (data wpływu 21 listopada 2008 r.) uzupełniono wniosek o informację dotyczącą uiszczenia brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jako osoba prawna jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada własny NIP. Gmina zamierza wykonać inwestycję polegającą na zakupie ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Beneficjentem i inwestorem będzie Gmina X i to ona będzie ponosić wszystkie koszty związane z realizacją projektu.

Projekt nie będzie finansowany z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będą czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże do wykonania tych czynności rada gminy uchwałą powołała jednostkę budżetową pod nazwą Gminna Jednostka Gospodarcza, której przekazała realizację zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Czynności te zapisane są w jej statucie, posiada ona własny NIP i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Po realizacji inwestycja przekazana zostanie w nieodpłatne użytkowanie Gminnej Jednostce Gospodarczej, która będzie dokonywała sprzedaży usług (odbiór ścieków).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina zgodnie z art. 15 ust. 6 jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z realizacją zadań na podstawie przepisów prawa, do realizacji których Gmina jako organ władzy publicznej została powołana. Gmina w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 6 ustawy).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, przez działalność gospodarczą, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ww. ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - gmina posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie zapisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1.

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2.

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3.

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4.

lokalnego transportu zbiorowego,

5.

ochrony zdrowia,

6.

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7.

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8.

edukacji publicznej,

9.

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

10.

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11.

targowisk i hal targowych,

12.

zieleni gminnej i zadrzewień,

13.

cmentarzy gminnych,

14.

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15.

utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16.

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17.

wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18.

promocji gminy,

19.

współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20.

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

W celu realizacji zadań, stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 ww. ustawy, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

Powyższe oznacza, że w świetle przepisów prawa podatkowego gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie, w jakim wykonuje we własnym imieniu i na własny rachunek działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że Gmina w ramach swoich zadań publicznych ma zamiar zrealizować inwestycję polegającą na zakupie ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, który następnie zostanie nieodpłatnie przekazany w użytkowanie Gminnej Jednostce Gospodarczej. W omawianej sprawie, wszystkie koszty związane z projektem poniesie Gmina będąca inwestorem i beneficjentem środków, jednak czynności związane ze sprzedażą usług (odbiór ścieków) będą wykonywane przez powołaną w tym celu jednostkę budżetową na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych z odbiorcami.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie należy uznać, że w zakresie wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, ale korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż do dnia 30 listopada 2008 r. kwestie dotyczące zwolnienia od podatku od towarów i usług niektórych czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego regulował § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Ponadto zaznacza się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania Gminy za podatnika podatku VAT, natomiast w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ciągnika rolniczego wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków została wydana odrębna interpretacja nr IP-PP1-443-1711/08-5/JB.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl