IP-PB3-423-655/08-3/MB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-655/08-3/MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie przychodów oraz określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych aportem do spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów oraz określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszonych aportem do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka W Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości położonej w Polsce. Spółka zamierza utworzyć w Polsce spółkę osobową, w której drugim wspólnikiem ma być jedyny udziałowiec Spółki - spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce. Drugi Wspólnik jest właścicielem, znaku towarowego. Spółka i Drugi Wspólnik wniosą do XX tytułem wkładów Nieruchomość (Spółka) i Znak Towarowy (Drugi Wspólnik).

Celem XX jest budowa i rozwój sieci dystrybucyjnej opartej o franszyzę. XX może osiągać przychody z licencji Znaku Towarowego lub innego jego wykorzystania przez osoby trzecie w celu dystrybucji; z dystrybucji towarów; ze zbycia lub udostępniania Nieruchomości; świadczenia usług i sprzedaży praw. W związku z powyższym ekonomicznie pożądane jest koncentracja składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia przez XX działalności właśnie w tej spółce (w tym Znaku Towarowego i Nieruchomości). Obok Spółki i Drugiego Wspólnika, do XX może przystąpić w charakterze wspólnika inny podmiot, wnosząc do XX wkład pieniężny.

Do powyższych stanów przyszłych zadano następujące pytania:

1.

Czy wniesienie przez Spółkę Nieruchomości oraz wniesienie Znaku Towarowego przez Drugiego Wspólnika tytułem wkładu do XX będzie skutkowało powstaniem przychodu w Spółce.

2.

Jaką wartość początkową wniesionej Nieruchomości i Znaku Towarowego należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ustalenia podstawy dla odpisów amortyzacyjnych będących podatkowym kosztem uzyskania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 1.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, XX nie posiada osobowości prawnej. XX nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody z udziału w XX uzyskiwane przez jej wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w zyskach XX.

Przychody Spółki z tytułu udziału w zyskach XX będą łączone z jej innymi przychodami, proporcjonalnie do udziału posiadanego przez Spółkę (art. 5 u.p.d.o.p.). Zasadę tą stosuje się odpowiednio do rozliczania kup, wydatków nie stanowiących kup, zwolnień i ulg podatkowych oraz odliczenia od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Analogiczne zasady dotyczą Drugiego Wspólnika.

W związku z powyższym, skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem XX, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi powinny być rozpatrywane w oparciu o p.d.o.p. Oprócz art. 5, u.p.d.o.p. nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania uczestnictwa osób prawnych w spółkach osobowych.

Zdaniem Spółki wniesienie Nieruchomości i Znaku Towarowego nie będzie stanowić przysporzenia majątkowego po jej stronie jako wspólnika XX.

Pomimo braku przepisu szczegółowo regulującego kwestie skutków podatkowych wnoszenia wkładu do spółki osobowej, wydaje się uzasadnionym analogiczne zastosowanie przepisów dotyczących wnoszenia wkładów na poczet kapitału zakładowego spółki kapitałowej, zgodnie z którymi taka operacja jest neutralna podatkowo zarówno dla spółki uzyskującej aport (art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p.).

Zdaniem Spółki w przypadku wniesienia wkładów do XX nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., zgodnie z którym za przychód uznaje się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis ten odnosi się po pierwsze do wkładów niepieniężnych, a po drugie, do wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej. Zatem nie można stosować go do obejmowania "udziałów" w spółce osobowej. Jednocześnie Spółka zauważa, że w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) wyraźnie wskazuje, że przepisów art. 10 u.p.d.o.f. nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Spółka stoi na stanowisku, że chociaż brak analogicznego przepisu w u.p.d.o.p., to zasady opodatkowania powinny być analogiczne.

Spółka stoi na stanowisku, że nie istnieją również podstawy prawne do opodatkowania wniesienia wkładów do XX na zasadach ogólnych, gdyż:

a.

po pierwsze, art. 12 ani inny przepis u.p.d.o.p. nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju zdarzeń;

b.

po drugie, właścicielem Nieruchomości i Znaku Towarowego staje się XX, a nie wspólnicy. Oznacza to, że otrzymanie przez XX wkładu w postaci Nieruchomości i Znaku Towarowego nie powinno być zdarzeniem opodatkowanym p.d.o.p. dla Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania 2.

Nieruchomość i Znak Towarowy, jako składniki majątku XX, powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych prowadzonych przez XX według określonej wartości początkowej. Na gruncie u.p.d.o.p. brak jest przepisów określających, jaka wartość winna zostać przypisana wkładom niepieniężnym wnoszonym przez osoby prawne do spółek osobowych dla potrzeb ewidencji podatkowej.

W tej sytuacji uzasadnionym wydaje się stosowanie analogiczne art. 16g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., zgodnie z którym w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu ljjjub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie w świetle art. 22g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., w którym wskazano wyraźnie, że wartością początkową środków trwałych w przypadku nabycia ich w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej uważa się ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu. Zdaniem Spółki dla celów podatkowych za wartości początkowe Nieruchomości i Znaku Towarowego należy przyjąć ich wartości ustalone przez wspólników XX w umowie spółki, nie wyższe jednak niż wartości rynkowe. Według takiej wartości Nieruchomość i Znak Towarowy powinny zostać ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych XX, a odpisy amortyzacyjne dokonywane od tej wartości będą kup Spółki i Drugiego Wspólnika proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach XX.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl