IP-PB3-423-969/08-2/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 września 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-969/08-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów w związku z wartością majątku spółki komandytowej przyjętego przez Spółkę wskutek połączenia, w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów w związku z wartością majątku spółki komandytowej przyjętego przez Spółkę wskutek połączenia, w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

X Sp. z o.o. (dalej: ".wnioskodawca" bądź "Spółka") planuje połączyć się ze spółką komandytową, w której będzie występować jako komandytariusz. Komplementariuszem spółki komandytowej będzie inny podmiot - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie nastąpi w trybie przejęcia, tj. przeniesienia całego majątku spółki komandytowej jako spółki przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą w zamian za udziały, które Spółka wyda dotychczasowemu komplementariuszowi spółki komandytowej. Wszelka działalność operacyjna spółki komandytowej będzie opodatkowywana na bieżąco, na poziomie wspólników. Przed ewentualnym połączeniem zostaną spłacone wszelkie zobowiązania spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), połączenie spółki osobowej z wnioskodawcą nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT dla wnioskodawcy, w szczególności w zakresie wartości majątku spółki komandytowej przejętego przez Spółkę wskutek połączenia, w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej.

Zdaniem Spółki, wartość majątku spółki komandytowej w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej, a przejętego przez Spółkę wskutek połączenia nie będzie skutkować powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o CIT.

Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o CIT, spółki osobowe są podmiotami transparentnymi podatkowo, tzn. nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a osiągane przez te spółki przychody opodatkowane są jako przychody każdego ze wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki, przy odpowiednim zastosowaniu tych samych zasad do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W rezultacie, zdaniem Spółki, wszelkie przesunięcia majątkowe pomiędzy majątkiem spółki komandytowej (która zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych jest spółką osobową) i majątkiem wspólnika, (będącego osobą prawną) polegające na np. podziale i wypłacie zysku osiągniętego przez spółkę komandytową, podziale majątku pomiędzy wspólników powstałego po likwidacji spółki komandytowej, są zdarzeniami neutralnymi pod względem podatku CIT, co oznacza że nie wywołują skutków w zakresie tego podatku CIT. Odmienne stanowisko prowadziłoby do podwójnego opodatkowania dochodów z udziału w spółce komandytowej - raz na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej, a drugi raz w momencie przekazania majątku spółki komandytowej spółce kapitałowej.

Zdaniem wnioskodawcy, taka sama zasada powinna dotyczyć przesunięcia majątkowego, które nastąpi wskutek połączenia Spółki ze spółką komandytową. Należy bowiem zauważyć, że wartość majątku spółki komandytowej w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej, który wskutek połączenia przeniesiony zostanie na Spółkę, będzie równa wartości wkładu wniesionego do spółki komandytowej przez Spółkę jako wspólnika oraz zyskom wypracowanym w czasie istnienia spółki komandytowej, opodatkowanym już wcześniej jako dochód Spółki w proporcji odpowiadającej udziałowi Spółki w zyskach spółki komandytowej.

Spółka zaznacza, że wskutek połączenia Spółka stanie się właścicielem majątku spółki komandytowej, do którego obecnie ma prawo, jako wspólnik. Zatem, skoro Spółka jest uprawniona do części majątku spółki komandytowej już przed połączeniem, to po połączeniu przejęcie majątku nie powinno skutkować powstaniem przychodu podatkowego. Spółka przestanie bowiem być wspólnikiem spółki komandytowej, uprawnionym do majątku spółki komandytowej i w bilansie Spółki wkład do spółki komandytowej zostanie zastąpiony majątkiem spółki komandytowej przejętym na skutek połączenia Spółki i spółki komandytowej.

Na tle przedstawionego stanu przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: k.s.h.), Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może jednak być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Stosownie do postanowień art. 492 § 1 pkt 1 tejże ustawy, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmowana (...) zostaje rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (...). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej (...) (art. 493 k.s.h.). Szczegółowe zasady łączenia się spółek z udziałem spółek osobowych określone zostały w art. 517-527 powołanej powyżej ustawy.

W treści przedmiotowego wniosku przedstawiono, że w wyniku przejęcia przez Wnioskodawcę (spółkę z o.o.) spółki komandytowej, spółka komandytowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Byt prawny spółki przejmowanej ustanie z dniem wykreślenia jej z rejestru. Połączenie spółek nastąpi w trybie przejęcia, tj. przeniesienia całego majątku spółki komandytowej na Spółkę, w zamian za udziały, które Spółka wyda dotychczasowemu komplementariuszowi spółki komandytowej. W konsekwencji, Wnioskodawca jako komandytariusz spółki komandytowej oraz jednocześnie spółka przejmująca, przyjmie majątek również, w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej. Powyższe nakazuje rozpatrywanie skutków podatkowych przejęcia przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcy) majątku spółki komandytowej (przejmowanej, de facto likwidowanej), w części proporcjonalnej do udziału Spółki w spółce komandytowej analogicznie jak w momencie rozwiązania/likwidacji spółki komandytowej.

Stosownie do postanowień art. 123 § 1 k.s.h. podział majątku w sytuacji likwidacji SK powinien zostać przeprowadzony stosownie do postanowień umowy SK w tym zakresie, a w przypadku ich braku w proporcji odpowiadającej wysokości wkładu wniesionego do SK tytułem objęcia ogółu praw i obowiązków w SK.

Z uwagi na fakt, że spółka komandytowa jako spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie dochodów przez nią uzyskiwanych podatnikami są wspólnicy spółki komandytowej. W przedmiotowej sprawie podatnikiem takim z tytułu posiadania udziału w SK jest Spółka jako osoba prawna i komandytariusz SK.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54. poz. 654 z późn. zm. - dalej: "u.p.d.o.p.") przychody z udziału w spółce niebędącej osoba prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Poprzez udział w spółce komandytowej należy rozumieć ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej. Dopiero tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu u Spółki jako wspólnika podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jako że dochody uzyskiwane w trakcie działalności operacyjnej SK są opodatkowywane u wspólników, w tym u Spółki jako tej komandytariusza, dochody te nie powinny być wliczane do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki wartości rynkowej majątku otrzymywanego przez wspólników nad kosztem objęcia udziału w SK ustalonej w związku z likwidacją/ rozwiązaniem/przejęciem SK. Opodatkowanie tych dochodów w trakcie bieżącej działalności Spółki, jak i na moment jej likwidacji/rozwiązania/przejęcia doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Z uwagi na fakt, że u.p.d.o.p. nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania likwidacji/przejęcia spółki osobowej, dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu likwidacji/ przejęcia SK należy ustalić na zasadach ogólnych przewidzianych w u.p.d.o.p. W związku z powyższym dochodem do opodatkowania Spółki jako komandytariusza SK z tytułu jej likwidacji/przejęcia jest nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymywanego w związku z likwidacją SK nad kosztem objęcia udziału w SK. Jednocześnie koszt objęcia udziału w SK odpowiada wartości wkładu wniesionego przez Spółkę jako komandytariusza do nowo utworzonej SK tytułem objęcia w niej udziału rozumianego jako ogół praw i obowiązków wspólnika SK.

W świetle stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl