IP-PB3-423-489/07-3/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-489/07-3/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki dzielonej (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie spółki dzielonej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach działań restrukturyzacyjnych, których cele opisane zostały poniżej, wnioskodawca ma zamiar podjąć działania zmierzające do podziału Spółki w drodze wydzielenia z niej nowego podmiotu - spółki kapitałowej.

Najistotniejszymi celami zamierzonego podziału są:

a.

realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej F, do której należy "P " S.A., zmierzającej do uporządkowania struktury Grupy i wydzielenia w niej następujących czterech sektorów działalności: produkcja maszyn górniczych, odlewnictwo metali, produkcja wielkogabarytowych konstrukcji, stalowych, produkcja elementów hydrauliki sterowniczej. Działanie to wiąże się z faktem, iż w ostatnich dwóch latach, na skutek licznych akwizycji, Grupa bardzo intensywnie się rozrasta, powiększając się o nowe spółki, prowadzące działalność główną w jednej z czterech wymienionych wyżej dziedzin. Wydzielenie w ramach Grupy sektorów skupiających spółki działające w tych samych dziedzinach pozwoli stworzyć między nimi płaszczyznę współpracy oraz wymiany doświadczeń i osiągnięć. Ułatwi także rozpoznawanie potrzeb inwestycyjnych w spółkach oraz dostosowanie inwestycji do ich specyfiki, a w późniejszym etapie rozliczanie wykorzystania zainwestowanych środków oraz ocenę trafności decyzji w tym przedmiocie,

b.

wysoka specjalizacja produkcji, niezbędna z uwagi na przeznaczenie wytwarzanych produktów. Zarówno maszyny górnicze, jak też konstrukcje stalowe przeznaczone dla przemysłu stoczniowego wymagają niezwykłej precyzji wykonania, stosowania przy tym nowoczesnych maszyn i technik produkcji oraz najwyższej jakości materiałów. Dzięki rozdzieleniu na dwa różne podmioty dwóch głównych rodzajów działalności, prowadzonych obecnie w ramach jednej spółki, możliwe będzie wyspecjalizowanie każdego z nich w swojej dziedzinie i dostosowanie kierunków rozwoju każdej ze spółek do potrzeb danego sektora, to zaś ostatecznie pozwoli produkować wyroby najwyższej jakości, spełniające światowe standardy, a przy tym skutecznie konkurować z największymi producentami światowymi,

c.

przejrzystość w rozliczaniu poszczególnych działów produkcji, związanych z daną działalnością kosztów, a także rentowności i gospodarności w zakresie każdego z nich. W obecnym stanie trudno jest jednoznacznie i jasno rozdzielić kwestie związane z każdym z wymienionych dwóch rodzajów działalności, co uniemożliwia jednoznaczną ocenę opłacalności każdego z nich, wymaganych dla nich nakładów czy prawidłowości w gospodarowaniu,

d.

bodziec do szybszego rozwoju części konstrukcyjnej produkcji, która w chwili obecnej pozostaje niejako "w cieniu" produkcji maszyn górniczych. Wydzielenie jej do odrębnej spółki sprawi, iż osoby za nią odpowiedzialne będą musiały skupić się nie tylko na samej produkcji, ale także dążyć do rozwoju spółki oraz szukać wciąż nowych, korzystniejszych rozwiązań, celem zapewnienia jej jak najlepszych wyników finansowych.

Podział, zgodnie z Planem Podziału z dnia 31 października 2007 r., będzie dokonany na podstawie art. 528 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu, tzn. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę kapitałową (podział przez wydzielenie). Podział zostanie częściowo sfinansowany z kapitału zapasowego spółki dzielonej, a częściowo poprzez obniżenie jej kapitału zakładowego. W wyniku tej operacji funkcjonować będą dwa odrębne podmioty (spółki kapitałowe) tj. dotychczasowa spółka (wnioskodawca) oraz całkowicie nowa spółka. Ponieważ spółka dzielona jest jednoosobową spółką akcyjną, wszystkie udziały w nowo utworzonej spółce obejmie dotychczasowy akcjonariusz spółki dzielonej (wnioskodawcy), natomiast spółka dzielona (wnioskodawca) nie będzie posiadała żadnych udziałów (akcji) w nowo tworzonej spółce, jak i utworzona, nowa spółka (nowo zawiązana) nie będzie posiadała żadnych udziałów w spółce dzielonej (wnioskodawcy).

Zgodnie z Planem Podziału, do spółki nowo zawiązanej przejdą składniki majątkowe wyodrębnione w strukturze organizacyjnej spółki jako tzw. zakład M.., którego przedmiotem jest produkcja wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Do spółki nowo zawiązanej przejdą zatem:

a.

prawo użytkowania wieczystego wymienionych w Planie Podziału gruntów wraz z wszystkimi naniesieniami oraz instalacjami,

b.

elementy wyposażenia biurowego, w szczególności komputery wraz z zakupionym oprogramowaniem, monitory, drukarki i aparaty telefoniczne przypisane do pracowników przechodzących, zgodnie z Planem Podziału, do nowej spółki,

c.

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

d.

zapasy,

e.

należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,

f.

pozostałe aktywa krótkoterminowe,

g.

pasywa (rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe),

h.

pracownicy, zgodnie z wykazem zawartym w Planie Podziału; środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przypadającej na liczbę pracowników przejmowanych; prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z zawartych z przejętymi pracownikami umów pożyczek, udzielonych ZFŚS,

i.

prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów handlowych i zamówień, zgodnie z wykazem załączonym do Planu Podziału,

j.

zysk wypracowany przez część przenoszoną począwszy od 1 października 2007 r. do dnia wydzielenia.

Poza składnikami majątkowymi wyraźnie wymienionymi w Planie Podziału oraz załącznikach do tego Planu, zgodnie z zasadami przyjętymi w Planie Podziału, do spółki nowo zawiązanej przejdą także wszelkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane po 30 września 2007 r., a przed dniem wydzielenia, w zamian za składniki majątku przypisane spółce nowo zawiązanej w Planie Podziału lub pozostające w związku z działalnością przenoszonej na tę spółkę części przedsiębiorstwa.

Wszystkie pozostałe składniki majątkowe, nie wymienione w Planie Podziału oraz nie dające się przypisać, zgodnie z tym Planem, do spółki nowo zawiązanej, pozostają w spółce dzielonej. Należy podkreślić, iż w związku z faktem, że podział polega na wydzieleniu do nowej spółki części konstrukcyjnej produkcji, w spółce dzielonej zostają wszystkie składniki majątkowe związane z pozostałą działalnością, głównie z produkcją maszyn górniczych. W szczególności w spółce dzielonej pozostaną, i związane z przypisaną jej działalnością: środki trwałe (maszyny, narzędzia, urządzenia, budynki wraz z wyposażeniem i przypisanym do pozostających w spółce pracowników), wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, zapasy, pracownicy, a także umowy handlowe i zamówienia oraz wynikające z nich należności i zobowiązania.

Poszczególne składniki majątkowe zostały organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w taki sposób, aby powiązać je z realizacją określonej kategorii zadań gospodarczych - chodzi o podział, którego kryterium stanowić będą branże, dla których wnioskodawca dzisiaj produkuje swoje wyroby.

Po podziale każda ze spółek (dzielona i nowo powstała) będzie prowadzić działalność produkcyjną na potrzeby innej branży (innej gałęzi przemysłu). Zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i przenoszony do spółki nowo zawiązanej, stanowią odrębne części, z których każda, już od dnia wydzielenia, w oparciu o przypisany jej majątek trwały, pracowników oraz środki finansowe będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania w zakresie dla niej właściwym, bez konieczności dokapitalizowania którejkolwiek z nich poprzez wnoszenie aportów, podwyższanie kapitału zakładowego czy też w jakikolwiek inny sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 2).

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione są warunki, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji spółka dzielona nie musi rozpoznawać przychodu z tytułu dokonanego podziału.

Jak wskazuje wnioskodawca, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - do przychodów zalicza się wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W opinii Spółki zachowanie "konkurencyjności" w zakresie opodatkowania, tj. niepoddawanie tego samego dochodu podwójnemu opodatkowaniu u udziałowca (akcjonariusza) i w spółce dzielonej, będzie występowało wówczas, gdy w przypadku podziału przez rozdzielenie majątek przejmowany na skutek podziału będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przypadku podziału przez wydzielenie konieczne jest, aby jednocześnie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce po jej podziale stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. Spółka zauważa, iż w przeciwnym wypadku przychodem w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące - istniejące lub nowo zawiązane - ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym będzie miała miejsce sytuacja, o której mówi ww. przepis tj.:

* planowany podział spółki nastąpi w drodze wydzielenia,

* majątek pozostający w spółce dzielonej będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a jednocześnie

* majątek przejmowany w wyniku podziału przez spółkę przejmującą (nowo powstałą) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Jak wynika z powyższego spełnione są warunki wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu podziału przeprowadzonego w sposób opisany w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Podział spółek handlowych uregulowany jest w art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 tej ustawy podział spółki może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powyższe do zdarzenia opisanego przez wnioskodawcę należy więc stwierdzić, że jeżeli w wyniku podziału spółki przez wydzielenie, majątek w niej pozostający lub majątek przenoszony na spółkę nowo zawiązaną nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podział ten skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w spółce podlegającej podziałowi. Przychodem tym będzie wartość rynkowa składników majątku przeniesionych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną (wydzieloną), ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Z treści art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeżeli w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych pozostaną w niej oraz zostaną przeniesione na spółkę nowo zawiązaną części majątku stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu cytowanego art. 4a pkt 4 ustawy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 tej ustawy w Spółce podlegającej podziałowi nie powstanie przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Kwestia spełnienia przez składniki majątkowe pozostające w spółce oraz podlegające przeniesieniu na spółkę nowo zawiązaną, w wyniku podziału Spółki przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wymogów zawartych w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została poruszona w pytaniu nr 1 wnioskodawcy, w zakresie którego organ podatkowy wydał odrębną interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl