Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PB3-423-155/07-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zrzeszenia, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację jubileuszu jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. W dniu 2 listopada 2007 r. zostało złożone uzupełnienie tego wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Organizacja zrzesza polskie firmy zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym. W październiku 2007 r. przypada 50 - lecie działalności Zrzeszenia. Z tej okazji zostanie zorganizowana uroczystość z udziałem członków stowarzyszenia, pracowników oraz zaproszonych gości krajowych i zagranicznych.

Uroczystość będzie składała z dwóch części:

* pierwszej części w Sali X (w godzinach wczesno - popołudniowych). Przewidziane są wystąpienia gości krajowych i zagranicznych oraz dekoracja zasłużonych członków Zrzeszenia, a po części oficjalnej występ zespołu M. Dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek składający się z jednego dania gorącego i kanapek. Wydatki na tę cześć uroczystości wyniosą około 470.000,00 zł,

* druga część odbędzie się wieczorem. Zostanie zorganizowana uroczysta kolacja wraz z symboliczną lampką alkoholu przy udziale konferansjera i akompaniamencie zespołu muzycznego. Koszt tej części uroczystości szacowany jest na około 1.000.000,00 zł.

Łączne wydatki z tytułu zorganizowania jubileuszu 50-lecia Zrzeszenia szacowane są na kwotę około 1.500.000,00 zł.

Uczestnictwo w pierwszej części uroczystości jest bezpłatne, natomiast uczestnictwo w części drugiej łączy się z odpłatnością wnoszoną przez zainteresowanych członków. Poza tym w celu obniżenia kosztów organizacji obchodów Zrzeszenie stara się o pozyskanie środków finansowych od sponsorów, którzy przy okazji będą mogli zaprezentować swoje produkty.

Zrzeszenie skupia ponad 4000 członków. W uroczystości weźmie udział około 1500 członków. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Międzynarodowej Unii Y (Y) - organizacji, która zgodnie z art. 6 Konwencji T została upoważniona przez E do zarządzania w skali globalnej systemem T, oraz przedstawicieli zrzeszeń przewoźników z różnych krajów Europy Zachodniej i Wschodniej. Będą też przedstawiciele naczelnych władz państwowych RP. W sumie Wnioskodawca spodziewa się około 1800 osób. W uroczystościach tych nie będą brali udziału kontrahenci, gdyż Zrzeszenie nie świadczy usług transportowych. Usługi te świadczą członkowie Zrzeszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na organizację uroczystości związanej z organizacją 50-lecia działalności Zrzeszenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż:

1.

impreza jakkolwiek obchodzona pod hasłem 50-lecia ma charakter integracyjny w odniesieniu do członków Zrzeszenia,

2.

wydatki te wiążą się z pozyskiwaniem przychodów, przez nabywanie przez członków Zrzeszenia karnetów T od Zrzeszenia. Karnety T jako tzw. dokumenty gwarancyjne wpływają na szybsze wykonywanie usług przewozowych, a to z kolei zwiększa ilość sprzedawanych przez Zrzeszenie dokumentów. Przy tak szerokim udziale osób ustalających zasady korzystania z karnetów T - przedstawiciele Y i urzędów celnych, a także przewoźników dojdzie niewątpliwie do wymiany poglądów na ten temat, co przyczyni się do zwiększenia liczby członków korzystających z karnetów T.

Przychody z rozprowadzania karnetów T wynoszą rocznie około 39 milionów złotych, koszty około 29 milionów złotych,

3.

ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymienia w art. 16 takich wydatków jako kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. W szczególności nie ma zastosowania do Zrzeszenia art. 16 ust. 1 pkt 38, gdyż członkowie Zrzeszenia nie są udziałowcami. Wydatki te nie mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż członkowie stowarzyszenie nie są pracownikami i tym samym nie mają prawa do korzystania z tego funduszu.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r., Dz. U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wobec braku definicji ustawowej reprezentacji, reprezentację należy rozumieć w sposób dosłowny, słownikowy. Wydatki na reprezentację oznaczają zatem łożenie na pewną wystawność i okazałość, co przykładowo przejawiać się może w sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów, poprzez wręczanie upominków, dbałość o określony wystrój siedziby, organizowanie imprez okolicznościowych, podejmowanie pewnych działań związanych z pozycją (prestiżem) firmy na rynku. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej. Takimi wydatkami są niewątpliwie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wydatki na organizację jubileuszu Zrzeszenia, na co wskazuje poza samym charakterem uroczystości także jej lokalizacja, występ znanego zespołu pieśni i tańca oraz kategorie zaproszonych gości, z przedstawicielami naczelnych władz RP włącznie.

Wydatki na reprezentację - konkretnie na organizację jubileuszu - jeśli są nawet kosztem, który na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy można uznać za koszt uzyskania przychodów (wydatkami na reprezentację są przeważnie koszty poniesione w celu osiągnięciu przychodów, a przynajmniej w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów) to nie będzie można ich jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. W związku z powyższym bez znaczenia jest argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę dla uzasadnienia przedmiotowych wydatków na reprezentację jako kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie to sprowadza się do stwierdzenia, że na sfinansowanych za przedmiotowe wydatki uroczystościach jubileuszu dojdzie niewątpliwie do wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami na temat sprzedawanych przez Wnioskodawcę karnetów T, a w rezultacie zwiększy się ich sprzedaż. Uzasadnienie to nie może także stanowić podstawy uznania przedmiotowych wydatków za reklamę. Z powodu braku definicji ustawowej "reklamy" w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wyraz ten należy także rozumieć dosłownie, słownikowo. Pod pojęciem reklamy mieszczą się zatem takie działanie jak chwalenie kogoś, zachwalanie czegoś, rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia tych towarów. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika natomiast, że Wnioskodawca jedynie zakłada że może dojść do takich działań i to nie w wykonaniu Wnioskodawcy albo na jego zlecenie, ale w wykonaniu uczestników jubileuszu.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock, ul. 1 Maja 10

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl