IP-PB3-423-375/07-2/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PB3-423-375/07-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 23 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie oraz za wynagrodzeniem, po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia stanowiska, iż po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia zarówno w przypadku nabycia ich nieodpłatnie, jak i za wynagrodzeniem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jednym z udziałowców Spółki jest X X (Poland) Agencja Reklamowa Sp. z o.o. (dalej: "X"). Z uwagi na planowaną restrukturyzację mającą na celu uporządkowanie struktury udziałowej grupy kapitałowej, do której należy Spółka, rozważane jest dokonanie umorzenia udziałów posiadanych przez X w Spółce. Rozważane umorzenie będzie miało formę umorzenia dobrowolnego i może zostać przeprowadzone zgodnie z procedurą wskazaną w:

* art. 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U.z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej: "k.s.h."), tj. poprzez nabycie przez spółkę własnych udziałów bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X, a następnie ich umorzenie, albo

* art. 199 § 2 k.s.h., tj. poprzez nabycie przez spółkę własnych udziałów za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz X w celu ich umorzenia, oraz umorzenie udziałów. W takim przypadku wynagrodzenie otrzymane przez X będzie równe wartości udziałów w spółce określonej w księgach rachunkowych X (tj. wartości księgowej udziałów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X lub za wynagrodzeniem równym wartości księgowej udziałów, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez Spółkę przychodu w rozumieniu wskazanej ustawy.

Zdaniem Spółki określenie czy planowane nabycie udziałów powinno skutkować obowiązkiem rozpoznania przychodu przez Spółkę, powinno zostać oparte na analizie postanowień art. 12 ust. 1 ustawy p.d.o.p., wskazującego katalog przysporzeń stanowiących przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazuje, że katalog wartości stanowiących przychód podlegający opodatkowaniu zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) jest katalogiem otwartym. Spółka zwraca uwagę, że w praktyce uznaje się, że przychodem jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Ponadto, przychodami na gruncie ww. ustawy są jedynie takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika. Powyższe stanowisko Spółka oparła na wyrokach NSA z dnia 27 listopada 2003 r., sygn. III SA 3382/02 oraz z 14 maja 1998 r., sygn. SA/SZ 1305/97).

W konsekwencji, zdaniem Spółki w przypadku transakcji, która nie skutkuje definitywnym zwiększeniem majątku podatnika (lub zmniejszeniem istniejących zobowiązań) nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów stawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, Spółka wskazuje, iż procedura z nim związana została uregulowana w art. 199 § 3 k.s.h., zgodnie z którym w przypadku wyrażenia zgody przez wspólnika, którego udziały są umarzane, umorzenie to może nastąpić bez wypłaty wynagrodzenia. zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie w rzeczywistości operacja dobrowolnego umorzenia udziałów składa się z następujących etapów:

* podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów,

* nabycia przez spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia, oraz

* umorzenia udziałów.

W opinii Spółki, należy zaznaczyć, że w praktyce podkreśla się, że w takim przypadku wspólnik, którego udziały są umarzane, nie nabywa jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki umarzającej udziały. Ponadto, nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia oraz ich umorzenie nie wiąże się z jakimkolwiek zwiększeniem aktywów (lub zmniejszeniem pasywów) spółki, w której udziały są umarzane.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, w przypadku nabycia przez spółkę udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia jak i samego umorzenia spółka, w której udziały są umarzane nie uzyskuje żadnego przysporzenia stanowiącego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w praktyce organów podatkowych, które wskazują, że niezależnie od faktu, że określony w art. 12 tej ustawy katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest enumeratywny, nabycie przez spółkę kapitałową własnych udziałów celem ich umorzenia - nawet bez wynagrodzenia - nie spowoduje powstania przychodu w tej spółce, transakcja taka jest dla spółki obojętna podatkowo.

Ponadto z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, aby po stronie spółki powstał dochód, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Na poparcie powyższego Spółka powołała się na liczne w tym zakresie postanowienia organów podatkowych, tj. postanowienie Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2006 r., sygn. ZD/406-56/CIT/06, postanowienia Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 2 marca 2006 r., sygn. PD/423-90/MM/05/06/1 oraz z dnia 27grudnia 2006 r., sygn. PD/423-40-1/MM/06, informacje o zakresie stosowania prawa podatkowego wydaną przez Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. PB1-423-14-2004-GB oraz postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. 1472/ROP1/423-46/07/AK.

Odnosząc się z kolei do kwestii umorzenia udziałów w zamian za wynagrodzenie równe wartości księgowej udziałów, Spółka wskazuje, że również to zagadnienie powinno być rozpatrywane w oparciu o analizę postanowień art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia, nabycie tych udziałów w zamian za wynagrodzenie w wysokości ich wartości księgowej nie skutkuje również powstaniem przychodu, albowiem Spółka nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego. W rezultacie, w opinii Spółki, przedstawione powyżej argumenty w odniesieniu do nieodpłatnego nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia są zasadne również w przypadku nabycia udziałów za wynagrodzeniem.

Reasumując, zdaniem Spółki, planowane nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia w przypadku ich nieodpłatnego nabycia oraz w przypadku nabycia ich za wynagrodzeniem równym ich wartości księgowej, będzie neutralne na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl