Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 marca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-79/08-2/GJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na organizację spotkań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów w części przeznaczonej na organizację spotkań.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Związek Pracodawców (następca Stowarzyszenia) realizując swoje cele statutowe, do których należy m.in. ochrona praw członków oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji, innych organizacji, instytucji i podmiotów w Polsce i Unii Europejskiej, tworzenie instytucjonalnej platformy współpracy między zagranicznym i polskim przemysłem farmaceutycznym oraz współpraca z organizacjami profesjonalnymi w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz firm farmaceutycznych, organizuje posiedzenia organów statutowych i grup roboczych członków Związku, spotkania z partnerami społecznymi, przedstawicielami organów administracji, innych organizacji branżowych oraz firm świadczących usługi na rzecz członków Związku jak również na rzecz samego Związku. Pracownicy Związku uczestniczą także w spotkaniach z członkami Związku. Spotkania organizowane są w miarę możliwości w siedzibie Związku, jak również poza jej siedziba (centra konferencyjne, hotele restauracje itp.)

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym Związek zwrócił się z pytaniem:

Czy dochody Związku przeznaczone na wydatki na organizację spotkań w siedzibie Związku w szczególności wydatki na napoje lub poczęstunek lub wydatki na usługi gastronomiczne w centrach konferencyjnych, hotelach lub restauracjach, w których organizowane są spotkania, których celem jest realizacja zadań statutowych Związku z następującymi podmiotami:

1.

członkami Związku,

2.

przedstawicielami organów administracji państwowej i partnerów społecznych (inne organizacje branżowe),

3.

przedstawicielami firm świadczących usługi na rzecz Związku lub na rzecz jego członków

* podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego dla osób prawnych, jeżeli są ponoszone w całości z przychodu Związku uzyskiwanego z tytułu składek członkowskich.

W opinii Związku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw-w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Związek jest organizacją pracodawców, nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej dochody niemal wyłącznie (97%) stanowią składki członkowskie. Realizacja celów statutowych w szczególności ochrona praw członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i podmiotów wymaga częstych spotkań zarówno z członkami Związku jak również z przedstawicielami ww. organów i podmiotów. W tym firm świadczących usługi na rzecz Związku lub jego członków. Związek nie promuje siebie jako podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą bo takiej działalności nie prowadzi, lecz wykonuje działalność statutową. W związku z powyższym dochody przeznaczone na realizację celów statutowych nie mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów i podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w tym przepisie podlegają dochody podatników działających na podstawie:

1.

ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.),

2.

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

3.

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.),

4.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. Nr 20, poz. 106 z późn. zm.)

5.

ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.).3.

Literalne brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że dochody podatników działających na podstawie przepisów ww. ustaw, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie.

W przedmiotowej sprawie w statucie Wnioskodawcy utworzonym w oparciu o przepisy ustawy o organizacjach pracodawców, jako cele zostały wymienione m.in. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku. Związek realizuje swoje cele m.in. poprzez posiedzenia organów statutowych i grup roboczych członków Związku, spotkania z partnerami społecznymi, przedstawicielami organów administracji oraz firm świadczących usługi na rzecz Związku.

Wszystkie wydatki związane i przeznaczone na realizację celów statutowych Związku są wolne od podatku dochodowego. Zdaniem Tut. organu wydatki na organizację posiedzeń i spotkań w szczególności wydatki na napoje lub poczęstunek dla ich uczestników oraz wydatki na usługi gastronomiczne w centrach konferencyjnych, hotelach i restauracjach są wydatkami służącymi realizacji celów statutowych Związku. Organ zgadza się z Wnioskodawcą, że wydatki związane z odbywaniem spotkań i posiedzeń Związku nie maja charakteru reprezentacyjnego i dochody na nie przeznaczone korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

A zatem w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl